FI SV EN

Ilmasto

Ilmastonmuutos vaikuttaa viljelyedellytyksiin kaikkialla maailmassa. Kaikkien viljelijöiden täytyy sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ruoantuotannon turvaamiseksi.

Suomen maatalous tulee kohtaamaan merkittäviä muutoksia ilmaston muuttuessa. Muutokset sekä edistävät että rajoittavat tuotantoa. Käytettävissä oleviin ilmastomalleihin perustuvien ennusteiden mukaan Suomen ilmastossa tapahtuu maataloustuotannon kannalta pääosin myönteisiä muutoksia. Esimerkiksi kasvukauden pidentyessä pystytään ottamaan uusia kasvilajeja viljelyyn. Toisaalta lisääntynyt sadanta voi johtaa vesistöihin negatiivisesti vaikuttaviin kasvaviin ravinnepäästöihin.

Maataloudesta peräisin olevia kasvihuonekaasupäästöjä raportoidaan YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisesti kolmella sektorilla: maataloussektorilla, maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous –sektorilla (LULUCF- sektori) sekä energiasektorilla. Maataloussektorilta raportoidut päästöt vuonna 2018 muodostivat 6,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli 12 % Suomen kokonaispäästöistä (56,4 milj. t CO2-eq; nämä kokonaispäästöt ilmoitetaan Suomessa ilman LULUCF-sektoria).  LULUCF- sektorin päästöt  viljelysmailta ja ruohikkoalueilta olivat noin 8,8  miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia ja maataloudesta aiheutuvat päästöt energiasektorilla (koneet, lämmitys, viljankuivaus) noin 1 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Maataloustuotannossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä lannoituksen, kotieläintalouden että turvemaiden raivauksen seurauksena. Mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen ruuan tuotantoa vähentämättä ovat varsin rajalliset. Toisaalta mahdollisuudet korvata fossiilisia polttoaineita bioenergialla sekä hajautetuilla uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla tuotantotavoilla ovat merkittävät.

Ilmaston muuttuessa tarvitaan jatkuvasti lisää tehokkaita toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillintä tuovat uusia mahdollisuuksia ruokajärjestelmälle. Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin aktiivisia toimia. Kestävämpi ruokajärjestelmä on tuottavampi ruokajärjestelmä.

Ilmasto-ohjelmalla edistetään suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä

Vastatakseen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut ilmasto-ohjelman, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä. Lisäksi ohjelmalla edistetään ja parannetaan maatalouden sekä koko ruokajärjestelmän energia- ja materiaalitehokkuutta. Suomalaisen kestävän ruokajärjestelmän perusta on kannattava ruuantuotanto. Ilmasto-ohjelma tuo lisää välineitä myös tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

Maatalouden ilmasto-ohjelman kahdeksan tärkeintä ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastonmuutosta hillitsevää toimenpidettä ovat seuraavat:

  1. Hiilen sitominen maaperään
  2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
  3. Kasvinjalostus
  4. Kasvin- ja eläinterveys
  5. Lannankäsittely
  6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
  7. Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
  8. Ruokavaliomuutokset kasvisvoittoisempaan suuntaan

Muualla palvelussamme

Luonto ja ilmasto

Tutustu maatalouden ilmasto-ohjelmaan

Maatalouden ilmasto-ohjelma - Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman verkkopalvelu kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille
Ruokavirasto.fi
Biotalous.fi

Lisätietoja