Tilatason toimien ympäristö- ja kustannustehokkuus nautakarjatiloilla (TehoToimi)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus ja Savonia AMK

Vastuuhenkilö: Perttu Virkajärvi, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 245 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 2017 - 2020

Hankkeen kotisivut: -

Tiivistelmä: Suomen maataloudessa merkittävin fosforin (P) kierrättäjä on nautakarjatalous. Nautakarjatuotannossa tärkein rehu on nurmi, joka erityispiirteidensä takia vaatii P:n suhteen toisenlaisia lannoitusratkaisuja sekä ympäristönsuojelullisia toimia kuin viljakasvit. Keskeisiä kysymyksiä P-käytön suhteen nautakarjataloudessa ovat: riittävätkö nykyinen lannoitus ja maan vähenevä P tuottamaan maksimaalisen nurmisadon, miten lietteenlevitystekniikka vaikuttaa taloudelliseen kannattavuuteen ja miten samaan aikaan vähennetään pintamaasta ja kasvustosta huuhtoutuvan fosforin määrää talvi-ilmaston muuttuessa sateisemmaksi. Fosforilannoituksen optimointi vaatii dynaamisen laskentamallin, jossa otetaan huomioon sekä typpi- että fosforilannoitus, maan fosforipitoisuuden kehitys ja sen vaikutus sadontuottoon sekä karjanlannassa tuleva fosfori. Karjanlannan levitysmenetelmän osalta tilakohtaisiin suosituksiin tarvitaan pohjaksi ajantasainen kvantitatiivinen arvio lietteenlevitysmenetelmien satovaikutuksesta sekä levitysmenetelmän kustannus ja vaikutus P-huuhtoumaan talviaikaisen valunnan lisääntyessä.

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa jonka perusteella on mahdollista tehdä kustannus/hyöty (e/kg P) laskelmia sekä taloudellisia optimointeja karjatilan P-kierron oleellisimpiin valintoihin (lannoitus, sadon määrä, lietteenlevitystekniikka) liittyen sekä viljelijän että ympäristön näkökulmasta. Hankkeen työpakettien synteesinä saadaan nautakarjatiloille suunnattu toimintaohje fosforikierron optimoimiseen nykyisissä olosuhteissa. Lisäksi tuotetaan hallinnolle ennakkoarvio fosforikierron optimoimisesta ilmastoskenaarioiden mukaisissa tulevaisuuden talviolosuhteissa. Päämääränä on tuottaa karjatilan P-talouden optimoimiseksi välttämättä tarvittavaa tietoa ja tukea näin hallituksen tavoitetta kierrättää ravinteita entistä tehokkaammin.

Hankkeen tuotokset: