Hoppa till innehåll
Media

En ny förordning om bekämpning av fågelinfluensa i kraft 17.4.2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2008 10.09
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en ny förordning om bekämpning av fågelinfluensa. Förordningen bygger på motsvarande EU-lagstiftning och träder i kraft den 17 april 2008. Förordningen ersätter den gällande förordningen om bekämpning av fågelinfluensa. Fågelinfluensa är en lättspridd djursjukdom vars bekämpning är lagstadgad.

Förordningen gäller för bekämpning av högpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä. Med en högpatogen fågelinfluensa avses infektioner orsakade av subtyper av virus A som kan orsaka en allvarlig sjukdom. Förordningen handlar inte om bekämpning av fågelinfluensa hos vilda fåglar eller om förebyggande skydd av fjäderfä.

Principen för bekämpningen av en högpatogen fågelinfluensa ändras inte. Vid fall av misstänkt fågelinfluensa ska en omedelbar anmälan lämnas till kommunalveterinären eller länsveterinären enligt djurskyddslagen och författningarna utfärdade med stöd av lagen. Utöver sjukdomssymtom kan en högre dödlighet än normalt tyda på fågelinfluensa. Vid misstanke ska de djur som misstänks ha insjuknat omgående isoleras och gårdens person- och fordonstrafik stoppas för tiden för undersökningarna.

I förordningen ingår bestämmelser som syftar till att man vid behov också får undersöka andra djur än fåglar, begränsa djurens förflyttning och transport eller destruktion.

Den nya förordningen ger Evira större fullmakt att besluta om åtgärder om fågelinfluensa påträffas på en speciell plats, såsom circus, djurgård eller vilddjurspark.

Sedan hösten 2003 har aviärt influensavirus av subtyp H5N1 som kan smitta till bl.a. svin och människor, funnits i Asien. Över 200 människor, främst i sydöstra Asien men även i Egypten och Turkiet, har dött i influensan. I Europa har subtypen H5N1 påträffats hos fjäderfä (bl.a. i Polen och Tyskland) och vilda fåglar.

Ytterligare information:
veterinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 534 37
veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, Evira, tfn 02077 242 16
http://www.evira.fi/portal/se/fagelinfluensainfo/se/