Bioraffinaderier - nya produkter av biomassor

Med ett bioraffinaderi eller en bioproduktfabrik avses en fabrik eller till varandra integrerade anläggningar som förädlar bioråvaror. Många olika grödor är möjliga att använda som råmaterial.  Råvarorna kan bestå av till exempel biomassor från skog, åker och vatten samt av kommunala on industriella avfall och restprodukter.

Exempel på produkter som bioraffinaderier producerar är bl.a. cellulosa, dissolvingmassa, lignin, av tallolja förädlade produkter eller olika biobränslen, t.ex. biodiesel, bioetanol eller biogas. I bioraffinaderier uppkommer ofta råvaror till någon annan industrigren som ger i slutprodukt sådana produkter som t.ex. olika kemikalier, kosmetiska produkter, mediciner, tyger, smarta förpackningar, funktionella livsmedel, djurfoder eller gödselmedel. Sortimentet av produkter och slutprodukter som tillverkas av dem är brett och växer fortfarande. Det handlar om nya sätt att använda vedens huvudkomponenter - cellulosa, hemicellulosa och lignin. Också e.g. trädens bark innehåller ämnen som kan vara intressanta inom till exempel läkemedels- och livsmedelsindustrin. Forskning och utvekling pågår på olika håll.

Främjandet av en mångsidig användning av trä är ett mål i flera strategier i Finland. Målet är att främja innovation, entreprenörskap, investeringar, tillväxt av affärsverksamheter och skapande av nya arbetstillfällen, resurseffektivitet och förnyelse av sektorn i samband med skogar och användning av trä och andra skogsprodukter samt den övergripande hållbarheten och verifieringen av den som ligger till grund för hela bioekonomin.

På andra webbplatser

Bioeknomi.fi
Finland utvecklar

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162350   E-postadress: