Lainsäädäntö

MMM:n hallinnonala huolehtii kiinteistöjärjestelmää, paikkatietoinfrastruktuuria ja maanmittausalan hallintoa koskevasta lainsäädännöstä.

Maanmittausta ja kiinteistöjärjestelmää koskevalla lainsäädännöllä luodaan edellytykset kiinteistötoimituksille, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ylläpidolle sekä kiinteistöjen kirjaamisasioiden hoidolle. Lisäksi lainsäädännöllä luodaan perusta maanmittausalan hallinnon järjestämiselle ja maanmittaustoiminnan tuloksena syntyvien suoritteiden maksuille.

Kiinteistötoimituksilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistötoimituksia ovat esimerkiksi lohkominen, halkominen, kiinteistönmääritys, tilusvaihto ja uusjako. Kiinteistöjen kirjaamispäätöksillä pidetään ajan tasalla lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Kiinteistöjen kirjaamisasioihin kuuluvat lainhuudot, kiinnitykset sekä erityisten oikeuksien kirjaamiset. Kiinteistörekisteri ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri muodostavat valtakunnallisen kiinteistöjärjestelmän.

Kiinteistöjärjestelmän ylläpito

Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)  
Kiinteistönmuodostamisasetus (1189/1996)

Kiinteistörekisterilaki (392/1985)  
Kiinteistörekisteriasetus (970/1996)

Yhteisaluelaki (758/1989)

Laki uusjakojen tukemisesta (1423/2014) 
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta (267/2024)

Laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä (373/2016)  
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä (451/1988)

Laki kunnan kiinteistöinsinööristä (557/1995)

Laki kiinteistöjen kaupparekisteristä (552/1980)

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453 /2002)

Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009)  
Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009)

Laki eräiden yleisten alueiden rekisterissä olevien alueiden järjestelystä (82/1977)
Asetus eräiden yleisten alueiden rekisterissä olevien alueiden järjestelystä (259/1977)

Kiinteistöjen kirjaamisasiat

Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (584/2009)  

Laki kaupanvahvistajista (573/2009)  
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista (734/2009)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2024 (1200/2023)

Hallinnollinen lainsäädäntö

Laki kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995)  
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta (1560/2001)  
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2024 (1199/2023)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuosina 2023 ja 2024 (1139/2022)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuosina 2023 ja 2024 (1140/2022)

Laki Maanmittauslaitoksesta (1025/2018)  
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta (1068/2018)

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (112/2014)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista (1088/2018)