Hyppää sisältöön
Media

Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta — uudet ratkaisut

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Tapio, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2023

Sorkkaeläinten vaikutus metsien terveyteen ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden kannalta ­hankkeella vahvistetaan metsien ilmastokestävyyttä kehittämällä uusia ratkaisuja riista- ja metsätalouden yhteensovittamiseen. Erityishuomiota kiinnitetään sekametsien osuuden lisäämiseen. Sorkkaeläimet ovat tärkeä osa metsäluontoa, mutta ne aiheuttavat monin paikoin vahinkoja erityisesti mänty- ja lehtipuustoille. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa hyvinvoivilla metsillä on korvaamattoman suuri merkitys.

Hankkeessa kootaan johtopäätökset sorkkaeläinkannan hoidon ja metsätalouden yhteensovittamisen keinoista. Tämän lisäksi kehitetään laskentatyökalu ja ennusteiden tekoa hirvitalousalueiden strategiseen suunnitteluun. Näin suunnittelun tueksi saadaan aluekohtaisia tunnuslukuja hirvituhoriskistä erilaisilla hirvikannoilla.

Metsänhoidon päätöksentekoon ja riistanhoidon suunnitteluun kehitetään yhteinen malli, jota kokeillaan käytännössä. Tämän rinnalla päivitetään metsänhoidon suositukset, miten metsänomistajat voivat vähentää hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen riskiä metsänhoidollisin keinoin. Viestinnän ja koulutuksen avulla lisätään metsä- ja riistatalouden ammattilaisen sekä metsänomistajien ja metsästäjien välistä yhteistyötä alueelliset erityispiirteet huomioiden.

Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja toimintamalli vähentävät käyttöönotettuina sorkkaeläinten haittoja metsille ja niiden kasvukyvylle. Tämä ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Samalla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta