Perunan kuorirokon aiheuttamien riskien vähentäminen ja hallinta (Kuorirokko)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin Yliopisto
Vastuututkija: Lea Hiltunen (Luke)
Kokonaisrahoitus: 260 000 €
Hankeaika: 1.3.2023-31.3.2026

Perunan kuorirokko on merkittävä perunan laatua pilaava kasvitauti. Sitä aiheuttaa Spongospora -mikrobi, joka toimii myös perunan maltokaariviruksen levittäjänä. Näille taudinaiheuttajille ei ole torjuntakeinoja. Kuorirokkotaudin aiheuttamat haitat ovat lisääntyneet jatkuvasti perunatuotannon eri sektoreilla. Taudin esiintymisen kannalta avainasemassa ovat maan tautipaine siihen vaikuttavine tekijöineen ja taudin kehittymistä suosivat olosuhteet. Kuorirokkomikrobin tiedetään olevan yleinen Suomen perunantuotantoalueiden peltomaissa, mutta taudin esiintymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden vuorovaikutukset tunnetaan puutteellisesti. Ilmastonmuutoksen arvioidaan muuttavan Suomessa olosuhteita taudin esiintymisen kannalta otollisempaan suuntaan ja siten lisäävän kuorirokon riskiä. Kuorirokon hallinta vaatii monen keinon yhteensovittamista. 

Tarvetta olisi sellaiselle kokonaisvaltaiselle toimintamallille, jossa taudin esiintymiseen vaikuttavien tekijöiden pohjalta pystyttäisiin arvioimaan kuorirokon riskiä ja mahdollisia hallintatoimia peltolohkokohtaisesti. Tällaisen toimintamallin kehittäminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat perunan kuorirokon esiintymiseen ja yleisyyteen ja rakentaa tähän tietoon pohjautuen toimintamalli, jonka avulla pystytään ennakoimaan, vähentämään ja hallitsemaan perunan kuorirokon aiheuttamia riskejä ja siten parantamaan perunatuotannon kilpailukykyä ja kestävyyttä. Hankkeessa hyödynnetään Luken vuosina 2019-2021 koordinoiman Kuorirokko kuriin -hankkeen tuloksia ja kehitettyjä menetelmiä. Hankkeen toteuttavat Luke ja Helsingin yliopisto yhteistyössä ProAgrian, Perunantutkimuslaitoksen, viljelijöiden ja siemenperunayritysten kanssa.