Hyppää sisältöön
Media

Luontolaatu 2030

Luontolaatu 2030 -hanke tavoittelee talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan uudistamista siten, että suomalaisten talousmetsien luonnonhoidon laatutasosta on saatavilla nykyistä kattavampaa ja luotettavampaa tietoa metsäalan toimijoiden eri tarpeisiin. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut voivat palvella talousmetsien luonnonhoidon laadunseurantatietojen käyttäjiä yksittäisen puunkorjuutyömaan ja toimijan tasolta aina valtakunnallisen tason yhteenvetoihin saakka.

Metsäalan toimijoilla on tarve osoittaa toimintansa kestävyys luotettavaan dataan perustuen. Talousmetsien luonnonhoidon tasosta ei kuitenkaan ole saatavilla kokonaiskuvaa. Tapion toteuttamassa hankkeessa kokonaiskuva pyritään tuottamaan kokoamalla eri toimijoiden keräämää tietoa ensimmäistä kertaa yhteen.

Hanke käynnistyy toteutettavuusselvityksellä, jossa selvitetään järjestelmän kehittämisen tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Mikäli järjestelmä päädytään rakentamaan, se mahdollistaa keskeisille talousmetsien luonnonhoidon tunnuksille pitkän tähtäimen tavoitteiden asettamisen ja säännöllisen seurannan, jonka pohjalta toimintaa voidaan tarvittaessa korjata. Järjestelmän ansiosta luonnonhoidon laadunseurantaan liittyvä tiedon kattavuus parantuisi merkittävästi, tiedon raportoitavuus ja hyödynnettävyys kehittyisivät ja tuotetut tietosisällöt vastaisivat entistä paremmin metsäsektorin eri toimijoiden tarpeisiin.

Luontolaatu 2030 -hankkeen taustalla on vuosina 2018-2020 Tapion, Suomen Metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen Ympäristökeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä toteutettu Luontolaatu-hanke, jossa tuotettiin tarvittava tietopohja talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan uudistamiseksi. Hanke julkaisi loppuraportissaan ehdotuksen luonnonhoidon laadunseurannan järjestämiseksi 2020-luvulla ja siitä eteenpäin.

Toiminta

Syksyllä 2022 käynnistyneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan luonnonhoidon laadunseurannan tunnukset ja käsitemalli, sekä luontolaadun tietojärjestelmän ja palvelualustan toteutettavuusselvitys.

Toteutettavuusselvityksen tuottamiseen osallistetaan laajasti metsäsektorin keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä. Tällä varmistetaan, että hankkeen myöhemmässä vaiheessa tuotettavat ratkaisut vastaavat toimijoiden tarpeisiin, ovat käytäntöön soveltuvia ja hyväksyttäviä sekä tuottavat halutut hyötynäkökulmat hyväksyttävällä resurssien käytön tasolla.

Hankkeen toinen vaihe keskittyy tietojärjestelmän ja palvelualustan rakentamiseen. Toiseen vaiheeseen laaditaan tarkennettu hankesuunnitelma osana ensimmäisen vaiheen työskentelyä. Suunnitelman valmistelu perustuu hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksiin ja erityisesti toteutettavuusselvityksen antamaan näkymään toisen vaiheen toteuttamisen reunaehdoista ja mahdollisuuksista.

Ensimmäisen ja toisen hankevaiheen toteuttamisen jälkeen uuden sukupolven järjestelmä luonnonhoidon laadun seurantaan otetaan käyttöön. Järjestelmän käyttöönotto ja toimintavaiheen alkaminen ajoittuvat arviolta 2025 puoliväliin.

Luonnonhoidon laadun seurantajärjestelmä

Hankkeessa tavoiteltava järjestelmä antaa uudella tapaa luotettavaa sekä kattavaa tietoa talousmetsien luonnonhoidon vuotuisesta tasosta. Järjestelmä luo mahdollisuuden asettaa keskeisille talousmetsien luonnonhoidon tunnuksille pitkän tähtäimen tavoitteita, joiden saavuttamista voidaan säännöllisesti seurata ja tarvittaessa korjata toimintaa.

Seurantajärjestelmä rakentuu seuraaville pääelementeille:

  • luontolaadun seurannassa mitattavat tunnukset, tiedonkeruun menetelmät ja standardoitu luontotietomalli
  • luontolaadun tietojärjestelmä sisältäen luontolaadun tallentamisen sovelluksen, luontolaadun seurantatiedon tietokannan, tiedon raportointijärjestelmän ja rajapintakuvaukset
  • luontolaatutiedon palvelualusta sisältäen järjestelmän ylläpidon ja tietopalvelujen tuottamismallin.

Laadunseurantajärjestelmän ja sillä tuotetun tiedon tavoitteena on, että metsäsektorin toimijat pystyvät hyödyntämään luonnonhoidon laadunseurantojen tuottamaa ajantasaista tietoa entistä paremmin toimintansa kehittämisessä, luonnonhoidon toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa, metsätalouden ekologisen kestävyyden mittaroinnissa ja talousmetsien luonnonhoitoon liittyvässä viestinnässä.

Hankesivu

Lisätietoja:

 

Hanna-Leena Tevä
kehitysjohtaja, Tapio Oy
hanna-leena.teva(at)tapio.fi
+358 29 432 6020