Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatiminen

Vuoden 2021 aikana laadittava maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee sisältämään maankäyttösektorin ilmastotavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, niiden toteuttamissuunnitelman sekä suunnitelman siitä, miten toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia seurataan. Suunnitelma kattaa maatalousmaiden hiilidioksidipäästöihin, metsiin, maankäytön muutoksiin ja ilmastokosteikkoihin kohdentuvat toimenpiteet.  

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma osaltaan edistää hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä tavoitteen saavuttamista. Suunnitelmassa toimenpiteillä odotetaan maankäyttösektorilla saavutettavan vähintään 3 miljoonan tonnin CO2-ekv vaikutukset vuoteen 2035. 

Hiilestä kiinni –toimenpiteet luovat perustan suunnitelman valmistelulle ja toimeenpanolle. 
Suunnitelman laadinnan tueksi on vuoden 2021 alussa asetettu työryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä seuraa suunnitelman valmistelua ja edistää osaltaan laatimisessa välttämätöntä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti, ja työn edetessä järjestetään useita kuulemis- ja muita osallistavia tilaisuuksia.  

Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon johdonmukaisuus ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee olemaan osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Suunnitelman toimeenpanoa tullaan seuraamaan eduskunnalle annettavassa ilmastovuosikertomuksessa.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmalla edistetään kokonaiskestävyyttä. Maankäyttösektorin ilmastotoimia toteutetaan usealla toimialalla yhteistyössä hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Keskeisiä ovat Kansallinen metsästrategia 2025, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimenpiteet tulevassa CAP:n strategisessa suunnitelmassa, sekä Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022.

Suunnitelmaluonnoksen on määrä olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä, ja se annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2022 alussa. 
 

Lisätietoja

Jaana Kaipainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162270