D-djursjukdomar

Europeiska unionens lagstiftning

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag)

1.1. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (ändr. 2024/216)

1.2. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar 

1.2.1. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/690 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller de förtecknade sjukdomar som omfattas av unionsövervakningsprogram, det geografiska tillämpningsområdet för dessa program och de förtecknade sjukdomar för vilka sjukdomsfria anläggningskretsar får upprättas

1.2.2. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2002 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller anmälan och rapportering av förtecknade sjukdomar inom unionen, vad gäller format och förfaranden för inlämnande och rapportering av unionsövervakningsprogram och av utrotningsprogram och för ansökan om erkännande av sjukdomsfri status, och vad gäller det elektroniska informationssystemet 

1.2.3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/620 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av sjukdomsfri status och status som icke-vaccinerande för vissa medlemsstater eller zoner eller anläggningskretsar däri med avseende på vissa förtecknade sjukdomar och godkännande av program för utrotning av dessa förtecknade sjukdomar  (ändr. 2024/566)

1.3. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar 

1.3.1. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2154 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller krav på djurhälsa, utfärdande av intyg och anmälan vid förflyttning av produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur inom unionen

1.3.2. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/605 (ändringar av bilagan finns på sidan Införsel från EU)

1.3.3. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/2447 av den 24 oktober 2023 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater (ändringar av bilagan finns på sidan Införsel från EU)

1.3.4. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/934 om särskilda åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest

1.3.5. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1521 om fastställande av särskilda åtgärder för bekämpning av infektion med lumpy skin disease-virus under en begränsad tid i vissa medlemsstater

1.3.6. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/2725 om vissa nödåtgärder mot får- och getkoppor i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebesluten (EU) 2023/2067 och (EU) 2023/2470 (ändr. 2024/2632024/400 och 2024/881)

1.4. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/691 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för vattenbruksanläggningar och transportörer av vattenlevande djur

1.5. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/361 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om användningen av vissa veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa förtecknade sjukdomar 

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (ändr. 2024/8772024/887 och 2024/918)

2.1. Kommissionens beslut om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (2007/453

2.2. Kommissionens beslut om tillåtelse för vissa medlemsstater att se över sina årliga övervakningsprogram för BSE (2009/719)

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG

4.1. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/788 om bestämmelser för övervakning och rapportering av infektioner med sars-cov-2 hos vissa djurarter 

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

5.1. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/671 av den 4 februari 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller särskilda bestämmelser om behöriga myndigheters offentliga kontroll av djur, produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial och om uppföljningsåtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta vid bristande efterlevnad av bestämmelserna för identifiering och registrering av nötkreatur, får och getter eller vid bristande efterlevnad under transitering av vissa nötkreatur genom unionen samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 494/98

5.1.1. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/160 om fastställande av enhetliga minimifrekvenser för viss offentlig kontroll för att verifiera efterlevnaden av unionens djurhälsokrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1082/2003 och (EG) nr 1505/2006

 

Nationell lagstiftning

6. Lag om djursjukdomar 76/2021 (ändring 1073/2021 och 338/2023)

6.1. Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen (341/2021)

6.2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar (325/2021, ändr. 909/2023 och 1069/2023)

6.3. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021) (memorandum 26.5.2021 [FI]), ändring 111/2022 (memorandum 26.1.2022 [FI]), ändring 1074/2023 (memorandum 29.11.2023 [FI])

6.4. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur (319/2021, ändr. 88/2024)

6.5. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c (327/2021, ändringar 819/2021273/2022878/2022823/2023 och 108/2024)

6.6. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa djursjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas (326/2021)

6.7. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas (322/2021), ändring 114/2022

6.8. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur samt scrapie hos får och getter (321/2021 ändring 806/2021)

6.9. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar (369/2021)

6.10. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur (404/2021)

6.11. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av vattenbruksanläggningar och om djurhälsokrav vid förflyttning av vattenlevande djur inom landet (320/2021, ändr. 860/2023 och 87/2024)

6.12. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmonid alfavirus (324/2021, ändr. 86/2024)

6.13. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av Gyrodactylus salaris hos fisk (323/2021)

6.14. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer (1286/2023)

6.15. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategori a (628/2023)

6.16 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa av subtyp H5 hos pälsdjur (1068/2023)

6.17 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till pälsdjur (14/2024)

7. Skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris JSMf 1376/2004, ändringar JSMf 839/2010 och 274/2022

 

Förordningar som har utfärdats med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013) (är inte giltiga fr.o.m. den 21.4.2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatojen aviär influensa JSMf 15/2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa hos vilda fåglar JSMf 4/2015

Bekämpning av Newcastlesjuka JSM 25/14

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av brev-, utställnings- och prydnadsduvor mot Newcastlesjuka 1118/2014

Bekämpning av klassisk svinpest JSMf 11/2014

Bekämpning av afrikansk svinpest JSMf 10/2014, D41:1 JSMf 16/2014, D41:2 JSMf 19/2014, JSMf 12/16, JSMf 6/20

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka  JSMf 1/20

Bekämpning av afrikansk hästpest JSM VLAb 13/VLA/1996, D 51:1 JSMf 28/VLA/2006, D 51:2 JSMf 13/VLA/2010