Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU)

Maankäyttösektorilla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta. Valtioneuvosto hyväksyi ja antoi eduskunnalle selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta 8. heinäkuuta 2022. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa (MISU) määritetään ne keinot, joihin panostamalla vähennetään maankäyttösektorin ilmastopäästöjä sekä vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. 

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma edistää osaltaan Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suunnitelman avulla toteutetaan myös Euroopan unionin ilmastotavoitteita ja kansainvälisen tason sitoumuksia. Suunnitelmassa mainituilla toimenpiteillä odotetaan saatavan aikaan vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen ilmastovaikutus vuoteen 2035 mennessä.

Suunnitelma kattaa maatalousmaiden hiilidioksidipäästöihin, metsiin, maankäytön muutoksiin ja ilmastokosteikkoihin kohdistuvat toimenpiteet ja sisältää myös toteuttamissuunnitelman sekä suunnitelman siitä, miten toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan.

Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti

Suunnitelman laadinnan tueksi asetettiin vuoden 2021 alussa työryhmä, jossa olivat edustettuina keskeiset ministeriöt. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä seurasi suunnitelman valmistelua ja edisti osaltaan vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Työn edetessä järjestettiin useita kuulemistilaisuuksia ja muita osallistavia tapahtumia. Yhteenvedot vuorovaikutustilaisuuksista löytyvät alempaa tältä sivulta. 

Suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-hanke) vastasivat Gaia Consulting ja Pellervon taloustutkimus PTT. Arviointi kytkeytyi tiiviisti suunnitelman valmisteluun ja sen tuloksia hyödynnettiin myös suunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä. SOVA-hankkeessa arvioitiin myös sitä, miten ilmastosuunnitelma huomioi oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Maa- ja metsätalousministeriön jo aiemmin käynnistämät Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpiteet loivat perustan suunnitelman valmistelulle ja ovat myös osa sen toimeenpanoa. 

Suunnitelma on sovitettu yhteen muiden strategioiden kanssa

Suunnitelmaa laadittaessa otettiin huomioon johdonmukaisuus ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin siksi myös näiden valmisteluaineistoja, kuten Hiilineutraali Suomi 2035 (HIISI) -hankkeen tuloksia. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää, ja suunnitelman toimeenpanoa tullaan seuraamaan eduskunnalle annettavassa ilmastovuosikertomuksessa.

MISU-ilmastosuunnitelmalla edistetään kokonaiskestävyyttä, ja sen mukaisia ilmastotoimia toteutetaan usealla toimialalla yhteistyössä hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Keskeisiä näistä ovat Kansallinen metsästrategia, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strateginen suunnitelma sekä Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma.

Yhteenvedot MISU-vuorovaikutustilaisuuksista

Lausuntokierros keväällä 2022

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaluonnos oli lausuntokierroksella 14.4.-18.5.2022. Lausuntopyyntö ja lausunnot löytyvät hankeikkunasta ja Lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

Tiedotteet ja uutiset

Muualla palvelussamme

Muualla verkossa

Lisätietoja

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162130   Sähköpostiosoite:


Tia-Maria Virtanen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162066   Sähköpostiosoite: