D-djursjukdomar

1. Lag om djursjukdomar 441/2013, D 1:1 1500/2015

2. Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen, SRf 1339/2019

3. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem 843/2013, D3:1 JSMf 809/2014, D3:2 JSMf 111/2015; D3:3 JSMf 1271/2015, D3:4 JSMf 606/2016

4.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar 1010/2013 , D4:1 JSMf 808/2014 , D4:2 JSMf 605/2016

5. Statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur, SRf 838/2013, D5:1 SRf 163/2016, D5:2 SRf 886/2016

6. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av dju, JSMf 1005/2013

7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer JSMf 1044/2017


25. -

26.

27. -

34. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av lågpatogen aviär influensa JSMf 83/2018

35. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatojen aviär influensa JSMf 15/2014

36.  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar JSMf 4/2015

37. Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar JSMf 814/2017

38. Bekämpning av Newcastlesjuka JSM 25/14

39. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av brev-, utställnings- och prydnadsduvor mot Newcastlesjuka 1118/2014

40.
Bekämpning av klassisk svinpest JSMf 11/2014

41. Bekämpning av afrikansk svinpest JSMf 10/2014, D41:1 JSMf 16/2014, D41:2 JSMf 19/2014, JSMf 12/16, JSMf 6/20

42. Bekämpning av vesikulär svinsjuka JSM VLAb 31/VLA/1995, D 42:1 JSMf 26/VLA/2006, D 42:2 JSMf 2/VLA/2008, D 42:3 JSMf 2/VLA/2010

43. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka  JSMf 1/20

44.

45. Krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution avanimaliska livsmedel JSMf 13/VLA/2004

46. -

47. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mjältbrand JSMf 24/2013

48. -


49. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rabies JSMf 724/2014

50.
Dourine. Cirkulär nr 190, 15.10.1980

51. Bekämpning av afrikansk hästpest JSM VLAb 13/VLA/1996, D 51:1 JSMf 28/VLA/2006, D 51:2 JSMf 13/VLA/2010

52. Infektiös anemi hos häst. Cirkulär nr 195, 27.2.1981

53. -

54. Bekämpning av Bluetongue hos får JSMf 33/VLA/2001

55. Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 (konsoliderat 5.6.2012) om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue, D 55:1 (EU) nr 1142/2010

56. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (konsoliderat) om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, D 56:1 kommissionens förordning (EU) 2016/27


57. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JSMf 20/2013

58.-


59. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av djur mot blåtunga, JSMf 7/VLA/2012

60. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin tuberkulos JSMf 27/2013

61. -


63. -

64. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av brucellos JSMf 19/2013

65. -


66. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JSMf 763/2016, D66:1 JSMf 1091/2016, D66:2 JSMF 558/2018

67.
-

68.
Bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter JSMf 15/VLA/2001, D 68:1 JSMf 12/VLA/2006

69. -

70. -


71. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av Aujeszkys sjukdom JSMf 18/2013

72. -

73.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av smittsam gastroenterit hos svin JSMf 26/2013

79. -


80. Bekämpning av PRRS i svingårdar JSM VLAb 18/VLA/1998, D 80:1 JSMf 30/VLA/2006, D 80:2 JSMf 8/VLA/2010

81. -

104. -


105. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin JSMf 1030/2013

106. -

109. -


110. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner JSMf 1037/2013, JSMf 211/2016D110:2 JSMf 803/2019 PDF130kB (memorendum1.7.2019 (på finska) PDF 223kB )

111. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (konsoliderat 1.7.2013)

112. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (konsoliderat 1.7.2013)

113. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JSMf 21/2013

114. -


115. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av enzootisk bovin leukos JSMf 23/2013

116
. Bekämpning av bovin virusbetingad diarré (BVD/MD) hos nötkreatur JSMf 2/VLA/2004 D 116:1 JSMf 4/VLA/2008, D 116:2 JSMf 10/VLA/2010

117. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av infektiös bovin rinotrakeit JSMf 22/2013

118.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om epidemiologisk övervakning av chronic wasting disease JSMf 690/2017

126. -

127. Bekämpande av amerikansk yngelröta hos bin JSMf 11/2015

128.
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att bekämpa spridning av varroatos hos bin JSMb 1008/2013

129.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur JSMf 1009/2013, D 129:1 JSMf 391/2014, D 129:2 JSMf 807/2014, D 129:3 JSMf 1272/2015, D129:4 JSMf 1002/2017, D129:5 JSMF 519/2018, JSMf 129:6 776/2018, D 129:7 JSMf 799/2018, D 129:8 JSMf 658/2020
130. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmon alphavirus JSMb 809/2016

131. -

132. Skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris JSMf 1376/2004, D 132:1 JSMf 839/2010

133. -

134. -


135. -

136. -


137. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att hindra spridning av viral hemorrhagisk septikemi hos fiskar JSMb 1270/2015

138. -

139. -

140. -