Skogsdata och elektroniska tjänster

Projektet Skogsdata och elektroniska tjänster har hjälpt olika aktörer att använda informationen om skogstillgångar på ett effektivare sätt. Målet var att förbättra informationens kvalitet och rörlighet och utveckla e-tjänster. Projektet hörde till regeringens spetsprojekt "Fram för trä och nya skogsprodukter".

Att förbättra informationskvaliteten

Målet 2020 är att informationen om skogstillgångar är mer specifik och till bättre stöd vid elektronisk virkeshandel. Projektet utvecklade metoder för insamling av information om plantbestånd och testade nya möjligheter för fjärranalys, till exempel flerkanalsskanning och förändringstolkning av satellitbilder. För att få mer aktuell information om skogstillgångar utvecklades bland annat sätt att använda sig av den information som skogsmaskiner samlar in. Ytterligare tog man fram information för att utarbeta nya volymmodeller. På grund av projektresultaten kan informationen om skogstillgångar nu innehålla nya indikatorer som beskriver bland annat förhållanden, antal stammar i samma storlek i ett visst område och virkeskvalitet.

Att förbättra informationens rörlighet

Målet var att informationen om skogstillgångar är öppen och lätt tillgänglig. Därför har lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändrats, gränsytorna för spridning av information utvecklats, informationen om skogstillgångar omvandlats till informationsprodukter och MinSkog.fi utvecklats till en öppen portal för informationsförmedling. De skogsdatastandarder som används vid dataöverföring har utvecklats och uppdaterats.

Utveckling av e-tjänster

Målet var att skogsägare har möjlighet att sköta ärenden via e-tjänsten och att användningen av informationen om skogstillgångar ökar. Att utveckla MinSkog.fi och inkludera den skogliga informationen i den nationella servicevyn har spelat en viktig roll när det gäller att nå målet. En elektronisk virkeshandelsplats är en ny service som är öppen för alla. I projektet utvecklades också en nästa generations serviceplattform för att dela skogsdata samt en beräkningstjänst som de som använder sig av informationen om riksskogstaxeringen kan använda för att producera rapporter från förberäknat material.

Framtidens skogsdata produceras tillsammans

Projektet Skogsdata och elektroniska tjänster bestod av flera separata utvecklingsprojekt. Projekten genomfördes under åren 2016–2018 av skogsbranschaktörer och intressegrupper.

 

Slutrapporter (på finska)

På vår webbplats
Resultatet av seminariet från projektet Skogsdata och elektroniska tjänster 21.1.2019 (på finska)
Utvecklingsprojekt som beviljats finansiering (på finska)
Byte och komplettering av projektets styrgrupp (på finska)
Tillsättande av styrgrupp för projektet Skogsdata och elektroniska tjänster (på finska)
Skogsdata 2020 - Utvecklingsplan (på finska)
Skogsdata 2020 - Vision 25.6.2015 (på finska)

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162339