Hoppa till innehåll
Media

Virkesanvändning i infrastrukturen för enskilda vägar

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Finlands skogscentral och Vägföreningen i Finland rf

 

Löptid

2020-2021 

 

Projektbeskrivning

Ett sätt att öka kolreservoarerna i Finland är att öka användningen av trä som bygg- och konstruktionsmaterial. Samtidigt minskar användningen av fossila och icke förnybara material, som betong, stål och plast.

I Finland skulle trä kunna användas mer än i dag i broar och annan transportinfrastruktur. Enligt uppskattningar finns det 20 000–25 000 broar på skogsvägar och andra enskilda vägar i vårt land, och en del av dessa broar är i akut behov av ombyggnad och iståndsättning. Genom att öka användningen av trä som konstruktions- och reparationsmaterial i broar är en utmärkt lösning för att främja klimatsäkert och ekologiskt transportinfrastrukturbyggande. Det öppnar också nya möjligheter för träförädling och affärsverksamhet. För genomförandet behövs uppgifter om antalet broar och deras skick, nya typlösningar, handlingsmodeller och kompetens om de olika momenten i brobygge.

Syftet med projektet är att

  • främja framtagningen av nya brolösningar och koncept för att öka användningen av trä vid byggnad och iståndsättning av broar på enskilda vägar
  • stärka kompetensen i projektering och konstruktion av träbroar.

I projektet görs en nulägeskartläggning av befintliga brotyper och för framtagning av nya brolösningar och koncept ordnas bland annat idé- och projekteringstävlingar. Dessutom sammanställs information om antalet broar på enskilda vägar, broarnas skick och investeringsbehovet. Uppgifterna kan användas exempelvis i utredningar av affärsmöjligheter i anknytning till broprocesser och beräkningar av finansieringsbehov.

Den primära målgruppen är företag som levererar brolösningar och broprojektering samt läroanstalter som meddelar broutbildning. Andra målgrupper är väglag, myndigheter som finansierar enskilda vägprojekt samt intresseorganisationer på området.

Projektet hänför sig till de klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som syftar till att öka användningen av trä i träprodukter med hög förädlingsgrad och lång kollagring och främja forskning och utveckling av sådana produkter. Genom projektet genomförs också mål inom träbyggnadsprogrammet, programmet för träbyggande inom transportinfrastrukturen och den nationella skogsstrategin 2025.

Ytterligare information:

Projektet på Finlands skogscentrals webbplats (på finska)
Timo Pisto, Finlands skogscentral, fornamn.efternamn(at)metsakeskus.fi, tfn +358 44 710 4342