Hyppää sisältöön
Media

Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn kasvatusmallit (JatKa)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2022

Jatkuvapeitteisessä metsänkäsittelyssä käsiteltävä alue säilytetään koko ajan puustoisena ilman laajamittaista aukeaa ja puutonta uudistusvaihetta. Metsälain uudistamisen myötä jatkuvapeitteinen metsänkäsittely on tasavertainen vaihtoehto jaksollisen kasvatuksen kanssa, ja kiinnostus sen käyttöön on kasvussa. Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn on esitetty olevan tasaikäiskasvatusta suotuisampi vaihtoehto monella metsien kestävän käytön osa-alueella, vaikka tutkimukseen perustuvaa tietoa on vielä niukasti saatavilla.

Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää tutkimustiedon saatavuutta ja käyttöä metsänkasvatusta koskevassa päätöksenteossa.
  • laatia jatkuvapeitteistesti käsiteltävien talousmetsien kasvatusmallit täydentämään mallikirjastoa, joka nyt sisältää tutkimustiedon jaksollisen metsänkäsittelymenetelmien vaikutusten arviointiin.

Jatkuvapeitteisen kasvatuksen potentiaalia kuvaava osa liitetään osaksi Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelua, joka on metsäalan toimijoiden laajassa käytössä. Kehitettävien uusien kasvatusmallien avulla metsänomistajat ja muut metsäalan toimijat voivat tunnistaa jatkuvapeitteiseen kasvatukseen parhaiten soveltuvat kohteet. Uudet mallit mahdollistavat myös erilaisten kasvatusmenetelmien vaikutusten vertailun aiempaa kattavammin ja monipuolisemmin. Malleja voidaan käyttää räätälöityjen kasvatusvaihtoehtojen tuottamiseen, ja niiden avulla voidaan arvioida eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutuksia mm. puuntuotantoon, kannattavuuteen, hiilensidontaan sekä metsän rakennepiirteiden kehitykseen.

Laadittavat kasvatusmallit ovat yhteensopivia metsätietostandardin mukaisen metsävaratiedon kanssa. Sen myötä niitä voidaan jatkossa soveltaa hyödynnettäväksi metsätaloudessa käytössä olevilla palvelualustoilla.

Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen hankesivu