Eb - Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Elävät eläimet, eläinperäiset elintarvikkeet sekä muut eläinperäiset tuotteet

Tuontivalvontaa koskeva lainsäädäntö:

- Eb 1: Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 1192/1996 muutoksineen
(HUOM! Ko. laista 1192/1996 on voimassa vain 5 §, muilta osin laki on kumoutunut EU:n virallisella valvonta-asetuksella 2017/625 sekä ko. asetusta täydentävällä lailla eläinten sekä tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019, kts. alta) 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

- Laki eläinten sekä tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019 
(täydentää EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta 2017/625)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/466 väliaikaisista toimenpiteistä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen ja eläinten hyvinvointiin kohdistuvien riskien rajoittamiseksi koronavirustaudin (covid-19) vuoksi jäsenvaltioiden valvontajärjestelmissä esiintyvien tiettyjen vakavien häiriöiden aikana

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnankohteena olevista elintarvikesekoituksista 1044/2019

- Komission päätös 2007/275/EY valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien elintarvikesekoitusten luetteloista


EU:n virallisen valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annetut tuontivalvontaa koskevat EU -asetukset:

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2019, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta (Artikla 72)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1013, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019, tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1081, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1602, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti

- Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1666 annettu 24 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (IMSOC-asetus)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1873, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, menettelyistä, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on koordinoidusti suoritettava rajatarkastusasemilla eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja elintarvikesekoitusten tehostettua virallista valvontaa;

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2074 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta

- Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2098 tilapäisistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten kohdalla, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2122 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2124 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta  
- komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 muutos, komission delegoitu asetus (EU) 2020/2190

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2126 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista

- Komission delegoitu asetus  (EU) 2019/2127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2128 sellaisia tavaroita koskevan virallisen todistuksen mallista sekä myöntämissäännöistä, jotka toimitetaan unionista lähteville aluksille ja on tarkoitettu laivamuonitukseen tai miehistön ja matkustajien kulutukseen tai jotka toimitetaan johonkin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan

 - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2129 tietyille unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheystasojen yhdenmukaista soveltamista koskevista säännöistä  

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2130 virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
 

Eläinperäisiä sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita koskevat palautusvaatimukset (EU:sta viedyt erät, jotka kolmasmaa hylkää):
- Komission asetus (EU) 2020/797 asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka ovat peräisin unionista ja jotka palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, koskevien vaatimusten osalta
 

Kaikkia eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat tuontivaatimukset:

Yleiset tuontivaatimukset eläinperäisille elintarvikkeille:
- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista;

Tuontiin hyväksyttyjen EU:n ulkopuolisten maiden listat:
- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626 niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta;

Eläinperäisten elintarvikkeiden (ei yhdistelmätuotteiden eikä eläinten suolien) tuontitodistusmallit: 
- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628 virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta
- Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/628 oikaisu

- Puhdistettujen ja kaavittujen sekä sen jälkeen joko suolattujen, valkaistujen tai kuivattujen eläinten suolien tuontitodistusmalli:
Komission päätös 2003/779/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista

- Yhdistelmätuotteiden tuontitodistusmalli:
Komission asetus (EU) N:o 28/2012 todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta

 

Tiettyjä eläviä eläimiä koskevat tuontivaatimukset:

- Eb 19: Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista MMMa 867/2008, Eb 19:1 MMMa 534/2011

- Eb 20: Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista MMMa 866/2008, Eb 20:1 MMMa 987/2009, Eb 20:2 MMMa 498/2011, Eb 20:3 MMMa 1502/2011, Eb 20:4 MMMa 299/2012, Eb 20:5 1007/2013, Eb 20:6 MMMn 1122/2014, Eb 20:7 MMMa 1346/2015, Eb 20:8 1246/2019 sekä oikaisu asetukseen 1246/2019

 

Eläinperäisiä sivutuotteita sekä johdettuja tuotteita koskevat tuontivaatimukset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta ('sivutuoteasetus')

- Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla
('sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetus')   

- Tiettyjen sivutuotteiden tuonti on sallittua sivutuotelain 12 a §:n mukaisesti ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, loisista sekä tavaroista MMMa 776/2019

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2208 Yhdistyneen kuningaskunnan yksilöimisestä kolmanneksi maaksi, josta heinien ja olkien lähetysten tuonti unioniin on sallittua