Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yksityisteiden puuinfra 

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2021 

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja erilaisissa rakenteissa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla voidaan korvata fossiilisten ja uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin, teräksen tai muovien käyttöä.

Suomessa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän puuta eri väylärakenteissa, kuten silloissa, meluesteissä ja tasoristeyksissä. On arvioitu, että metsäteiden ja muiden yksityisteiden siltoja on Suomessa noin 12 000 ja osassa niistä on merkittävää uudistamis- ja kunnostamistarvetta.

Puun käytön lisääminen yksityisteiden siltojen rakennus- ja kunnostusmateriaalina on hyvä mahdollisuus edistää ilmastokestävää ja ekologista rakentamista liikenneinfran osalta. Se luo myös uusia mahdollisuuksia puun jalostuksen ja liiketoiminnan näkökulmasta. Tämä tarvitsee toteutuakseen tietoa siltojen määrästä ja kunnosta, uusia tyyppiratkaisuja, toimintamalleja sekä osaamista siltaprosessin eri vaiheisiin.

Yksityisteiden puuinfra -hankkeen tavoitteena on:

  • kartoittaa tietoa yksityisteiden siltojen määrästä ja kunnosta
  • edistää uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa.
  • kasvattaa puusiltoihin liittyvää suunnittelu- ja rakennuttamisosaamista.

Hankkeessa kartoitetaan nykytilannetta käytössä olevista siltatyypeistä ja käynnistetään kehittämistoimenpiteitä uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien aikaansaamiseksi muun muassa idea- ja suunnittelukilpailujen avulla. Lisäksi tuotetaan tietoa paikkatietoaineistojen pohjalta yksityistiesiltojen määrästä, kunnosta ja investointitarpeista. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi siltaprosessiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien selvityksissä sekä rahoitustarpeiden määrittämisessä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat siltaratkaisuja valmistavat ja siltasuunnittelupalveluja tuottavat yritykset sekä siltakoulutusta tarjoavat oppilaitokset. Lisäksi kohderyhminä ovat tiekunnat, yksityistiehankkeita rahoittavat viranomaiset ja alan edistämisorganisaatiot.

Hankkeessa vuonna 2020 tehdyn selvityksen perusteella yksityisteiden siltojen kokonaismäärä on 12 000 kpl. Kainuun ja Pirkanmaan maakunnissa suoritettiin tarkemmat siltakartoitukset ja niiden perusteella havaittiin, että silloissa on huomattavasti korjaus- ja uudistamistarpeita. Lisäksi on tehty havaintoja, että teräs ja betoni ovat syrjäyttäneet puuta siltojen rakennusmateriaalina viime vuosikymmenien aikana. Siltakartoituksen tuloksia ja raportti julkaistaan kevään 2021 aikana.

Yksityisteiden puusillat-ideakilpailusta uusia innovaatioita

Keväällä 2021 järjestetty Yksityisteiden Puusillat-ideakilpailu on saatu päätökseen. Järjestäjät ovat tyytyväisiä kilpailun lopputuloksiin ja etenkin siihen, että se houkutteli mukaan useita oppilaitoksia ja yrityksiä. Kilpailutöiden taso todettiin yllättävän korkeaksi huomioiden se, että puusiltoihin liittyvää koulutusta ei juurikaan ole tarjolla maassamme eikä puisia siltaratkaisuja tarjoavia yrityksiäkään ole montaa. Arviointiraati on tehnyt ratkaisunsa töiden suhteen ja kilpailun tulokset tullaan julkaisemaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä palkitsemistilaisuudessa 27.9. Lisätietoa kilpailun tuloksista ja tuotoksista julkaisemme kyseisen ajankohdan jälkeen ja lisätietoa kilpailusta löytyy mm. Tieyhdistyksen sivuilta.

Alueelliset yksityistiepäivät 19.10.-24.11.2021

Alueelliset Yksityistiepäivät järjestetään kuluvan syksyn aikana neljällätoista paikkakunnalla. Tällä kertaa kokoonnumme turvallisesti ja väljästi raviratojen ravintolakatsomoissa. Tervetuloa mukaan yksityistietapahtumien kuninkuusravikiertueelle, kuulemaan ja keskustelemaan yksityistieasioista. Ohjelmassa on monipuolisesti ajankohtaisia aiheita yksityisteihin liittyen muun muassa saamme tuoretta tietoa Yksityisteiden Puuinfra-hankkeen tuottamista tiedoista yksityistieverkolla oleviin siltoihin liittyen. Lisätietoja tapahtumista, kiertuepaikkakunnista ja niihin ilmoittautumisesta.

Yksityisteiden puuinfra -hankkeen tuottamaa siltatietoa tarjolla

Yksityisteiden puuinfra -hankkeessa (2021-2021) on tutkittu yksityisteillä olevien siltojen määrää ja kuntoa. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli selvittää paikkatietoaineistoja hyödyntämällä yksityisteiden siltojen kokonaismäärä maassamme. Kartoitustyön tuloksena saatiin yksityistieverkollemme määriteltyä noin 13 000 paikkaa, joista pitäisi löytyä sillan kriteerit täyttävä rakenne.  Siltapaikoista noin puolet on tiekuntien hallinnoimilla teillä ja toinen puoli teillä, mihin ei ole tiekuntaa perustettu. Tutustu siltapaikkakarttaan.

Kainuun ja Pirkanmaan silloille kuntokartoitus

Kainuun ja Pirkanmaan maakunnissa on kartoitettu tiekuntien hallinnoimia yksityisteiden siltoja. Siltakohteilta on kerätty niiden kuntoa- ja ominaisuustietoa koskevaa tietoa. Tärkeimmät siltojen kuntoa ja käyttöä kuvaavat tiedot ovat nähtävillä tienhoito.fi -sivuston karttapalvelussa maakuntakohtaisissa tiekuntakartoissa. Tiekunnilla on mahdollisuus saada omaa siltaansa koskien tiedot kattavampana.

Esitettyjen siltatietojen käyttökelpoisuus

Siltatietojen oikeellisuuden ja käyttökelpoisyyden osalta on huomioitava, että esitetyt kunto- ja ominaisuustiedot ovat kevyen kuntokartoitusmenetelmän tuottamaa tietoa ja sillan todellinen kunto, korjaustarve ja käyttökelpoisuus tulee tiekunnan varmistaa esimerkiksi asiaa tuntevan silta-asiantuntijan tarkastuksella. Lisätietoja yksityisteiden siltojen korjaus- ja uusimishankkeista sekä niiden rahoituksista saa ELY keskuksista, Metsäkeskuksesta sekä Suomen Tieyhdistyksestä. Yksityisteiden puuinfra- hankkeen tuottamiin siltatietoihin voit tutustua osoitteessa https://www.tienhoito.fi/tiekuntakartta/.

Yksityisteiden puuinfra -hanke toteutetaan osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.  Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on lisätä puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä. Hanke toteuttaa myös liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on nostaa puun osuus kymmeneen prosenttiin valtion rakentamista silloista vuoteen 2022 mennessä ja lisätä puun käyttöä myös muussa infrarakentamisessa. Puuinfrahanke toteuttaa myös Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategian tavoitteita.

 

Lisätietoja

Timo Pisto, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi, puh. 044 7104342 

Suomen metsäkeskuksen hankesivut
Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu ja kilpailumateriaalit Tieyhdistyksen sivuilla

Muualla verkossa

Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (LVM)
Puurakentamisen ohjelma (YM)
Yksityisteiden sillat – mitä niistä tiedämme? (Suomen metsäkeskus)
Yksityisteiden sillat  - Kestävätkö ne raskaita kuljetuksia? Koneyrittäjät 5/2021 s. 32-33
Yksityisteiden puuinfra -hanke siltatiedon tuottajana -artikkeli julkaistu Tie & Liikenne -lehdessä 2/2021
Yksityisteiden sillat tutkimuskohteina -artikkeli julkaistu Tie & Liikenne -lehdessä 3/2020