Orgaanisten maiden ilmastopäästöjen hillintä nautakarjatiloilla

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke)

Vastuututkija: Hanna Kekkonen (Luke)

Kokonaisrahoitus: 345 000 €, josta 184 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.1.2020-31.3.2023

Orgaanisia maita on Suomen viljelyalasta n.10 %, ja niiden osuus maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä on 50-60% kun huomioidaan viljeltyjen orgaanisten maiden päästöt sekä maatalous- että LULUCF-sektoreilla. Tietoa viljelyteknisistä keinoista alkutuotannon päästöjen hillitsemiseksi orgaanisilta mailta on vähän. EU:n maataloustukipolitiikka sekä Suomen alkutuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen kaipaavat lisätietoa kestävän ruoantuotannon kehittämiseksi ja maatalouden ympäristövaikutusten tarkentamiseksi.

Hankkeessa saadaan tietoa orgaanisten maiden päästöistä koko nautasektorilla. Pilottitiloilta saatavat tulokset tuottavat lisätietoa mahdollisista viljely- ja kuivatusteknisistä keinoista päästöjen hillitsemiseksi. Tulokset hyödynnetään koko nautasektoria koskeviksi ohjeistuksiksi hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja nautaketjun kokonaiskestävyyden parantamiseksi. Hankkeen toiminnalla pyritään edistämään kokonaisuudessaan ilmastoviisasta ruuantuotantoa ja vähentämään orgaanisten maiden ilmastopäästöjä viljelijän taloudellista asemaa vaarantamatta. Tietoa tarkennetaan mallintamalla karttatietopohjien avulla sekä pilottitilojen pellonkäyttöä kartoittamalla, mittaamalla hiilitasetta ja arvioimalla ilmastovaikutuksia. Tiloja hyödynnetään tiedon jalkauttamiseen käytäntöön. Tietojen pohjalta kehitetään LCA-mallia, jolla voidaan arvioida ruuantuotannon tuotantoketjun kokonaispäästövaikutuksia. Tuloksia hyödynnetään päästövähennystoimien kohdentamisen suunnittelussa.