Eb - Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Elävät eläimet, niiden sukusolut ja alkiot, eläinperäiset elintarvikkeet, muut eläinperäiset tuotteet sekä heinä ja olki

Tuontivalvontaa koskeva lainsäädäntö:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)   (linkki vie ko. asetuksen konsolidoituun versioon)

- Laki eläinten sekä tavaroiden tuontivalvonnasta 1277/2019 (täydentää kansallisesti EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta 2017/625)
(- Act on Import Controls of Animals and Certain Goods 1277/2019, unofficial translation into English)

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta ("eläinterveyssäännöstö") (linkki asetukseen sisältää sen muutokset sekä oikaisut)

- Eläintautilaki 76/2021 (täydentää kansallisesti EU:n eläinterveyssäännöstöä 2016/429)
(- Animal Diseases Act 76/2021, unofficial translation into English)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista (330/2021) (Eläintautilain nojalla annettu EU:n eläinterveyssäännöstöä täydentävä kansallinen tuontiasetus)

EU:n virallisen valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annetut tuontivalvontaa koskevat EU -asetukset:

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta (kts. artikla 72; linkki vie asetuksen konsolidoituun versioon)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1013 tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014 rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1081 sääntöjen vahvistamisesta tiettyjä fyysisiä tarkastuksia rajatarkastusasemilla suorittavaa henkilöstöä koskevista erityisistä koulutusvaatimuksista

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1602 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti (linkki vie asetuksen konsolidoituun versioon)

- Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1666 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715 virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (IMSOC-asetus) (linkki asetukseen sisältää sen muutoksen asetuksella 2021/547)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1873 menettelyistä, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on koordinoidusti suoritettava rajatarkastusasemilla eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja elintarvikesekoitusten tehostettua virallista valvontaa (linkki vie asetuksen konsolidoituun versioon)

- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/632 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, yhdistelmätuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2007 ja komission päätöksen 2007/275/EY kumoamisesta (linkki vie asetuksen konsolidoituun versioon)

- komission delegoitu asetus (EU) 2021/630 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta
(linkki vie asetuksen konsolidoituun versioon) 

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2074 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta (linkki vie asetuksen konsolidoituun versioon)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2122 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta (linkki vie konsolidoituun asetukseen)  

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2124 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (linkki asetukseen sisältää sen muutoksen asetuksella 2020/2190)  

- Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2126 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyihin eläinten ja tavaroiden luokkiin kohdistuvaa erityistä virallista valvontaa koskevista säännöistä, tällaisen valvonnan suorittamisen seurauksena toteutettavista toimenpiteistä ja rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2128 sellaisia tavaroita koskevan virallisen todistuksen mallista sekä myöntämissäännöistä, jotka toimitetaan unionista lähteville aluksille ja on tarkoitettu laivamuonitukseen tai miehistön ja matkustajien kulutukseen tai jotka toimitetaan johonkin Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan

 - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2129 tietyille unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheystasojen yhdenmukaista soveltamista koskevista säännöistä (linkki vie konsolidoituun asetukseen)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2130 virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

- Komission delegoitu asetus (EU) 2022/931 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä vahvistamalla säännöt elintarvikkeissa olevia vierasaineita koskevan virallisen valvonnan suorittamiselle 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/932 yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä virallisen valvonnan suorittamista varten siltä osin kuin on kyse elintarvikkeissa olevista vierasaineista, monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien erityisestä lisäsisällöstä ja niiden valmistelua koskevista erityisistä lisäjärjestelyistä 

- Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1644 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä eläinlääkkeinä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden sekä kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöä ja niiden jäämiä koskevan virallisen valvonnan suorittamiseen liittyvillä erityisvaatimuksilla 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1646 yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä virallisen valvonnan suorittamista varten siltä osin kuin on kyse eläinlääkkeinä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden sekä kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käytöstä ja niiden jäämistä, monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien tietystä sisällöstä ja niiden valmistelua koskevista erityisistä järjestelyistä 

 

EU:n eläintautisäännöstön 2016/429 sekä EU:n virallisen valvonta-asetuksen 2017/625 nojalla annetut tuontiehtoja koskevat EU -asetukset:

Tuontiehdot eläinterveyssäännöstön nojalla

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (linkki vie ko. asetuksen konsolidoituuun versioon)    

Erityiset tuontivaatimukset eläinperäisille elintarvikkeille:

- Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2292 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse elintarviketuotantoeläinten ja tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista
(linkki vie ko. asetuksen konsolidoituun versioon)
 

Tuontiin sallittujen EU:n ulkopuolisten maiden listat:

maalistat eläinterveyssäännöstön nojalla eli eläintautivaatimusten osalta:

- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404 sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (linkki vie ko. asetukseen konsolidoituun versioon ilman alla listattuja viimeisimpiä muutoksia)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1453 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1621 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (Australia ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)
- k
omission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1694 asetuksen 2021/404 muuttamisesta (CAN ja USA: liitteiden V ja XIV muutokset)

maalistat eläinperäisille elintarvikkeille virallisen valvonta-asetuksen nojalla eli kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta (sisältäen maalistan farmakologisesti vaikuttavien aineiden, torjunta-aineiden ja vierasaineiden hyväksyttyjen valvontasuunnitelmien osalta): 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/405 niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloista, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti (linkin kautta löytyy ko. asetuksen konsolidoidun version eri kieliversiot)  

yhdistelmätuotteiden tuontiehdoista säädetään komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/2292 (kts. linkki ko. asetukseen yllä)


Tuontieriltä vaadittavat todistusmallit:

eläinperäisille elintarvikkeille: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU) 2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta
(linkki vie ko. asetuksen konsolidoituun versioon ilman alla mainittuja viimeisimpiä muutoksia.)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/399 asetuksen 2020/2235 muuttamisesta (sovelletaan 3.9.2024 alkaen)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1333 asetuksen 2020/2235 muuttamisesta

eläville maaeläimille ja niiden sukusoluille: 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista sekä yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen maaeläinluokkien ja niiden sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa ja jäsenvaltioiden välillä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä päätöksen 2010/470/EU kumoamisesta
(linkki vie nettisivulle, josta pääsee lataamaan ko. asetuksen konsolidoidun version ilman alla mainittuja viimeisimpiä muutoksia)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/351 asetuksen 2021/403 muuttamisesta 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/399 asetuksen 2021/403 muuttamisesta (sovelletaan 3.9.2024 alkaen)
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1044 asetuksen 2021/403 muuttamisesta (muutos koskee sisämarkkinasiirtoja, ei koske kolmasmaatuontia)

vesieläimille ja niiden sukusoluille
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2236 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista ja asetuksen
(linkki vie nettisivulle, josta löytyy linkit ko. asetuksen konsolidoidun version eri kieliversioihin) 

HUOM! Poikkeukset em. todistusmalleista:
Kanada, nautojen siemenneste ja sianliha: 
- komission päätös 2005/290/EY naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta
Uusi-Seelanti, tietyt elävät eläimet ja eläinperäiset tuotteet: 
- komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1901 elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta
Uuden-Sellannin ja EU:n väliseen kauppaan sovellettavat toimenpiteet:
- komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1084 elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta
Yhdysvallat, gelatiini ja kollageeni:
- komission päätös 2003/863/EY Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista
Yhdysvallat, kalastustuotteet:
- komission päätös 2006/199/EY Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä
Yhdysvallat, ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät, jäähdytetyt, jäädyteyt tai pakastetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot:
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1641 ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden Amerikan yhdysvalloista tulevasta tuonnista

Eri maiden BSE-asema niiden BSE-riskin perusteella:
Komission päätös 2007/453/EY jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (linkki vie konsolidoituun päätökseen)

Jäsenmaiden kansalliset toimenpiteet ja hävittämisohjelmat tiettyjen vesieläinten tautien osalta:
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/260 vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja komission päätöksen 2010/221/EU kumoamisesta (linkki vie konsolidoituun päätökseen)

Jäsenmaiden tautivapausstatukset ja hävittämisohjelmat tiettyjen luokiteltujen eläintautien osalta:
- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä (linkki vie konsolidoituun asetukseen ilman alla listattua viimeisintä muutosta) 
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1332 asetuksen 2021/620 muuttamisesta

EU:n eläinlääkeasetuksen 2019/6 nojalla annetut tuontieriä koskevat vaatimukset:

- Komission delegoitu asetus (EU) 2023/905 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttöä kolmansista maista unioniin vietävissä eläimissä tai eläinperäisissä tuotteissa koskevan kiellon soveltamisesta (HUOM! Tulee voimaan vasta asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa mainitusta päivämäärästä lähtien) 
 

Lemmikkieläinten ei-kaupallisen tuonnin ehdot:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (konsolidoitu versio; voimassa 21.4.2026 saakka, kts. EU-asetuksen 2016/429 277 artikla)

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013 koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista
- komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/1130 asetuksen 577/2013 muuttamisesta (sovelletaan 16.9.2024 alkaen)

- Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/878 sellaisten jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden
lueiden osien luettelon hyväksymisestä, jotka ovat koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien soveltamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen luokittelua koskevien sääntöjen mukaisia

- Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1933 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse lemmikkilintujen ei-kaupallisia siirtoja joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon koskevista säännöistä

Eläinperäisiä sivutuotteita sekä johdettuja tuotteita koskevat tuontivaatimukset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta ('sivutuoteasetus')
(linkki vie konsolidoituun asetukseen) 

- Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla ('sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetus'; linkki vie konsolidoituun asetukseen) 

- Tiettyjen sivutuotteiden tuonti on sallittua sivutuotelain 12 a §:n mukaisesti ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla
 

Heinä ja olki eri muodoissaan, myös poltettavaksi tarkoitetut olkipelletit,
tuontiin sallitut EU:n ulkopuoliset maat
:

-
komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/575