Tukea talousmetsien luonnonhoitoon

Ympäristötukea voi saada arvokkaiden luontokohteiden säilyttämisestä, niiden hoidosta tai ennallistamisesta aiheutuviin kustannuksiin tai tulonmenetyksiin. Ympäristötukisopimuksia tehdään ensisijaisesti metsälaissa säädettyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseksi, mutta myös METSO-kriteerit täyttäville kohteille voi saada sopimuksen. Sopimukset tehdään kymmeneksi vuodeksi ja maanomistaja sitoutuu säilyttämään tietyllä alueella metsien biologista monimuotoisuutta ja olemaan tekemättä alueella metsätalouden toimenpiteitä ilman metsäkeskuksen suostumusta.

Metsäluonnon hoitohankkeet voivat liittyä esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta tärkeiden metsä- ja suoelinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin. Lisäksi voidaan rahoittaa monimuotoisuutta edistävää kulotusta. Myös usean tilan yhteishankkeita voidaan rahoittaa. Metsäluonnon hoitohankkeiden tulee olla alueellisesti merkittäviä.

Muualla palvelussamme

Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu (MMM:n tiedote 19.9.2022)
Hallituksen esitys metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä lausunnolle (MMM:n tiedote 5.7.2022)

Muualla verkossa

Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/2023)
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Kemera (34/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (2015/594)
Luonnonhoito ja suojelu (Suomen metsäkeskus)

Lisätietoja:

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162190   Sähköpostiosoite: