Hyppää sisältöön
Media

Monitavoitteiseksi täsmämetsätalouden osaajaksi - etänä (E-Täsmä)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto, Peimarin koulutuskuntayhtymä

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2023-2025

Hankkeen päätavoitteena on edistää ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista käytäntöön monipuolisten demonstraatioiden, viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Yksityiskohtaisia tavoitteita ovat mm. metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten ymmärryksen parantuminen ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisen kokonaisuudesta metsien hoidossa ja käytössä, metsänomistajien tietämyksen lisääminen monitavoitteisesta täsmämetsätaloudesta, passiivisten metsänomistajien aktivointi, ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsänkäsittelymahdollisuuksien havainnollistaminen, tutkimustiedon jalkauttaminen käytäntöön sekä metsähoitotoimenpiteiden vaikutusten seuranta.

Hanke tuottaa virtuaalista täsmämetsätalouden koulutusmateriaalia hankkeen kohderyhmien hyödynnettäväksi. Materiaalista viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti. Materiaalin laadinnassa kiinnitetään erityishuomiota selkeyteen, saavutettavuuteen ja uusimman tutkimustiedon jalkauttamiseen.

Hankkeen toteutuksessa ja koulutusmateriaalin laadinnassa paneudutaan seuraaviin teemoihin: metsän uudistaminen, taimikonhoito, hakkuiden toteutus, jatkuva ja jaksollinen kasvatus, suometsänhoito, riistametsänhoito, luonnonhoito ja vesiensuojelu. Läpileikkaavia teemoja ovat ilmastokestävyyden lisääminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Metsissä tehtävät käytännön ratkaisut ja hoitotoimenpiteet ovat avainasemassa ympäristökestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa. Hankkeessa tuotettava koulutusmateriaali osoittaa käytännössä, millaisia toimenpiteitä metsissä tarvitaan, millaisille kohteille ne soveltuvat ja miten ne toteutetaan.

Hankkeen toimenpiteet aktivoivat metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia huomioimaan ja parantamaan metsissä tehtävissä toimenpiteissä ympäristön ja vesien tilaa, edistämään luonnonmonimuotoisuutta ja vaikuttamaan omilla toimillaan ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen toteutumiseen.
 
Lisätietoja
Elinkeinopäällikkö Minna Rautalin, p. 050 469 9090, minna.rautalin@metsakeskus.fi