Skogsdata och elektroniska tjänster

 

Projektet Skogsdata och elektroniska tjänster ska hjälpa olika aktörer att använda informationen om skogstillgångar på ett effektivare sätt. Målet är att förbättra informationens kvalitet och rörlighet och utveckla e-tjänster. Projektet hör till regeringens spetsprojekt "Fram för trä och nya skogsprodukter".

Att förbättra informationskvaliteten

Målet 2020 är att informationen om skogstillgångar blir mer specifik och är till bättre stöd vid elektronisk virkeshandel. Projektet ska ta fram metoder för insamling av information om plantbestånd och testa nya möjligheter för fjärranalys, t.ex. flerkanalsskanning och förändringstolkning av satellitbilder. Aktualiteten av informationen om skogstillgångar ska förbättras genom att bl.a. använda sig av den information som skogsmaskiner samlar in och att utarbeta nya volymmodeller. Informationen om skogstillgångar kommer att innehålla nya indikatorer som beskriver bl.a. förhållanden, antal stammar i samma storlek i ett visst område och virkeskvalitet. 

Att förbättra informationens rörlighet

Målet är att informationen om skogstillgångar är öppen och lätt tillgänglig. Därför ska lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras, gränsytorna för spridning av information utvecklas, informationen om skogstillgångar omvandlas till informationsprodukter och MinSkog.fi utvecklas till en öppen informationsförmedlingsportal. De skogsdatastandarder som används vid dataöverföring ska utvecklas och uppdateras.

Utveckling av e-tjänster

Målet är att skogsägare ska ha möjlighet att sköta ärenden själva via e-tjänsten och att användningen av informationen om skogstillgångar ska öka. Att utveckla MinSkog.fi och inkludera den skogliga informationen i den nationella servicevyn spelar en viktig roll när det gäller att nå målet. En elektronisk virkeshandelsplats är en ny service som är öppen för alla. En nästa generations serviceplattform ska också tas fram samt en beräkningstjänst som de som använder sig av informationen om riksskogstaxeringen kan använda för att producera rapporter från förberäknat material.

Framtidens skogsdata produceras tillsammans

Projektet Skogsdata och elektroniska tjänster består av ett lagstiftningsprojekt och 12 separata utvecklingsprojekt. Projekten löper över åren 2016 - 2018. Jord- och skogsbruksministeriet bereder en ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Utvecklingsprojekten genomförs av skogsbranschaktörer och intressentgrupper. Projektens utfall följs upp och styrs av en bred styrgrupp.

Innan projektet Skogsdata och elektroniska tjänster har inletts, har skogsbranschaktörerna och intressentgrupperna tagit fram en förberedande utredning Skogsdata 2020. Utredningen innehåller en målbild för framtidens skogsdata och en utvecklingsplan för att nå måltillståndet.

 

På vår webbplats
Halvtidsresultat från projektet Skogsdata och elektroniska tjänster 22.1.2018 (på finska)
Halvtidsresultat från projektet Skogsdata och elektroniska tjänster 7.3.2017 (på finska)

Utvecklingsprojekt som beviljats finansiering (på finska)
Byte och komplettering av projektets styrgrupp (på finska)
Tillsättande av styrgrupp för projektet Skogsdata och elektroniska tjänster (på finska)
Ansökan om finansiering för utvecklingsprojekt som gäller skogsdata och elektroniska tjänster 2016 (på finska)
Skogsdata 2020 - Utvecklingsplan (på finska)
Skogsdata 2020 - Vision 25.6.2015 (på finska)

E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter (JMS:s pressmeddelande 26.6.2018)
Uppdatering av skogsdata förbättras (JMS:s pressmeddelande 18.6.2018)
Fyra miljoner euro för projektet Skogsdata och elektroniska tjänster (JSM:s pressmeddelande 9.3.2016) (på finska)
Jord- och skogsbruksministeriet bidrar till att inrätta en elektroniska virkeshandelsplats (på finska)

Mer information

Niina Riissanen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339