Eb - Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

1. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 1192/1996 muutoksineen

14.12.2019 voimaantuleva 'EU:n valvonta-asetus' 2017/625, joka korvaa yllä mainitun kohdan 1 mukaisen lain sekä alla kohdissa 5 ja 6 mainitut MMM:n asetukset
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017 , virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 

Valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annettavat 14.12.2019 voimaantulevat tuontivalvontaa koskevat EU-asetukset:

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2019, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta (Artikla 72)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1013, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019, tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1081, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1602, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti

- Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1666 annettu 24 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (IMSOC-asetus)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1873, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, menettelyistä, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on koordinoidusti suoritettava rajatarkastusasemilla eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja elintarvikesekoitusten tehostettua virallista valvontaa;

 

Lisäksi seuraavat valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annettavat 14.12.2019 voimaantulevat asetukset, joita ei vielä ole julkaistu, ja niillä ei siten ole vielä EU-asetuksen numeroa:

- EU-alkuperää olevat palautuserät
- Transit-, transshipment -erät
- Erityisten lähetysten virallinen valvonta ja vapautukset (nylkemätön riista, kalastustuotteet suoraan aluksista)
- BCP:n uudelleennimeäminen ja etäällä rajanylityspaikasta sijaitsevat BCP:t
- Rajatarkastusmenettelyt (asiakirja-, tunnistus- ja fyysinen tarkastus)
-
Rajatarkastettavien eläinten ja tuotteiden listauksesta (CN-koodilistat)
- Laivamuonitustodistus
- BCP -tarkastuksista vapautetut erät (tuliaiset, lemmikit ym.; Tulli tarkastaa rajalla)
- tarkastusfrekvenssit (drafti SANTE-7140-2019)
-
kolmannen maan hylkäämät ja palautettavat erät (eläinperäiset elintarvikkeet)
- kolmannen maan hylkäämät ja palautettavat erät (sivutuotteet) (drafti SANTE-7097-2019)


2.-

3. -

4. -


5. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista MMMa 1370/2004, Eb 5:1 MMMa 483/2005, Eb 5:2 MMMa 875/2005, Eb 5:3 MMMa 35/2006, Eb 5:4 MMMa 341/2006, Eb 5:5 MMMa 40/2007, Eb 5:6 MMMa 703/2007, Eb 5:7 MMMa 1412/2007 , Eb 5:8 203/2016

6. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta MMMa 204/2016

7. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta MMMa 1121/2014

8. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuksesta MMMa 1413/2007

9. -

14.12.2019 voimaantulevat kaikkia eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat tuontivaatimukset (nämä EU-asetukset kumoavat 14.12.2019 lähtien alla olevat kohtien 10-16 mukaiset MMM:n asetukset):

- Tuontivaatimukset eläinperäisille elintarvikkeille: Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista;

- Tuontiin hyväksyttyjen EU:n ulkopuolisten maiden listat: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2019, niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua, ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden luetteloiden osalta;

- Tuonnissa vaadittavien eläinlääkärintodistusten malleista: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta


10. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotava lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista MMMa 776/2017

11. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista, elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista MMMa 592/2006, Eb 11:1 MMMa 699/2007, Eb 11:2 MMMa 82/2010, Eb 11:3 MMMa 174/2012 , Eb 11:4 MMMa 1020/2016
 
12. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista MMMa 1011/2014

13. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista MMMa 27/2015


14. -

15. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista MMMa 1018/2016

16. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista MMMa 897/2006, Eb 16:1 MMMa 222/2013, Eb 16:2 MMMa 1019/2016 

17. -

18. -


19. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista MMMa 867/2008, Eb 19:1 MMMa 534/2011

20. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista MMMa 866/2008, Eb 20:1 MMMa 987/2009, Eb 20:2 MMMa 498/2011, Eb 20:3 MMMa 1502/2011, Eb 20:4 MMMa 299/2012, Eb 20:5 1007/2013, Eb 20:6 MMMn 1122/2014, Eb 20:7 MMMa 1346/2015

21. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista MMMa 1122/2011, Eb 21:1 MMMa 73/2013, Eb 21:2 MMMa 246/2013, Eb 21:3 MMMa 777/2019


Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, loisista sekä tavaroista MMMa 776/2019


22. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista MMMa 1006/2013