Eb - Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Elävät eläimet, niiden sukusolut ja alkiot, eläinperäiset elintarvikkeet, muut eläinperäiset tuotteet sekä heinä ja olki

Tuontivalvontaa koskeva lainsäädäntö:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)
(linkki asetukseen sisältää sen muutokset asetukseen 2019/2127 asti)
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/1756, virallisen valvonta-asetuksen muutos

- Laki eläinten sekä tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019 
(täydentää kansallisesti EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta 2017/625)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ("eläinterveyssäännöstö") (linkki asetukseen sisältää sen muutokset sekä oikaisut)

- Eläintautilaki 76/2021 (täydentää EU:n eläinterveyssäännöstöä 2016/429)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista (330/2021)
(Eläintautilain nojalla annettu EU:n eläinterveyssäännöstöä täydentävä kansallinen tuontiasetus)

EU:n virallisen valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annetut tuontivalvontaa koskevat EU -asetukset:

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta (kts. artikla 72)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1013 tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014 rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1081 sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1602 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti

- Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1666 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715 virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (IMSOC-asetus) (linkki asetukseen sisältää sen muutoksen asetuksella 2021/547)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1873 menettelyistä, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on koordinoidusti suoritettava rajatarkastusasemilla eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja elintarvikesekoitusten tehostettua virallista valvontaa

- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/632 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, yhdistelmätuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2007 ja komission päätöksen 2007/275/EY kumoamisesta

- komission delegoitu asetus (EU) 2021/630 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2074 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta

- Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2098 tilapäisistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten kohdalla, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2122 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2124 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (linkki asetukseen sisältää sen muutoksen asetuksella 2020/2190)  

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2126 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista

- Komission delegoitu asetus  (EU) 2019/2127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2128 sellaisia tavaroita koskevan virallisen todistuksen mallista sekä myöntämissäännöistä, jotka toimitetaan unionista lähteville aluksille ja on tarkoitettu laivamuonitukseen tai miehistön ja matkustajien kulutukseen tai jotka toimitetaan johonkin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan

 - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2129 tietyille unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheystasojen yhdenmukaista soveltamista koskevista säännöistä  

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2130 virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission asetus (EU) 2020/797 asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka ovat peräisin unionista ja jotka palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, koskevien vaatimusten osalta
 

EU:n eläintautisäännöstön 2016/429 sekä EU:n virallisen valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annetut tuontiehtoja koskevat EU -asetukset:

Tuontiehdot eläinterveyssäännöstön nojalla

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (linkki ko. asetukseen sisältää sen suomenkielisen version oikaisun
- komission delegoitu asetus (EU) 2021/1703, asetuksen 2020/692 muutos
- komission delegoitu asetus (EU) 2021/1705, asetuksen 2020/692 muutos

Erityiset tuontivaatimukset eläinperäisille elintarvikkeille:

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista
(linkki ko. asetukseen sisältää sen oikaisun sekä muutoksen asetuksella 2021/573)
 

Tuontiin sallittujen EU:n ulkopuolisten maiden listat:

maalistat eläinterveyssäännöstön nojalla:

- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404 sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (konsolidoitu asetus ilman kahta viimeisintä muutosta 2021/1692 ja 2021/1727)
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1692 täytäntöönpanoasetuksen 2020/404 muuttamisesta
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1727 täytäntöönpanoasetuksen 2020/404 muuttamisesta

maalistat eläinperäisille elintarvikkeille virallisen valvonta-asetuksen nojalla: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/405 niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (linkki ko. asetukseen sisältää sen muutokset asetukseen 2021/1327 saakka)
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1469 täytäntöönpanoasetuksen 2021/405 muuttamisesta 

yhdistelmätuotteiden tuontiin sallituista maista säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 artiklan 12 kohdassa 2 (kts. linkki ko. asetukseen yllä)

Tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden sekä yhdistelmätuotteiden sisältämien eläinperäisten ainesosien osalta EU:n ulkopuoliselta maalta vaaditaan sallitun tuontimaastatuksen lisäksi tuotekohtaisesti hyväksytty jäämävalvontasuunnitelma:
- komission päätös 2011/163/EU kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (linkki päätökseen sisältää sen muutokset)

Tuontieriltä vaadittavat todistusmallit:

eläinperäisille elintarvikkeille: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta
(linkki ko. asetukseen sisältää sen muutokset asetukseen 2021/1329 saakka)
-
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1469 täytäntöönpanoasetuksen 2020/2235 muuttamisesta 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1471 täytäntöönpanoasetuksen 2020/2235 muuttamisesta 

eläville maaeläimille ja niiden sukusoluille: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta
(linkki asetukseen sisältää sen viimeisimmät muutokset)

vesieläimille ja niiden sukusoluille
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2236 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista ja asetuksen
(linkki ko. asetukseen sisältää sen oikaisun sekä muutokset asetukseen 2021/1329 saakka)
-
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1471 täytäntöönpanoasetuksen 2020/2236 muuttamisesta

HUOM! Poikkeukset em. todistusmalleista:
- Kanada, nautojen siemenneste ja sianliha:
komission päätös 2005/290/EY naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta
- Uusi-Seelanti, tietyt elävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet:
komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1901 elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta
  Uuden-Sellannin ja EU:n väliseen kauppaan sovellettavat toimenpiteet: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1084 elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta
- Yhdysvallat, gelatiini ja kollageeni:
komission päätös 2003/863/EY Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista

Jäsenmaiden tautivapausstatukset eri eläintautien osalta:
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä
 

Eläinperäisiä sivutuotteita sekä johdettuja tuotteita koskevat tuontivaatimukset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta ('sivutuoteasetus')

- Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla
('sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetus', linkki vie konsolidoituun asetukseen)  
- oikaisu asetukseen (EU) N:o 142/2011 
- oikaisu asetukseen (EU) N:o 142/2011
- oikaisu asetukseen (EU) N:o 142/2011

- Tiettyjen sivutuotteiden tuonti on sallittua sivutuotelain 12 a §:n mukaisesti ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2208 Yhdistyneen kuningaskunnan yksilöimisestä kolmanneksi maaksi, josta heinien ja olkien lähetysten tuonti unioniin on sallittua