Att införa den nationella skogsstrategin

Den nationella skogsstrategin 2025 styr skogsverksamheten inom förvaltningen vid flera ministerier och ministeriernas förvaltningsområden. Jord- och skogsbruksministeriet koordinerar arbetet med att införa och följa upp skogsstrategin. I arbetet deltar också skogrådet, dess arbetsutskott, olika styrgrupper och andra arbetsgrupper.

Uppdaterad strategin genomförs under åren 2019 – 2025. Under arbetets gång tar man hänsyn till de behov av ändringar som följer av strategins uppföljning, halvtidsutvärderingar och regeringsprogrammens riktlinjer. Skogsrådet analyserar årligen utfallet av målen och de strategiska projekten.

Det allmänna har till uppgift att skapa goda verksamhetsbetingelser för skogssektorn. Verktygen i detta arbete är lagstiftning, verksamhets- och ekonomiplanering, budgetering, resultatstyrning, EU och internationellt inflytande, rådgivning och information. Strategin genomförs på ett koordinerat sätt genom förvaltningsområdenas egna program och utvecklingsprojekt samt förvaltningsgränsöverskridande strategier och projekt. Parallellt med landsomfattande åtgärder har också åtgärderna i de regionala skogsprogrammen stor betydelse.

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress:


Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: