Hoppa till innehåll
Media

Närmare bestämmelser om bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur utfärdas genom förordningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2023 13.42
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat två förordningar om bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur. Genom ändringen av den förordning som bland annat gäller klassificeringen av djursjukdomar har man preciserat definitionen av aviär influensa, som ingår i förteckningen över andra djursjukdomar som ska bekämpas. En ny förordning om bekämpning av aviär influensa av subtyp H5 hos pälsdjur innehåller närmare bestämmelser om myndigheternas åtgärder för att förhindra spridning av konstaterade fall av aviär influensa och för att avliva och bortskaffa smittade djur. Förordningen innehåller även ett förbud mot att vaccinera pälsdjur mot aviär influensa. Båda förordningarna träder i kraft den 8 december 2023.

Högpatogen aviär influensa hos pälsdjur lades till i förteckningen över andra djursjukdomar som ska bekämpas i juli 2023. Detta gjordes efter att högpatogen aviär influensa hade konstaterats på flera pälsdjursfarmer i Österbotten. Influensan är högpatogen på grund av att den orsakar allvarliga symptom hos fåglar. En lågpatogen aviär influensa kan dock också orsaka en lika allvarlig sjukdom hos däggdjur, till exempel hos pälsdjur och människor, som högpatogen aviär influensa. Därför har man i förordningen som gäller klassificeringen av djursjukdomar nu utvidgat definitionen av sjukdomen till att även omfatta lågpatogena virus hos fåglar.

Möjlighet att spara värdefulla avelsdjur

I den nya förordningen föreskrivs det om de åtgärder som myndigheterna ska vidta för att förhindra spridning av aviär influensa av subtyp H5 hos pälsdjur och för att utrota sjukdomen. Livsmedelsverket och regionförvaltningsverket har med stöd av lagen om djursjukdomar behörighet att besluta om de åtgärder som det föreskrivs om i lagen, men närmare sjukdomsspecifika bestämmelser får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Praxis har varit att genom förordning utfärda närmare bestämmelser om åtgärderna. På detta sätt säkerställs en enhetlig tillämpning av åtgärderna samtidigt som beredskapen och planeringen underlättas. Till innehållet avviker de åtgärder för sjukdomsbekämpning som ingår i den nya förordningen inte nämnvärt från de åtgärder som myndigheterna hittills har vidtagit.

Enligt förordningen ska alla djur på en pälsdjursfarm avlivas om Livsmedelsverket har konstaterat att aviär influensa av subtyp H5 förekommer på farmen. I förordningen har det dock tagits in en möjlighet för djurhållningsplatsens aktör att låta testa särskilt värdefulla avelsdjur och, om testresultaten för dessa djur är negativa, flytta dem till ett isoleringsutrymme där testet upprepas två gånger. Om alla testresultat är negativa måste inte avelsdjuren avlivas. Villkoren för detta undantag är stränga för att säkerställa att sjukdomen inte lever vidare hos avelsdjuren. 

Nya djur till farmerna tidigast i september 2024

I de områden som haft mest sjukdomsfall får nya djur tas till en farm som har tömts på djur först i september 2024. Detta förutsatt att farmen har varit tom i minst fyra månader. Influensaviruset klarar sig bra i kalla temperaturer, men sommartemperaturerna bidrar till att viruset förstörs om farmen är tom. Syftet med dessa bestämmelser är att säkerställa att sjukdomen inte mera finns på farmen när nya djur tas in.

Genom den nya förordningen förbjuds också vaccinering av pälsdjur mot aviär influensa av subtyp H5. Vaccination förbjuds eftersom övervakningen av sjukdomen försvåras om djuren vaccineras. Det finns inte heller några godkända vacciner mot aviär influensa hos pälsdjur. 

Aviär influensa förekommer främst hos fåglar, men sjukdomen kan sporadiskt smitta däggdjur och hos dem orsaka allvarlig sjukdom och till och med död. ”Avsikten är att en förordning som gäller biosäkerheten på pälsdjursfarmer ska träda i kraft före de första flyttfåglarna anländer.

Pälsdjursaktörerna kommer att bli tvungna att vidta åtgärder för att förhindra att viruset kommer i kontakt med pälsdjur. För att effektivisera förordningen utreds möjligheten för företagarna att i begränsad utsträckning kunna ansöka om stöd för investeringar i biosäkerhet", säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. 

Aviär influensa har konstaterats på 66 pälsfarmer

Orsaken till att man förhåller sig allvarligt till aviär influensa hos pälsdjur är att sjukdomen hos däggdjur kan mutera så att den lättare smittar till människor. Jord- och skogsbruksministeriet lade till aviär influensa hos pälsdjur i förteckningen över andra djursjukdomar som ska bekämpas, varefter myndigheterna vidtog åtgärder för att utrota influensan på pälsdjursfarmer.

På hösten inleddes en kartläggning av antikroppar mot aviär influensa som omfattade alla pälsdjursfarmer i Finland. Kartläggningen av minkfarmer har avslutats och av över hundra undersökta farmer konstaterades aviär influensa på basis av antikroppar på tre av farmerna.

Kartläggningarna av antikroppar på farmer med räv och mårdhund pågår fortfarande. Vid den 5 december hade 212 farmer undersökts, varav 34 hade påvisats smittade på basis av antikroppar. Totalt har aviär influensa av subtyp H5 nu konstaterats på 66 pälsdjursfarmer.

Förordningar 1068/2023 och 1069/2023 (på finska)

Mer information:
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 361, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi