Hoppa till innehåll
Media

Skötselmetoder för kontinuitetsskogar (JatKa)

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Naturresursinstitutet

Projektbeskrivning

Löptid: 2020–2022

Kontinuitetsskogsbruk, eller hyggesfritt skogsbruk, innebär att marken är kontinuerligt skogbevuxen, utan omfattande slutavverkning och beståndsförnyelse på kallagda ytor. I och med skogslagsreformen är kontinuerlig beståndsvård ett likvärdigt alternativ till beståndsvård trädskiktsvis (trakthyggesbruk) och intresset för det håller på att öka. Kontinuitetsskogsbruk har anförts som ett förmånligare alternativ än beståndsvård med jämn åldersstruktur inom flera delområden för hållbar användning av skog, även om det tills vidare finns knappt med forskningsbaserad information.

Syftet med projektet är att:

  • främja tillgången till och användningen av forskningsrön vid beslutsfattande om skogsodling
  • ta fram mallar för kontinuerlig beståndsvård i ekonomiskogar som ett komplement till mallbiblioteket som i dagsläget innehåller forskningsrön för konsekvensbedömning av beståndsvård trädskiktsvis.

Ett avsnitt om potentialen i kontinuitetsskogsbruk läggs till Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi som används allmänt av aktörer inom skogssektorn. De nya mallarna ska hjälpa skogsägare och andra aktörer inom skogssektorn att identifiera de ståndorter som bäst lämpar sig för kontinuitetsskogsbruk. De möjliggör också mer omfattande och mångsidiga jämförelser mellan olika skogsodlingsmetoder. Mallarna kan användas dels för framtagning av specifikt anpassade lösningar för beståndsvård, dels bedömningar av inverkan med olika alternativ på bland annat virkesproduktionen, lönsamheten, kolinbindningen samt utvecklingen av de strukturella dragen i trädbeståndet.

Mallarna för beståndsvård ska vara kompatibla med standardiserade skogsdata. Därmed kan de tillämpas på de tjänsteplattformar som används inom skogsbruket.

Genom projektet genomförs de klimatmål för markanvändningssektorn som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025 och i regeringsprogrammet.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)