Fågelinfluensa

Sommaren 2023 har det bland vilda fåglar i Finland konstaterats flera fall av massdöd orsakade av högpatogent fågelinfluensavirus A(H5N1). Fågelinfluensa, som också kallas aviär influensa, har dessutom konstaterats hos pälsdjur på pälsfarmer. Undersökningar visar att vilda fåglar har spridit viruset till pälsfarmer.

Jord- och skogsbruksministeriet har lagt till högpatogen aviär influensa hos pälsdjur i förteckningen över andra djursjukdom som ska bekämpas, detta för att djurhälsomyndigheterna ska få rätt att vidta åtgärder för att utrota och förhindra spridning av sjukdomen. 

Livsmedelsverket leder arbetet med att bekämpa konstaterade fall av fågelinfluensa på pälsdjursfarmer. Livsmedelsverket följer med förekomsten av fågelinfluensa bland vilda fåglar i Finland och har fastställt en smittad zon som sträcker sig över nio landskap. Inom den smittade zonen får fjäderfä inte hållas utomhus. Även i andra delar av landet rekommenderas det att fjäderfä hålls inomhus. Livsmedelsverket har också gett anvisningar åt viltjägare om hur man förebygger smitta.

Institutet för hälsa och välfärd ger anvisningar om hur man kan förebygga smitta av fågelinfluensa. Fågelinfluensavirus smittar inte lätt till människor.

De finländska myndigheterna håller också internationella hälso- och djurhälsoorganisationer, till exempel WHO, WOAH, ECDC och EFSA, uppdaterade om epidemins förlopp och bekämpningen av sjukdomen. 

Åtgärder 

1.8.2023 Livsmedelsverkets riktlinje: På pälsdjursfarmer där fågelinfluensa har konstaterats ska alla minkar avlivas.

28.7.2023 Finlands viltcentral beviljade för områden nära pälsdjursfarmer ett stort antal dispenser för fåglar, för att förhindra skador orsakade av fågelinfluensa.

25.7.2023 Livsmedelsverket utvidgade den smittade zonen för fågelinfluensa. Den smittade zonen omfattar nu utöver Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten även landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Päijänne-Tavastland. Inom den smittade zonen är det förbjudet att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus. Förbudet gäller också anläggningar som bedriver ekologisk produktion.

20.7.2023 Livsmedelsverket inrättade en smittad zon runt de områden där högpatogen aviär influensa förekommit för att förhindra att sjukdomen sprids vidare till fjäderfä och fåglar i fångenskap. 

18.7.2023 Jord- och skogsbruksministeriet lade till aviär influensa hos pälsdjur i djursjukdomskategorin ”andra djursjukdomar som ska bekämpas”.

Bakgrund 

Det finns många olika varianter av influensavirus A, som främst förekommer hos sjöfåglar. De flesta subtyperna av influensa A-virus har dålig förmåga att orsaka sjukdom och orsakar inga allvarliga symtom hos fåglarna. Till två subtyper (H5 och H7) hör dock också virus (t.ex. H5N8 och särskilt H5N1 som har spridit sig i Finland) som kan orsaka allvarliga epidemier av fågelinfluensa och stora förluster för fjäderfähushållningen.

Sedan 2021 har en ovanlig epidemi av fågelinfluensa spridit sig över världen. Endast Oceanien och Antarktis har klarat sig undan epidemin. Även i Finland har det sedan 2021 årligen förekommit fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar. År 2021 konstaterades också ett utbrott hos hägnade fasaner. Sedan juni 2023 har det hos skrattmåsar förekommit ovanligt många fall av smitta och även massdöd. I juli upptäckte man att smittan överförts från måsarna till pälsdjur i Österbotten.

Livsmedelsverket är ansvarig central myndighet i Finland när det gäller fågelinfluensa. Regionalt är den ansvariga myndigheten regionförvaltningsverket, och lokalt har  kommunalveterinärerna myndighetsansvaret. Djurhälsomyndigheterna följer sjukdomens spridning bland annat genom att ta prover och utfärda begränsningar. Livsmedelsverket kan också besluta att fjäderfä, andra hållna fåglar och pälsdjur ska avlivas för att utrota smitta. Fågelinfluensa sprids inte lätt till människan. Institutet för hälsa och välfärd följer noggrant med läget och ger vid behov anvisningar och utfärdar föreskrifter för att skydda människor.