Lintuinfluenssa

Suomessa todettiin kesällä 2023 useita korkeapatogeenisen lintuinfluenssa A(H5N1) -viruksen aiheuttamia lintujen joukkokuolemia. Lisäksi todettiin ensimmäistä kertaa lintuinfluenssa turkiseläimissä. 
Maa- ja metsätalousministeriö nimesi turkiseläimissä todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi, jotta eläinterveysviranomaiset saivat oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin tartunnan hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi.

Ruokavirasto johtaa taudintorjuntatoimia pitopaikoissa todettujen lintuinfluenssatartuntojen hävittämiseksi. Ruokavirasto myös seuraa lintuinfluenssan esiintymistä Suomen luonnonvaraisissa linnuissa. Ajantasaiset tiedot vallitsevasta lintuinfluenssatilanteesta ovat Ruokaviraston sivuilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa, kuinka ihmiset voivat välttää tartunnan. Tällä hetkellä Euroopassa kiertävät lintuinfluenssavirukset eivät tartu helposti ihmiseen.

Suomen viranomaiset pitävät myös kansainvälisiä terveys- ja eläinterveysjärjestöjä kuten WHO, WOAH, ECDC ja EFSA ajan tasalla epidemian kulusta ja taudin torjunnasta. 

MMMn asetukset lintuinfluenssan vastustamisesta turkiseläimissä 

29.2.2024 annettiin valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (98/2024). Asetus mahdollistaa investointituen myöntämisen turkistuotannon harjoittamiseen bioturvallisuutta edistäviin investointeihin. 

15.1.2024 Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen turkistarhoille vaadittavasta lintusuojauksesta. Asetus määrää, millaisia rakenteellisia muutoksia turkistarhoille pitää tehdä, jotta suojataan turkiseläimiä kontaktilta luonnonvaraisiin lintuihin.  

5.12.2023 Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen 1069/2023, joka muutti tautimääritelmää siten, että kaikki influenssa A-viruksen H5 alatyypin tartunnat turkiseläimissä nimettiin muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi.

5.12.2023 Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen 1068/2023, joka antoi tarkemmat säännökset rajoituksista ja toimenpiteistä epäiltäessä ja todettaessa lintuinfluenssaa turkistarhassa.

18.7.2023 Maa- ja metsätalousministeriö nimesi turkiseläinten lintuinfluenssan eläintautiluokkaan ”muu torjuttava eläintauti”.

Lintuinfluenssa turkistarhoilla

Kesällä 2023 todettiin poikkeuksellisen suuria luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia A(H5N1) -virusinfektion seurauksena mm. Lahdessa ja Pohjanmaalla Ullavajärvellä. Tautia todettiin etenkin lokkilinnuista.
Suomessa todettiin ensimmäinen korkeapatogeeninen lintuinfluenssa HPAI H5N1 –diagnoosi tarhatuilla turkiseläimillä heinäkuussa 2023. Myöhemmin virustartunta varmistettiin yhteensä 27 turkistarhatilalla. Oletuksena on, että tarhat saivat tartunnan naurulokeista.

Ruokavirasto teki vuoden 2023 loppuun mennessä kartoitustutkimukset niissä turkistarhoissa, jotka eivät olleet ilmoittaneet lisääntyneestä kuolleisuudesta ja siten niitä ei ollut tutkittu aiemmin tautiepäilynä. Kartoitustutkimuksissa tutkittiin vasta-aineita, joista ilmeni, oliko eläimillä ollut tartuntaa, vaikka ne olisivat olleet jo terveitä. Yhteensä tutkittiin kaikki Suomen 345 turkistarhaa. Kaikkiaan 71 turkistarhalta löydettiin joko virusta tai vasta-aineita. Tartunnan saaneiden turkistarhatilojen koko vaihtelee huomattavasti. Ruokavirasto antoi lopetuspäätöksen kaikille tartuntatiloille ja lisäksi yhdelle, jonka sijainti ja toiminta olivat läheisessä yhteydessä tartuntatarhaan. Kaikkien tarhojen kaikki eläimet lopetettiin.

Millaisia korvauksia eläimensä menettäneet turkistarhaajat saavat

Eläinten omistaja on eläintautilain (76/2021) nojalla oikeutettu saamaan korvauksen eläimistä, jotka on lopetettu Ruokaviraston määräyksestä. Korvauksena maksetaan eläinten käypä arvo, eli markkina-arvo, joka eläimellä olisi ollut ilman tautia, jonka nojalla se määrättiin lopetettavaksi. Joidenkin eläintyyppien osalta, esim. keskenkasvuiset pennut, markkina-arvo ei ole suoraan tiedossa, koska kyseisellä eläintyypillä ei käydä kauppaa. Silloin käypä arvo arvioidaan saatavissa olevien taloudellisten tietojen perusteella. Ruokavirasto tekee asiasta päätöksen, mutta omistajalla on siihen valitusoikeus.
 
Suoria menetyksiä koskevien korvausten lisäksi eläintautilain nojalla voidaan tietyin edellytyksin maksaa korvauksia viranomaisten rajoituksista johtuvista tuotannonmenetyksistä. Tällaisia tuotannonmenetyksiä voi syntyä esimerkiksi sen takia, että eläinten lopetuksen jälkeen määrätään tarha pidettäväksi tyhjillään tietyn ajan ennen uusien eläinten ottamista. Päinvastoin kuin lopetetuista eläimistä maksettaviin korvauksiin, liittyy tuotannonmenetyskorvausten maksamiseen erinäisiä rajaavia ja harkinnanvaraa sisältäviä elementtejä. Edellytyksenä on lisäksi, että rajoituksista tai määräyksistä on aiheutunut yrittäjän toimeentuloa merkittävästi vaikeuttava taloudellinen vahinko. Korvaus voi olla enintään kolme neljäsosaa vahingon suuruudesta. Huomioon voidaan ottaa korvattavien vahinkojen ja tapausten kokonaismäärä.
Kaikkiin korvauksiin sovelletaan EU:n valtiontuen kriteereitä.

Kuka vastaa eläinten lopettamisista ja tilojen puhdistamisista aiheutuvista kuluista?

Eläintautilain (76/2021) 82 §:n nojalla eläinten lopettamista, omaisuuden hävittämistä sekä näihin liittyviä puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteitä koskevan määräyksen täytäntöönpanoon liittyvästä työstä aiheutuvista kustannuksista vastaa valtio. Sama koskee täytäntöönpanoon liittyvistä laitteista ja välineistä sekä tarvikkeista ja aineista aiheutuvia kustannuksia. Toimijalle aiheutuneita kustannuksia tai toimijan omaa työtä ei kuitenkaan voida korvata valtion varoista, ellei kyseessä ole vesiviljelyeläimissä esiintyvä eläintauti.

Jatkotoimenpiteet

Ruokavirasto on laatinut suunnitelman lintuinfluenssan seurannasta turkistarhoissa vuonna 2024. Turkistarhat on velvoitettu toimittamaan tutkittavaksi Ruokavirastoon itsestään kuolleita tai sairaana lopetettuja eläimiä säännöllisin välein toukokuusta syyskuuhun. Lisäksi tutkitaan lintuinfluenssaa epäilyjen yhteydessä. 
Kunnaneläinlääkärit valvovat lintusuojausasetuksen vaatimien toimenpiteiden toteuttamista. Ruokavirasto on ohjeistanut toimijoita ja valvojia asetuksen tulkinnassa.

Linkkejä

Lintuinfluenssatapaukset Suomessa

Usein kysyttyä lintuinfluenssasta (Ruokavirasto)

THL:n lintuinfluenssasivut 

USA:ssa todettu lintuinfluenssaa naudoissa

USA:ssa ilmoitettiin vuoden 2024 alkupuolella korkeapatogeenisen H5N1-lintuinfluenssan esiintymisestä lypsylehmissä useassa eri osavaltiossa. Lehmien oireina havaittiin ruokahalun ja maitotuotoksen putoamista, muutoksia maidon laadussa sekä keuhkotulehdusta ja lievää kuumetta. Lehmät kuitenkin toipuivat taudista. Sairastuneiden lehmien maidosta eristettiin lintuinfluenssavirus.
Lehmillä todettu viruskanta on eri kantaa, kuin Euroopassa esiintyvä viruskanta. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa aktiivisesti tilannetta. 
 

 

Tiedotteita ja uutisia

Ajankohtaista: Lintuinfluenssa

MMM
Uutinen 6.9.2023 13.00