Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatiminen

Maankäyttösektorilla viitataan maatalousmaahan, metsätalouteen sekä muuhun maankäyttöön. Maankäyttösektorille laaditaan tämän vuoden kuluessa ilmastosuunnitelma (MISU). Suunnitelmassa määritetään ne keinot, joihin panostamalla vähennetään maankäyttösektorin ilmastopäästöjä sekä vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma edistää osaltaan Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelman avulla toteutetaan myös Euroopan unionin ilmastotavoitteita ja kansainvälisen tason sitoumuksia. Suunnitelmassa odotetaan, että siinä mainituilla toimenpiteillä saadaan aikaiseksi vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen ilmastovaikutus vuoteen 2035 mennessä.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kattaa maatalousmaiden hiilidioksidipäästöihin, metsiin, maankäytön muutoksiin ja ilmastokosteikkoihin kohdentuvat toimenpiteet. Näiden lisäksi ilmastosuunnitelma tulee sisältämään toteuttamissuunnitelman sekä suunnitelman siitä, miten toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan.

Suunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti

Suunnitelman laadinnan tueksi on vuoden 2021 alussa asetettu työryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä seuraa suunnitelman valmistelua ja edistää osaltaan laatimisessa välttämätöntä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti. Työn edetessä järjestetään useita kuulemistilaisuuksia ja muita osallistavia tapahtumia.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-hanke) vastaavat Gaia Consulting ja Pellervon taloustutkimus PTT. Ympäristövaikutusten arviointi tulee kytkeytymään tiiviisti suunnitelman valmisteluun ja sen tuloksia hyödynnetään myös suunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä. SOVA-hankkeessa arvioidaan myös, miten ilmastosuunnitelma huomioi oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Hiilestä kiinni -toimenpiteet luovat perustan suunnitelman valmistelulle ja toimeenpanolle. 

Suunnitelma sovitetaan yhteen muiden strategioiden kanssa

Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon johdonmukaisuus ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa. Suunnitelmassa hyödynnetään näiden valmisteluaineistoja, kuten Hiilineutraali Suomi 2035 (HIISI) -hanketta. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee olemaan osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Suunnitelman toimeenpanoa tullaan seuraamaan eduskunnalle annettavassa ilmastovuosikertomuksessa

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmalla edistetään kokonaiskestävyyttä. Maankäyttösektorin ilmastotoimia toteutetaan usealla toimialalla yhteistyössä hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Keskeisiä ovat Kansallinen metsästrategia 2025, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimenpiteet tulevassa CAP:n strategisessa suunnitelmassa sekä Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022.

Suunnitelmaluonnoksen on määrä olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä ja se annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2022 alussa. 
 

Muualla palvelussamme
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (hankeikkuna)

Kansallinen metsästrategia
EU:n maatalouspolitiikan uudistaminen (CAP27)
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Muualla verkossa
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä (hankeikkuna) 
Hiisi- eli Hiilineutraali Suomi 2035 – hanke
Maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikuttavuusarviointi hankeLisätietoja

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162270