Uppföljning

För uppföljningen av skogsstrategins mål har man utarbetat indikatorer som beskriver den allmänna utvecklingen inom skogsbranschen, genomförandet av strategin och åtgärdernas verkningsfullhet. För varje mål i skogsstrategin har man skapat minst en resultatindikator. Målnivåerna för indikatorerna för 2035 har fastställts antingen som ett numeriskt värde eller som en riktning för förändringen. Resultatindikatorerna hänför sig till spetsprojekten i projektportföljen, så med hjälp av dem kan man också följa med genomförandet av åtgärderna eller hur verkningsfulla åtgärderna är. Man har även tagit med allmänna indikatorer som beskriver utvecklingen inom skogsbranschen och indikatorer som mäter insatserna för åtgärderna. En del av indikatorerna genomförs som enkäter, och en del indikatorer kräver ännu utveckling i fråga om definition av dem och insamling av material. 

Skogsrådet granskar varje år måluppfyllelsen för strategin och hur projekten framskrider. Skogsrådet bedömer hur väl man har lyckats nå målen under det gångna året och lägger fram prioriteringarna för det kommande året. Vid behov görs en halvtidsutvärdering av strategin. 

När verksamhetsmiljön och behoven förändras kan indikatorerna och åtgärderna preciseras och de ändringsbehov som följer av uppföljningen av strategin, halvtidsutvärderingarna och riktlinjerna i regeringsprogrammen kan beaktas.