Tukea talousmetsien luonnonhoitoon

Ympäristötukea voi saada arvokkaiden luontokohteiden säilyttämisestä, niiden hoidosta tai ennallistamisesta aiheutuviin kustannuksiin tai tulonmenetyksiin. Ympäristötukisopimuksia tehdään ensisijaisesti metsälaissa säädettyjen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseksi. Sopimukset tehdään kymmeneksi vuodeksi ja maanomistaja sitoutuu säilyttämään tietyllä alueella metsien biologista monimuotoisuutta ja olemaan tekemättä alueella metsätalouden toimenpiteitä ilman metsäkeskuksen suostumusta.

Metsäluonnon hoitohankkeet voivat liittyä esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta tärkeiden metsä- ja suoelinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin ja maisemanhoitoon. Lisäksi voidaan rahoittaa monimuotoisuutta edistävää kulotusta ja vieraskasvilajien hävittämistä. Myös usean tilan yhteishankkeita voidaan rahoittaa. Metsäluonnon hoitohankkeiden tulee olla alueellisesti merkittäviä.

Muualla palvelussamme

Hallituksen esitys metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä lausunnolle (MMM:n tiedote 5.7.2022)

Muualla verkossa

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Kemera (34/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (2015/594)
Luonnonhoito ja suojelu (Suomen metsäkeskus)

Lisätietoja:

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190