Försöksdjur

Djurförsök regleras i Finland genom lagen (497/2013) och förordningen (564/2013) om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

Skyddet av försöksdjur styrs av principen för ersättning, begränsning och förfining, dvs. den så kallade 3R-principen (Replacement, Reducement, Refinement). Djurförsök får utföras bara om det avsedda resultatet i praktiken inte kan nås med hjälp av någon annan vetenskapligt tillförlitlig metod som inte förutsätter att djur används. Om djur måste användas, används så få djur som möjligt och man strävar efter att minimera den smärta, det lidande, den ångest eller de bestående men som djuren orsakas.

Ett tillstånd till ett djurförsök kan beviljas av statsrådets djurförsöksnämnd som behandlar alla ansökningar om djurförsök. Ett djurförsök får endast utföras av nödvändiga och viktiga skäl och den förväntade nyttan ska stå i en godtagbar proportion till men för djuren. Av alla projekt som fått tillstånd till djurförsök publiceras ett allmänfattligt sammandrag för publiken. Av en del av projekten görs också en retroaktiv utvärdering efter projektet.

Tillsynen av försöksdjursanläggningar och djurförsök har koncentrerats till regionförvaltningsverken i Södra Finland och Östra Finland. Verksamhetsidkaren ska ha behöriga lokaler, utrustning, redskap och en yrkeskunnig personal för att ett tillstånd kan beviljas. Verksamhetsidkaren ska föra bok över djuren och användningen av dem och lämna dessa uppgifter årligen till regionförvaltningsverket.

I anslutning till regionförvaltningsverket verkar en delegation för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Delegationen har till uppgift att följa och bidra till att principen för ersättning, begränsning och förfining genomförs. Delegationen lägger fram rekommendationer och förslag som gäller välbefinnandet hos försöksdjur. Om tillsättande av delegationen har föreskrivits genom statsrådets förordning (SRF om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 565/2013). Delegationens medlemmar utses genom ett separat beslut för fem år i sänder.

  • Försöksdjurslagstiftningen reformerades den 1 augusti 2013 (meddelande 22.07.2013)
  • Lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 497/2013
  • Statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 564/2013
  • Statsrådets förordning  om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 565/2013
  • Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål
  • Antalet försöksdjur

Mer information