Hoppa till innehåll
Media

Stödnivåerna och stödvillkoren för Metka har fastställts 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har den 16 november 2023 utfärdat en förordning om ikraftträdande av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och en förordning om incitamentsystemet för skogsbruket. 

Det nya incitamentsystemet för skogsbruket, även kallat Metka, träder i kraft den 1 januari 2024. Arbetet med vård av plantbestånd och ungskog kan inledas genast efter det att lagen har trätt i kraft trots att stöd kan sökas först senare. När det gäller andra former av arbete som ingår i incitamentsystemet ska markägaren invänta Finlands skogscentrals beslut före arbetet inleds. 

I statsrådets förordning om det temporära incitamentsystemet finns bestämmelser om detaljerna kring och stödnivåer för de olika arbeten som kan göras. I jämförelse med den tidigare gällande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, det vill säga Kemera-lagen, medför de nya bestämmelserna ändringar i detaljerna kring alla olika former av arbete som ingår i stödsystemet.

Stöd för vård av plantbestånd och ungskog söks efter att arbetet gjorts

I fortsättningen ska stöd för vård av plantbestånd och ungskog sökas först efter att arbetet har slutförts. Detta är möjligt eftersom stöd för vård av plantbestånd och ungskog beviljas som de minimis-stöd, till skillnad från stöden för de andra formerna av arbete. Objektet måste uppfylla de krav som anges i förordningen angående trädbeståndets medelhöjd och mängden träd som ska lämnas kvar. Trädens medelhöjd på det vårdade objektet måste vara minst 0,7 meter. I barrträdsdominerade skogar får medelhöjden vara högst 12 meter och i lövträdsdominerade skogar högst 15 meter. I plantbestånd som är under tre meter höga får man inte lämna förväxande lövträd som hämmar tillväxten för eller orsakar toppskador på det trädbestånd som odlas. Om trädbeståndet i det trädskikt som ska vårdas i medeltal är över tre meter men under åtta meter, får i det trädskikt som är objekt för vården lämnas kvar högst 2 500 stammar per hektar. I objekt med högre trädbestånd får lämnas högst 1 300 stammar per hektar när huvudträdslaget är lövträd och 1 500 hektar när huvudträdslaget är barrträd.

För vård av plantbestånd och ungskog kan man få stöd till ett belopp av 200 euro per hektar. Om klenträd samlas in i samband med vården, stiger stödet till 300 euro per hektar. Ett nytt villkor vid insamling av klenträd är att stående och liggande död ved ämnas kvar.

Stödet för vitaliseringsgödsling höjs

Nytt i stödvillkoren för vitaliseringsgödsling är villkoret som gäller trädbeståndets storlek. Före åtgärden vidtas ska objektet ha ett utvecklingsdugligt trädbestånd med en volym av minst 70 kubikmeter per hektar. Undantag från detta minimikrav kan göras om gödslingen görs på plantbestånd. 

Stödet för vitaliseringsgödsling är 155 euro per hektar vid användning av borgödselmedel och 270 euro per hektar vid askgödsling av torvmark.

Stöd för utarbetande av en plan för vård av torvmarksskog

I fortsättningen kan man få stöd för utarbetande av en plan för vård av torvmarksskog. Stöd kan beviljas, om planen innehåller planering av åtgärder som behövs med tanke på vattenvården och utredning av naturvärden samt planering av minst två andra behövliga skogliga åtgärder. I förordningen fastställs ramvillkoren och kraven på innehållet i planen för vård av torvmarksskog. Utgångsläget för de åtgärder som ingår i planen är att de ska kunna genomföras på ett sådant sätt att onödig iståndsättning av diken kan undvikas. I planen ska det bland annat ingå en bedömning av möjligheterna att bedriva hyggesfritt skogsbruk samt genomföra vitaliseringsgödsling och andra skogliga åtgärder och skogsvårdsåtgärder som inverkar på regleringen av vattennivån i olika delar av området. Förordningen möjliggör planering av iståndsättning av diken av grundad anledning. 

Stöd för vård av torvmarksskog kan fås för 60-80 procent av de skäliga kostnaderna för planeringen. För vattenskyddslösningar som ingår i planen är det möjligt att få ett stöd på 100 procent och för byggande av vägar på dikesrenar ett stöd på 1,35 euro per meter. För grävning av diken beviljas inget stöd.

Krav på målbärighet för skogsvägar

Stödvillkoren för byggande av en ny skogsväg och grundlig förbättring av en enskild väg är i stort sett desamma som i Kemera-systemet. Nytt är kravet på en målbärighet på 50–80 MN/m2. Stödnivån för byggande av nya skogsvägar förblir densamma. Stödnivån för grundlig förbättring av en enskild väg höjs så att den motsvarar stödnivån för understöd till enskilda vägar. Stödandelen är 70 procent. Stödet kan höjas om projektet omfattar byggande eller reparation av en bro. Stödet för grundlig förbättring av en enskild väg på en enda markägares fastighet är 6 000 euro per kilometer.

Incitamentersättning betalas för död ved

Inom ramen för miljöstödet kan incitamentsersättning beviljas för död ved. Ju mer död ved som finns på objektet, desto större blir ersättningen. Ersättningsbeloppet är dock högst 20 procent av storleken på det beviljade miljöstödet. På en figur som omfattas av incitamentersättningen ska volymen död ved vara minst 20 kubikmeter per hektar och minst 10 kubikmeter. Som död ved som räknas in i incitamentersättningen betraktas alla stående döda stammar och liggande döda stammar ovanför markytan som har en diameter på minst 15 centimeter. 

Naturvård på initiativ av markägare och hyggesbränning stöds

Markägare kan ansöka om stöd för naturvård, till exempel för iståndsättning av källor. Stödet kan ersätta kostnader för planering, arbete och material samt sådana tillstånds- och förrättningsavgifter som hör samman med projektet.

Hyggesbränning är en ny form av arbete som stöds. Ett objekt för hyggesbränning ska till ytan vara större än två hektar och till sin näringshalt vara minst en torr mo eller frodigare. På det område där hyggesbränning ska utföras ska det lämnas kvar minst 20 kubikmeter naturvårdsträd i en eller flera grupper av naturvårdsträd. På hyggesbränningsarealer som är större än fyra hektar ska man lämna minst fem kubikmeter naturvårdsträd per hektar. Som naturvårdsträd kan räknas alla träd med en diameter på över 15 centimeter i brösthöjd. Delvis brunna naturvårdsträd är värdefulla för sällsynta arter. 

Stödet för hyggesbränning är 1 500 euro per hektar, när den areal där hyggesbränningen utförs är minst fyra hektar, och 2 000 euro per hektar, när den areal där hyggesbränningen utförs är mindre än fyra hektar. När det gäller inkomstbortfallet för det trädbestånd som lämnas kvar på ytan som bränns ersätts upp till högst 50 kubikmeter.

Riksdagen godkände lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket i slutet av 2022. Ikraftträdandet av incitamentsystemet har, med undantag för stödet för vård av plantbestånd och ungskog, förutsatt kommissionens godkännande. Kommissionen meddelade den 8 augusti 2023 att den godkänner incitamentsystemet. Stöd för vård av plantbestånd och ungskog beviljas i fortsättningen i enlighet med EU:s förordning om de mimimis-stöd. En ny EU-förordning utfärdas i december 2023 och medför vissa ändringar i ansökningsförfarandet.

Ytterligare information

  • Niina Riissanen, forstråd, tfn 0295 162 339
  • Antti Leinonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 137
  • Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 451 (juridiska frågor)

    e-postadresser: fornamn.efternamn@gov.fi
Skogar