Hyppää sisältöön
Media

Yksityisteiden puuinfra 

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2022

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja erilaisissa rakenteissa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla voidaan korvata fossiilisten ja uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin tai teräksen käyttöä.

Suomessa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän puuta eri väylärakenteissa, kuten silloissa, meluesteissä ja tasoristeyksissä. On arvioitu, että metsäteiden ja muiden yksityisteiden siltoja on Suomessa noin 12 000 ja osassa niistä on merkittävää uudistamis- ja kunnostamistarvetta.

Puun käytön lisääminen yksityisteiden siltojen rakennus- ja kunnostusmateriaalina on hyvä mahdollisuus edistää ilmastokestävää ja ekologista rakentamista liikenneinfran osalta. Se luo myös uusia mahdollisuuksia puun jalostuksen ja liiketoiminnan näkökulmasta. Tämä tarvitsee toteutuakseen tietoa siltojen määrästä ja kunnosta, uusia tyyppiratkaisuja, toimintamalleja sekä osaamista siltaprosessin eri vaiheisiin.

Yksityisteiden puuinfra -hankkeen tavoitteena on:

  • kartoittaa tietoa yksityisteiden siltojen määrästä ja kunnosta
  • edistää uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa.
  • kasvattaa puusiltoihin liittyvää suunnittelu- ja rakennuttamisosaamista ja
  • tuottaa puusiltarakenteisiin liittyvää oppimateriaalia

Hankkeessa on kartoitettu nykytilannetta käytössä olevista siltatyypeistä ja käynnistetty kehittämistoimenpiteitä uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien aikaansaamiseksi muun muassa  ideakilpailun avulla. Lisäksi tuotetaan tietoa paikkatietoaineistojen pohjalta yksityistiesiltojen määrästä, kunnosta ja investointitarpeista. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi siltaprosessiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien selvityksissä sekä rahoitustarpeiden määrittämisessä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat siltaratkaisuja valmistavat ja siltasuunnittelupalveluja tuottavat yritykset sekä siltakoulutusta tarjoavat oppilaitokset. Lisäksi kohderyhminä ovat tiekunnat, yksityistiehankkeita rahoittavat viranomaiset ja alan edistämisorganisaatiot.

Hankkeessa on kartoitettu yksityisteillä olevien siltojen määrää ja kuntoa

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli selvittää paikkatietoaineistoja hyödyntämällä yksityisteiden siltojen kokonaismäärä maassamme. Kartoitustyön tuloksena saatiin yksityistieverkollemme määriteltyä noin 13 000 paikkaa, joista pitäisi löytyä sillan kriteerit täyttävä rakenne.  Siltapaikoista noin puolet sijaitsee tiekuntien hallinnoimilla teillä ja toinen puoli teillä, joihin ei ole perustettu tiekuntaa. Tutustu siltapaikkakarttaan.

Kainuun ja Pirkanmaan maakunnissa suoritettiin 2021 tarkemmat siltakartoitukset ja niiden perusteella havaittiin, että silloissa on huomattavasti korjaus- ja uudistamistarpeita.  Tärkeimmät siltojen kuntoa ja käyttöä kuvaavat tiedot ovat nähtävillä tienhoito.fi -sivuston karttapalvelussa maakuntakohtaisissa tiekuntakartoissa. Tiekunnilla on mahdollisuus saada omaa siltaansa koskien tiedot kattavampana. Yksi kartoituksissa tehty havainto on, että teräs ja betoni ovat syrjäyttäneet puuta siltojen rakennusmateriaalina viime vuosikymmenien aikana.

Siltatietojen oikeellisuuden ja käyttökelpoisyyden osalta on huomioitava, että esitetyt kunto- ja ominaisuustiedot ovat kevyen kuntokartoitusmenetelmän tuottamaa tietoa ja sillan todellinen kunto, korjaustarve ja käyttökelpoisuus tulee tiekunnan varmistaa esimerkiksi asiaa tuntevan silta-asiantuntijan tarkastuksella. Lisätietoja yksityisteiden siltojen korjaus- ja uusimishankkeista sekä niiden rahoituksista saa ELY keskuksista, Metsäkeskuksesta sekä Suomen Tieyhdistyksestä. Hankkeen tuottamiin siltatietoihin voit tutustua osoitteessa https://www.tienhoito.fi/tiekuntakartta/.

Hankkeen tuloksia esiteltiin 8.12.2021 järjestetyssä hankewebinaarissa sekä syksyllä 2021 järjestetyillä yksityistiepäivillä.

Yksityisteiden puuinfra -hanke toteutetaan osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.  Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on lisätä puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä. Hanke toteuttaa samalla liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on nostaa puun osuus kymmeneen prosenttiin valtion rakentamissa silloissa vuoteen 2022 mennessä ja lisätä puun käyttöä myös muussa infrarakentamisessa. Puuinfrahanke toteuttaa myös Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategian tavoitteita.

 

Lisätietoja

Timo Pisto, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi, puh. 044 7104342
Suomen metsäkeskuksen hankesivut

​​​​​​​Muualla verkossa
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (LVM)
​​Puurakentamisen ohjelma (Ympäristöministeriö)
Puusillat ideakilpailuun osallistuneet kilpailutyöt
Tiedote puusillat-ideakilpailun palkitsemistilaisuudesta 27.9.2021 (Suomen metsäkeskus)

​​Yksityisteiden sillat - mitä niistä tiedämme (Metsäkeskus)
Yksityisteiden sillat - kestävätkö ne raskaita kuljetuksia? Artikkeli Koneyrittäjät 5/2021 s. 32-33
Yksityisteiden puuinfra-hanke siltatiedon tuottajana Artikkeli Tie & Liikenne-lehdessä 2021 
Yksityisteiden sillat tutkimuskohteina Artikkeli Tie & Liikenne-lehdessä 2020
​​​

Tallenne 8.12.2021 järjestetystä hankewebinaarista löytyy metsäkeskuksen hankesivuilta