Finansiering

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja understöd för ett projekt som har som mål att

  • främja en mångsidig och hållbar användning av vattendrag,
  • uppnå och upprätthålla ett gott vattentillstånd,
  • minska fara som orsakas av översvämning, långvarig torrhet eller andra ovanliga vattenförhållanden och de förluster som orsakas av dessa,
  • främja fiskarnas vandring eller fiskstammarnas naturliga reproduktion eller förbättra möjligheter till hållbart fiske,
  • förbättra vattennaturens mångfald,
  • minska fara som orsakas av konstruktioner som blivit kvar i vattendraget eller material som hamnat i vattendraget eller dess strandområde eller de förluster som orsakas av dessa eller
  • komplettera eller förbättra en åtgärd som med statens stöd har tidigare genomförts i vattendraget eller på marken, eller minska förluster som orsakats av en sådan åtgärd.

Understöd beviljas i första hand för ett projekt som betjänar flera syften. Syftet är att det understödda projektets effekter granskas mångsidigt och att de olika målen beaktas så att den totala nyttan av projektet skulle vara så stor som möjligt. Projekt planeras som en del av planeringen av hantering av vattenvård och översvämningsrisker.

Stödet för översvämningsskyddsåtgärder riktas på åtgärder som syftar till att minska översvämningsskador som orsakas för bosättningen eller en viktig infrastruktur.  Primära översvämningsskyddsåtgärder fastställs i planerna för hantering av översvämningsrisker.

För åkrarnas grundtorrläggning dvs. röjning av åkerfåror och annan grundläggande restaurering kan ansökas understöd. Understöd kan beviljas för ett gemensamt grundtorrläggningsprojekt mellan två eller flera gårdar. Kostnaderna för projektet ska vara rimliga jämfört med nyttorna och frågor kring miljöskydd och -vård ska beaktas.