Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatiminen

Maankäyttösektorilla viitataan maatalousmaahan, metsätalouteen sekä muuhun maankäyttöön. Maankäyttösektorille laaditaan tämän vuoden kuluessa ilmastosuunnitelma (MISU). Suunnitelman luonnos on lausuntokierroksella 14.4.-18.5.2022. Suunnitelmassa määritetään ne keinot, joihin panostamalla vähennetään maankäyttösektorin ilmastopäästöjä sekä vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma edistää osaltaan Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelman avulla toteutetaan myös Euroopan unionin ilmastotavoitteita ja kansainvälisen tason sitoumuksia. Suunnitelmassa odotetaan, että siinä mainituilla toimenpiteillä saadaan aikaiseksi vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen ilmastovaikutus vuoteen 2035 mennessä.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kattaa maatalousmaiden hiilidioksidipäästöihin, metsiin, maankäytön muutoksiin ja ilmastokosteikkoihin kohdentuvat toimenpiteet. Näiden lisäksi ilmastosuunnitelma tulee sisältämään toteuttamissuunnitelman sekä suunnitelman siitä, miten toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan.

Suunnitelma on laadittu vuorovaikutteisesti

Suunnitelman laadinnan tueksi on vuoden 2021 alussa asetettu työryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä seuraa suunnitelman valmistelua ja edistää osaltaan laatimisessa välttämätöntä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti. Työn edetessä on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia ja muita osallistavia tapahtumia. Löydät järjestettyjen vuorovaikutustilaisuuksien tiivistetyt muistiot sivun alalaidasta.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-hanke) vastasivat Gaia Consulting ja Pellervon taloustutkimus PTT. Ympäristövaikutusten arviointi on kytkeytynyt tiiviisti suunnitelman valmisteluun ja sen tuloksia on hyödynnetty myös suunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä. SOVA-hankkeessa on myös arvioitu, miten ilmastosuunnitelma huomioi oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Hiilestä kiinni -toimenpiteet luovat perustan suunnitelman valmistelulle ja toimeenpanolle. 

Suunnitelma sovitetaan yhteen muiden strategioiden kanssa

Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon johdonmukaisuus ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa. Suunnitelmaluonnoksessa on hyödynnetty näiden valmisteluaineistoja, kuten Hiilineutraali Suomi 2035 (HIISI) -hanketta. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee olemaan osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Suunnitelman toimeenpanoa tullaan seuraamaan eduskunnalle annettavassa ilmastovuosikertomuksessa

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmalla edistetään kokonaiskestävyyttä. Maankäyttösektorin ilmastotoimia toteutetaan usealla toimialalla yhteistyössä hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Keskeisiä ovat Kansallinen metsästrategia 2025, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimenpiteet tulevassa CAP:n strategisessa suunnitelmassa sekä Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022.

Voit tutustua suunnitelmaluonnokseen alta. Suunnitelma on määrä antaa valtioneuvoston selontekona eduskunnalle kesällä 2022.

Luonnos maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi 14.4.2022 (PDF)

Vuorovaikutustilaisuuksien tiivistelmät

Syksyn 2021 vuorovaikutustilaisuudet

Kevään 2022 vuorovaikutustilaisuudet

Muualla palvelussamme

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (lausuntopalvelu.fi)
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (hankeikkuna)
Kansallinen metsästrategia
EU:n maatalouspolitiikan uudistaminen (CAP27)
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Muualla verkossa
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä (hankeikkuna) 
Hiisi- eli Hiilineutraali Suomi 2035 – hanke
Maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikuttavuusarviointi hanke
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi (ptt.fi)
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ympäristöselostus (PDF)

Tiedotteet ja uutiset

Lausunnoilla olevaa luonnosta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi on täydennetty skenaariolaskelmilla (3.5.2022)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle (14.4.2022)

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa huomioitava monipuolisesti oikeudenmukaisuus (22.3.2022)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastoratkaisuja – valmistelu loppusuoralla (2.2.2022)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyy – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän (18.2.2022)

Lisätietoja

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130  


Tia-Maria Virtanen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162066