Arktinen yhteistyö

Mielenkiinto arktisia alueita kohtaan kasvaa ja samanaikaisesti muuttuva ilmasto tuo sää- ja ilmastoriskien hallinnalle haasteita. Arktisen alueen haasteet ovat globaaleja ja niihin vastaaminen vaatii laaja-alaista sektorit ylittävää yhteistyötä. Kestävä ja vastuullinen luonnonvarojen käyttö on avainasemassa arktisessa yhteistyössä, kuten myös arktisessa biotaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii vahvistamaan arktisen biotalouden osaamista, lisäämään biotaloustoimijoiden verkottumista sekä edistämään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja tutkimustiedon viemistä käytäntöön.

Suomen kansallinen arktinen strategia määrittelee Suomen arktisen politiikan tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi. Strategian toimenpidesuunnitelmassa (2017) linjataan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet arktisen politiikan toteuttamiseksi painopistealueittain. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu erityisesti kahteen painopistealueeseen, joista toisessa luodaan arktisesta osaamisesta liiketoimintaa ja toisessa kehitetään kestävää matkailua.

Suomi Arktisessa neuvostossa

Suomi toimii aktiivisesti Arktisessa neuvostossa. Suomi oli Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana vuosina 2017-2019. Puheenjohtajuuskauden ohjelman taustalla olivat Pariisin ilmastosopimus ja Kestävän kehitysen agenda 2030. Suomen prioriteetit olivat ympäristönsuojelu, viestintäyhteistyö, meteorologia ja koulutus.

Suomi järjesti maa- ja metsätalousministeriön johdolla ensimmäisen arktisen resilienssifoorumin 10.-11.9.2018 Rovaniemellä. Tilaisuus vahvisti arktisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista sekä kehitti ymmärrystä ilmastokestävyyden erilaisista lähestymistavoista ja työkaluista arktisella alueella. Resilienssillä eli ilmastokestävyydellä tarkoitetaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen sekä joustavaa toimintakykyä häiriötilanteissa. Osana prosessia laadittiin esiselvitys arktisesta resilienssistä sekä loppuraportti foorumin keskeisimmistä tuloksista.

Toukokuussa 2019 puheenjohtajuus siirtyi Islannille.

Katso myös
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Pohjoismainen kampanja arktisten vieraslajien pysäyttämiseksi
Barentsin euroarktinen neuvosto

 

Muualla verkossa

Arktinen neuvosto
Arktinen talousneuvosto
Kestävän kehityksen työryhmä Arktisessa nevostossa
Suomen arktinen strategia
Arktiset haitalliset vieraslajit
Vieraslajit Suomen arktisella alueella

 

Lisätietoja