Bioraffinaderier

Med ett bioraffinaderi eller en bioproduktfabrik avses en fabrik eller till varandra integrerade anläggningar som förädlar bioråvaror. Råvarorna kan bestå av till exempel biomassor från skog, åker och vatten samt av kommunala on industriella avfall och restprodukter.

Exempel på produkter som bioraffinaderier producerar är bl.a. cellulosa, dissolvingmassa, lignin, av tallolja förädlade produkter eller olika biobränslen, t.ex. biodiesel, bioetanol eller biogas. I bioraffinaderier uppkommer ofta råvaror till någon annan industrigren som ger i slutprodukt sådana produkter som t.ex. olika kemikalier, kosmetiska produkter, mediciner, tyger, smarta förpackningar, funktionella livsmedel, djurfoder eller gödselmedel. Sortimentet av bioraffinaderiernas produkter och slutprodukter som tillverkas av dem är brett och växer fortfarande. 

Investeringar i bioraffinaderier ökar efterfrågan på virke i Finland

En del av de färdiga och planerade bioraffinaderiinvesteringarna har rört sig om beslut om att bygga nya anläggningar, såsom Metsä Groups beslut om att bygga en ny bioproduktfabrik i Äänekoski. Vissa investeringar har däremot gällt omändring av fabrikers produktionslinjer till exempel till linjer för dissolvingmassa eller byggande av ett bioraffinaderi som förädlar lignin nära en cellulosafabrik.

De nyaste färdiga investeringarna är UPM:s anläggning i Villmanstrand som producerar biodrivmedel, Fortums biooljeanläggning i Joensuu och Metsä Groups biogasanläggning i Joutseno.

I Finland pågår eller planeras det för tillfället bioprodukt- och cellulosafabriksinvesteringar som har ett värde på ca 3,5 miljarder euro. Därtill planeras det andra investeringar som uppgår till ett värde av en miljard euro. Staten bidrar till bioraffinaderiinvesteringar bl.a. genom stödbeslut och strategiska program.

På andra webbplatser
Internationell bioraffinaderitävling (Bioekonomi)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350