Eb - Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Elävät eläimet, niiden sukusolut ja alkiot, eläinperäiset elintarvikkeet, muut eläinperäiset tuotteet sekä heinä ja olki

Tuontivalvontaa koskeva lainsäädäntö:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)
(linkki vie ko. asetuksen konsolidoituun versioon)

- Laki eläinten sekä tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019 
(täydentää kansallisesti EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta 2017/625)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ("eläinterveyssäännöstö") (linkki asetukseen sisältää sen muutokset sekä oikaisut)

- Eläintautilaki 76/2021 (täydentää EU:n eläinterveyssäännöstöä 2016/429)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista (330/2021)
(Eläintautilain nojalla annettu EU:n eläinterveyssäännöstöä täydentävä kansallinen tuontiasetus)

EU:n virallisen valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annetut tuontivalvontaa koskevat EU -asetukset:

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta (kts. artikla 72)
- oikaisu asetukseen 2019/627 (liitteen VI luvun I osaan F ”Loiset”)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1013 tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014 rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1081 sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1602 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti

- Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1666 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715 virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (IMSOC-asetus) (linkki asetukseen sisältää sen muutoksen asetuksella 2021/547)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1873 menettelyistä, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on koordinoidusti suoritettava rajatarkastusasemilla eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja elintarvikesekoitusten tehostettua virallista valvontaa

- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/632 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, yhdistelmätuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2007 ja komission päätöksen 2007/275/EY kumoamisesta

- komission delegoitu asetus (EU) 2021/630 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2074 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta

- Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2098 tilapäisistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten kohdalla, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2122 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta (linkki vie konsolidoituun asetukseen)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2124 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (linkki asetukseen sisältää sen muutoksen asetuksella 2020/2190)  

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2126 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta neuvoston direktiivien 91/496/ETY, 97/78/EY ja 2000/29/EY tiettyjen säännösten soveltamispäivän osalta
- komission delegoidun asetuksen (EU)2019/2127 oikaisu

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2128 sellaisia tavaroita koskevan virallisen todistuksen mallista sekä myöntämissäännöistä, jotka toimitetaan unionista lähteville aluksille ja on tarkoitettu laivamuonitukseen tai miehistön ja matkustajien kulutukseen tai jotka toimitetaan johonkin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan

 - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2129 tietyille unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheystasojen yhdenmukaista soveltamista koskevista säännöistä (linkki vie konsolidoituun asetukseen)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2130 virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

 

EU:n eläintautisäännöstön 2016/429 sekä EU:n virallisen valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annetut tuontiehtoja koskevat EU -asetukset:

Tuontiehdot eläinterveyssäännöstön nojalla

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (linkki vie nettisivulle, josta löytyy ko. asetuksen konsolidoidun version eri kieliversiot)   

Erityiset tuontivaatimukset eläinperäisille elintarvikkeille:

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/625 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista
(linkki ko. asetukseen sisältää sen oikaisun sekä muutoksen asetuksella 2021/573)
 

Tuontiin sallittujen EU:n ulkopuolisten maiden listat:

maalistat eläinterveyssäännöstön nojalla:

- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404 sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (alkuperäinen asetus ilman alla mainittuja muutoksia) 
- asetuksen 2021/404 konsolidoitu versio (linkki vie ko. asetukseen konsolidoituun versioon ilman tässä alla listattuja viimeisimpiä muutoksia)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/305 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/364 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (CAN, UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
   - oikaisu täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2022/364 sen hyväksymispäivämäärän osalta (oikea päivämäärä on 2.3.2022) 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/416 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/424 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (liitteiden I, IV, XV, XVI, XVII ja XXI muutokset ja oikaisut)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/441 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/479 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/528 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/588 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (USA: liitteiden V ja XIV muutokset) 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/649 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (CAN, UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/678 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (CAN, UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/704 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (CAN, UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/742 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (CAN, UK ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)


maalistat eläinperäisille elintarvikkeille virallisen valvonta-asetuksen nojalla: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/405 niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (linkki vie ko. asetuksen konsolidoituun versioon)
 

yhdistelmätuotteiden tuontiin sallituista maista säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 artiklan 12 kohdassa 2 (kts. linkki ko. asetukseen yllä)

Tiettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden sekä yhdistelmätuotteiden sisältämien eläinperäisten ainesosien osalta EU:n ulkopuoliselta maalta vaaditaan sallitun tuontimaastatuksen lisäksi tuotekohtaisesti hyväksytty jäämävalvontasuunnitelma:
- komission päätös 2011/163/EU kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä (linkki vie ko. päätöksen konsolidoidun version nettisivulle) 


Tuontieriltä vaadittavat todistusmallit:

eläinperäisille elintarvikkeille: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta
(linkki vie nettisivulle, josta löytyy linkit ko. asetuksen viimeisimmän konsolidoidun version eri kieliversioihin)   


eläville maaeläimille ja niiden sukusoluille: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta
(linkki vie ko. asetukseen konsolidoituun versioon ilman alla listattuja viimeisimpiä muutoksia)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/250 asetuksen 2021/403 muuttamisesta 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/497 asetuksen 2021/403 muuttamisesta 

vesieläimille ja niiden sukusoluille
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2236 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista ja asetuksen
(linkki vie nettisivulle, josta löytyy linkit ko. asetuksen viimeisimmän konsolidoidun version eri kieliversioihin)
 

HUOM! Poikkeukset em. todistusmalleista:

Kanada, nautojen siemenneste ja sianliha: 
- komission päätös 2005/290/EY naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta
Uusi-Seelanti, tietyt elävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet: 
- komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1901 elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta
Uuden-Sellannin ja EU:n väliseen kauppaan sovellettavat toimenpiteet:
- komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1084 elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta
Yhdysvallat, gelatiini ja kollageeni:
- komission päätös 2003/863/EY Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista
Yhdysvallat, ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät, jäähdytetyt, jäädyteyt tai pakastetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot:
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1641 ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden Amerikan yhdysvalloista tulevasta tuonnista
 

Eri maiden BSE-asema niiden BSE-riskin perusteella:
Komission päätös 2007/453/EY jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella 
 

Jäsenmaiden tautivapausstatukset eri eläintautien osalta:
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä (linkki vie konsolidoituun asetukseen)
 

Lemmikkieläinten ei-kaupallisen tuonnin ehdot:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (voimassa 21.4.2026 saakka, kts. EU-asetuksen 2016/429 277 artikla)
- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013 koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista
- Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta
- Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1933 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse lemmikkilintujen ei-kaupallisia siirtoja joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon koskevista säännöistä
 

Eläinperäisiä sivutuotteita sekä johdettuja tuotteita koskevat tuontivaatimukset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta ('sivutuoteasetus')

- Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla ('sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetus', linkki vie konsolidoituun asetukseen) 

- Tiettyjen sivutuotteiden tuonti on sallittua sivutuotelain 12 a §:n mukaisesti ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla
 

Heinä ja olki eri muodoissaan, myös poltettavaksi tarkoitetut olkipelletit,
tuontiin sallitut EU:n ulkopuoliset maat
:

-
komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/575