Exempel på projekt

Östersjöstrategins målsättningar genomförs med hjälp av projekt. Strategin har ingen egen finansering utan de som genomför projekt söker om finansiering från lämpliga internationella eller nationella program.

Man kan påverka Östersjöns tillstånd både lokalt och genom samarbete i hela regionen. För närvarande kan man få finansiering för återvinning av näringsämnen från jordbruk från flera olika finansieringskällor och program.

  • Har du en idé för hur man kunde främja de här målsättningarna? Lyckade internationella projekt och projektidéer kan bli utsedda till flaggskeppsprojekt för Östersjöstrategin.

Vad är ett flaggskeppsprojekt?

Ett flaggskeppsprojekt är ett internationellt projekt som är viktigt med tanke på genomförandet av strategin och som genomförs i minst tre medlemsländer i regionen. Flaggskeppsprojekten kan utveckla nya lösningar, förfaranden eller samarbetsformer.

För närvarande pågår sex olika flaggskeppsprojekt som främjar återvinning av näringsämnen från jordbruket.      

Pågående och godkända flaggskeppsprojekt kopplade till återvinning av näringsämnen från jordbruket:

  • Baltic Slurry Acidification                     
  • FLOW Baltic är ett paraplyprojekt för internationella samarbets- och forskningsprojekt med fokus på avrinningsvatten från jordbruksområden.
  • Ett av dessa är NUTRINFLOW
  • Manure Standards – Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions

Projekt som godkänts som flaggskeppsprojekt men fortfarande saknar finansiering:     

  • WATERDRIVE – Changing the perspectives in management of water and ecosystem services in agricultural areas

Avslutade flaggskeppsprojekt:

 

 

Projektexemplar av särskild finansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 för vattenskydd och återvinning av näringsämnen:

Effektivare användning av naturgödsel från fjäderfä (TEHOLANTA)

Projektet skapar tillsammans med fjäderfäproducenterna nya, resurseffektiva, lönsamhetsökande och acceptanshöjande koncept för att tillvarata naturgödsel från fjäderfä. Koncepten ska tillvarata energiinnehållet i gödseln och effektivisera näringskretsloppet inom gödselhanteringen på gårdar och eventuellt också i form av samverkan mellan gårdar. Målet är att ta fram kopierbara och direkt tillämpningsbara lösningar för gårdar. Den lönsamhet som lösningarna ger och de tekniska funktionerna av gödselns processeringsmetoder säkras genom demonstrationer som görs inom projektet. Målet är också att svara på de krav som lagstiftningen och andra system ställer på olika fjäderfägårdar, varför lösningarnas miljökonsekvenser ska bedömas. Projektåtgärderna genomförs i nära samarbete med fjäderfäproducenterna, producentorganisationerna och branschföretagen. Ett ytterligare mål är att bilda en för hela näringen och intressentgrupperna gemensam syn på hållbara produktionsmetoder.

  • Kolla TEHOLANTA-videon här

OSMO Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av markens kulturtillstånd

Projektet gör den bästa kunskapen och kompetensen om skötseln av markens kulturtillstånd tillgänglig för jordbrukare och utvecklar metoder och verktyg för skötseln av kulturtillståndet. Det främsta målet är att öka odlingens resurseffektivitet genom att sköta markens kulturtillstånd på ett heltäckande sätt. Metoder för bestämning och skötsel av kulturtillståndet testas av ett nätverk av försöksgårdar (8 gårdsbruksenheter) i tre års tid. De metoder som tillämpas i Finland ska utvecklas vidare och utländska metoder ska anpassas efter våra förhållanden. Regionalt ska kompetensen utvecklas på nätverksevenemang och i kompetensgrupper. I grupperna ska jordbrukare under ledning arbeta fram en plan för skötsel av markens kulturtillstånd på sina gårdar. Projektet ger i resultat olika verktyg för skötseln av kulturtillståndet. Resultaten sprids på ”åkerkantsdagar”, seminarier, via artiklar i yrkestidskrifter samt via internet.

  • Vill du veta mer om OSMO? Kolla videon

Bioenergianläggningskomplex, bio- och vedgasanläggning

I projektet demonstreras en energisjälvförsörjande modellgård inom återvinning av näringsämnen. Målet är att bygga ett produktionsanläggningskomplex som bygger på bio- och vedgasproduktion. Fördelen är ett bredare råvaruunderlag jämfört med enskilda processer, användningen av gas som framställts genom förgasning vid förädling av biogas samt anläggningens bättre driftsäkerhet som man åstadkommer genom en kombination av flera separata processer. Biogasen ska förädlas till biometan som används i trafiken samt behandlingsresterna till organiska gödselfabrikat. Projektet resulterar i ett anläggningskomplex på gårdsnivå för produktion av biobränsle som förenar olika teknologier och som är enkelt kopier- och omvandlingsbar. Komplexet förbättrar gårdens självförsörjning av energi och näring och bidrar till den lokala produktionen av transportbränsle. Efter pilotförsöket kan modellen först kopieras i Finland och senare också på internationellt plan.