Puusta saatavien tuotteiden kirjo on valtava

Puuta hyödynnetään raaka-aineena useissa erilaisissa tuotteissa. Esimerkkejä perinteisistä tuotteista ovat mm. sellu, paperi, kartonki, sahatavara ja vaneri. Näiden lisäksi puusta voidaan valmistaa tänä päivänä tekstiilejä, komposiitteja ja kemikaaleja. Puun ainesosia voidaan käyttää myös esimerkiksi erilaisten lääkkeiden, kosmetiikan, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinrehun tai lannoitteiden valmistuksessa. 

Lisäksi puusta ja sen sivuvirroista saadaan useita erilaisia energiaksi käytettäviä tuotteita, kuten metsähaketta, pellettejä, brikettejä, mäntyöljyjalosteita tai erilaisia biopolttoaineita.

Biotalous yhdistää metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden aiempaa tiiviimmin toisiinsa

Biojalostamolla  tarkoitetaan tehdasta tai toisiinsa integroitujen laitosten muodostamaa kokonaisuutta, joka jalostaa eloperäisiä raaka-aineita. Biojalostamo eli biotuotetehdas käyttää fossiilisten raaka-aineiden sijaan eloperäistä biomassaa ja tuottaa siitä mm. materiaaleja, kemikaaleja, energiaa tai biopolttoaineita. Raaka-aineena voivat olla esimerkiksi metsien, peltojen ja vesien biomassat sekä yhdyskuntien ja teollisuuden jätteet ja sivuvirrat. Lopputuotteiden kirjo on laaja ja kasvaa jatkuvasti.

Puun monipuolisen käytön edistäminen on tavoitteena useissa strategioissa. Tavoitteena on edistää metsiin sekä puun ja muiden metsästä saatavien raaka-­aineiden käyttöön liittyviä inno­vaatioita, yrittäjyyttä, investointeja, liiketoimintojen kasvua ja uusien työpaikkojen luomista, resurssitehokkuutta ja alan uudistumista sekä koko biotalouden lähtökohtana olevaa kokonaiskestävyyttä ja sen todentamista.

Muualla palvelussamme

Metsien taloudellinen merkitys Suomessa -infokuvia
Hakkuut ja metsänhoito Suomessa -infokuvia
Kansallinen metsästrategia 2025 - päivitys (VN:n periaatepäätös 21.2.2019)

Muualla verkossa

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto
Biotalous.fi -Suomi kehittää
Uusi puu-hanke
Video: Suomalainen metsä – täynnä mahdollisuuksia

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: