Hyppää sisältöön
Media

Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa - yhteistoimintamallin kehittäminen ja pilotointi metsätuhojen torjunnan tehostamiseksi, METUKKA

  • Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus

  • Yhteyshenkilö: Pekka Kuitunen / Suomen metsäkeskus

Metsien hiilinielun ylläpidon ja hiilinielujen säilymisen kannalta keskeinen tekijä on metsien terveyden ja kasvukunnon ylläpito. Merkittävimmät bioottiset uhat varttuneiden metsien hiilinieluille ja -varastoille ovat kirjanpainaja ja juurikäävät. Kaakkois-Suomi on ilmastollisesti edullinen alue näille tuholaisille. Ilmastonmuutoksen ennustetaan entisestään lisäävän sekä juurikääpä- että kirjanpainajatuhoriskiä metsissämme. Kirjanpainaja- ja juurikääpätuhot myös kytkeytyvät toisiinsa; juurikäävät lisäävät puiden tuulituhoriskiä ja heikentävät puiden vastustuskykyä. Kuusikoissa tuulenkaadot ja heikentyneet puut mahdollistavat kirjanpainajakannan vahvistumisen ja kohottavat tuhoriskiä. Kuivuuden ja myrskytuhojen alkuun saattamista laajoista hyönteistuhoista on esimerkkejä Ruotsista, Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Vastaaviin tuhoihin on varauduttava myös Suomessa.

Hankkeen päätavoite on ylläpitää ja parantaa Kaakkois-Suomen metsien terveyttä nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan alueellinen yhteistoimintamalli juurikääpä- ja kirjanpainajatuhojen torjuntaan, varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn yhteistyössä metsäalan toimijoiden, metsänomistajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistoimintamalliin sisältyy yhteistoimintaverkoston muodostaminen, konkreettinen yhteistyön lisääminen, tutkimustiedon, tietotuotteiden ja parhaiden käytänteiden käyttöönotto, torjuntavalmiuksien kohottaminen, tuhoseurannan tehostaminen sekä toimijoiden ja metsänomistajien koulutus ja neuvonta.

 

Hankealueena on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Hanke toteutetaan 1.2.2021-31.12.2024 välisenä aikana Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeena.