Skogsstrategins projetktportfölj

A. Skogsdata och plattformsekonomi

Detta genomgripande projekt ska göra skogs-, natur- och miljödata lättare att tillgå och använda samt att förena med andra informationskällor. Tillgången till högklassig, uppdaterad och mer exakt geografisk information bidrar till digitaliseringens utveckling. Dessutom möjliggör geografisk information utveckling av nya verktyg för skogs- och naturvård samt bättre planering och genomförande av och större verkningsfullhet för tjänster inom skogsbranschen.

B. Växelverkan och kommunikation inom skogsbranschen

I det genomgripande projektet skapas genom mångsidig kommunikation och växelverkan förtroende och samarbete mellan olika aktörer. Dessutom förbättras förståelsen av hållbar skötsel och användning av skogarna, skogliga produkter och tjänster samt skogarnas biologiska mångfald och andra miljöfördelar. Genom samordnad kommunikation som bygger på forskning ökar projektet kunskapen om skogarnas betydelse och samhälleliga nytta. Med hjälp av kommunikation och nya handlingsmodeller ska projektet införa det skogskulturella perspektivet i växelverkan mellan skogsbranschens aktörer och i diskussioner om skogen.

C. Resurseffektiv och hållbar skogsvård

Inom projektet bedrivs FoU-verksamhet, ordnas utbildning och utvecklas verktyg som bygger på geografisk information. Detta ska öka en aktiv, optimalt inriktad skogsvård vid rätt tidpunkt för att öka skogstillväxten och stärka kolsänkorna. Målet är att öka de hållbara avverkningsmöjligheterna i ekonomiskogar. Samtidigt beaktas aktivt vilka konsekvenser de åtgärder som utvecklas har för skogarnas biologiska mångfald och vattenvården samt vilka korseffekter dessa är förenade med.

Åtgärder som förbättrar strukturen i fråga om skogsbruksfastigheter och skogsägande är till stöd när skogsägare fattar beslut och brukar skog på ett hållbart sätt.

De nya incitamentssystem som riktas till skogsägare på 2020-talet är ändamålsenliga, effektiva, administrativt sett lätta, skapar mervärde och stöder en hållbar och resurseffektiv skogs- och naturvård.

D. Naturvård i ekonomiskogar och skogarnas biologiska mångfald

Utvecklingsarbetet inom projektet ska öka effekten av naturvården i ekonomiskogar och göra den mer integrerad med den dagliga skogsvården och företagandet inom skogstjänster. Geografisk information och nya applikationer ger bättre möjligheter att samordna skogarnas biologiska mångfald, virkesproduktionen och andra ekosystemtjänster.

Skogsträdens genetiska resurser tryggas. Handlingsplanen METSO genomförs och dess resurser säkerställs i enlighet med de mål som ställts upp för handlingsplanen.

E. Klimatsäkert skogsbruk

Projektet stöder Finlands klimatpolitik genom att öka vetskapen om hur kollager uppstår och kolbindning sker i skog samt om skogarnas och skogsvårdens effekter vid anpassning till klimatförändringen. Genom den information som tas fram kan man bättre ta hänsyn till bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen vid skogsrelaterade beslut. Den information som tas fram inom projektet kan, när den tillämpas i skogsbruket, förbättra skogsbrukets och skogsägarnas riskhantering. Projektet skapar förutsättningar för att effektivare än för närvarande beakta klimatperspektivet i skötseln och användningen av skogarna.

F. Skogsvägar och skogarnas tillgänglighet

Projektet förbättrar vägnätets servicenivå och användbarhet bland annat genom utnyttjande av geografisk information. Projektet förbättrar även väglagens förmåga att fatta beslut och förbättra möjligheterna att nå vägdelägarna. Projektet främjar tillgången till driftssäkra och snabba datakommunikationsförbindelser av jämn kvalitet i hela landet.

Satsningar på infrastruktur främjar bland annat förutsättningarna för träförädlingsindustrin, en mångsidig användning av skogarna, utförande av räddningsuppgifter, rekreation och naturturism samt annan näringsverksamhet på landsbygden.

G. Nya träbaserade produkter

Projektet ska utveckla nya lösningar som bygger på skogsbiomassa och stödja en kommersialisering av dem. Verksamheten fokuserar på att utveckla nya fiber- och cellulosaprodukter som ger högt mervärde samt på att öka användningssäkerheten av trä och kommersialisera välbefinnandeeffekterna i fråga om träbyggande och massivträprodukter. Nya produktmöjligheter som grundar sig på träbiomassa och komponenter av den utreds för tillverkning av kemikalier, förpackningar, filmer och ligninbaserade produkter som ger högt mervärde.

Offentliga incitament för att stödja ett mångsidigt FoU-samarbete försnabbar tillväxten inom affärsverksamheten inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

H. Naturturism, naturproduktsbranschen och andra naturrelaterade tjänster

Projektet ska utveckla verksamhetsförutsättningarna för naturturism, skogliga hälso- och välbefinnandetjänster och naturproduktsbranschen och dessas samarbete med skogssektorn. Nya verktyg förbättrar matchningen mellan utbud och efterfrågan på naturprodukter och skogslandskap. Nya värdekedjor och skogsägarnas förtjänstmodeller skapar ny skogs- och naturrelaterad affärsverksamhet.

I. Kompetens och utbildning

Projektet ska fördjupa samarbetet mellan forskningen, näringslivet och utbildningen, vilket hjälper att säkra kompetensen bland såväl yrkesfolk som studerande. Större satsningar på kompetens och utbildning när det gäller geografisk information, träteknik, naturvård i ekonomiskogar, vattenvård, skötsel av torvmarksskog, skogsvägsnätet, företagsamhet samt andra användningsformer av skog än de som baserar sig på virkesproduktion (naturturism, tjänster, naturprodukter) minskar de flaskhalsar som upptäckts i verksamheten. Utvecklingen av inlärningsmiljöer stöder dessutom en reform av kvaliteten på skogsbranschens transportutbildning och förbättrar tillgången på förare.

Nya sätt att lära sig ska utnyttjas när det uppstår nya kunskapsbehov. Förutsättningarna att inom utbildningen öka inlärningen i arbetet förbättras särskilt i små och medelstora företag.

J. Internationell skogspolitik och EU-påverkan

I syfte att förbättra förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk och skogsbaserade näringar genomförs de mål som gäller internationell skogspolitik och EU-påverkan samt främjande av internationella affärsmöjligheter.

Projektet ska samordna genomförandet av Agenda 2030 när det gäller skogar, hållbart skogsbruk och bioekonomi. Ett mångomfattande, exempelvis FN-baserat, samarbete som gäller skogarna och skogsbranschen ska i likhet med utvecklingspolitiken vara effektivt och verkningsfullt.

Med projektet strävar man efter att säkerställa förutsättningarna för skogsbranschens och det hållbara skogsbrukets verksamhet och att erkänna skogsbranschens betydelse för de klimat- och energipolitiska lösningarna. Den goda förvaltning som hänför sig till skogar och hållbart skogsbruk stärks och de mänskliga rättigheterna främjas. Tryggandet av skogarnas biologiska mångfald med hjälp av internationellt samarbete är aktivt och verkningsfullt.

På vår webbplats

Skogsdata och elektroniska tjänster
 

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress:


Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: