Riistavahingot

Riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta säädetään riistavahinkolaissa. Laissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joiden perusteella myönnetään varoja vahinkojen korvaamiseen ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Laissa määritellään myös, kuka on oikeutettu saamaan korvausta riistavahingoista.

Riistavahingot jaetaan hirvivahinkoihin, suurpetovahinkoihin ja muiden riistaeläinten aiheuttamiin vahinkoihin. Tällä hetkellä korvataan ainoastaan hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia vahinkoja.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia määräyksiä korvausten maksamisen perusteista ja niiden myöntämisessä noudatettavasta menettelystä sekä perusteettomasti maksettujen korvausten takaisin perimisestä.

Vahinkoilmoitus tehdään henkilövahingoista vahinkopaikkakunnan poliisille, viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja metsävahingoista vahinkopaikkakunnan toimivaltaiselle metsäkeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä.

Suurpetojen eikä hirvieläinten aiheuttamia liikennevahinkoja ei korvata, koska niiden varalle voi hankkia vakuutuksen.

Muualla verkossa

Riistavahinkolaki

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista

Vahinkoilmoitus ja korvaushakemus riistavahinkojen korvaamiseksi

Suomen riistakeskus

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: