H - Foder och biprodukter

 

1. Foderlag 1263/2020, H 1:1 18/2022

3. Lag om animaliska biprodukter 517/2015, H 3:1 882/2018, H 3:2 1283/2019


17. -

18. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter JSMf 783/2015, H 18:1 1142/2022, H18:2 142/2024


19. -

20. -


20a. -


21. -

23. -

24.
-

24a. -


24b. -

25. Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä SRf 96/2010, 25:1 SRf 998/2017

26. Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (konsoliderat 9.11.2010) om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Den ska tillämpas från den 4 mars 2011.

26a. Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (konsoliderat 2.8.2017) om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. Förordning om genomförande förordning (EG) nr 1069/2009 om animaliska biprodukter. Den ska tillämpas från den 4 mars 2011.