Hyppää sisältöön
Media

Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta (SUO)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen johdolla yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen, Tapio Oy:n, Itä-Suomen yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2023

Suomessa puolet soista on ojitettu metsätalouskäyttöön, ja lähes neljännes metsiemme puustosta on suometsissä. Suometsistä on korjattavissa kestävästi 15 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Pääosa turvemaiden puuvaroista on edelleen kasvatusmetsissä, mutta uudistuskypsien metsien osuus lisääntyy koko ajan, joten myös korjuukelpoisen puuston määrä lisääntyy. Suometsiä ei toistaiseksi ole hyödynnetty täysimääräisesti. Metsäteollisuuden kotimaisen raakapuun tarve on lisääntynyt, ja tarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan kokonaiskestävästi toteutettuja hakkuita.

Suometsät ovat puuntuotannon ohella merkittävä hiili- ja ravinnevarasto, ja metsätaloustoimenpiteet vaikuttavat näihin varastoihin. Suometsien uudistaminen ja ojien kunnostukset aiheuttavat vesistökuormitusta. Haitallisten ilmasto- ja vesistövaikutuksia ohella suometsien hoidossa on huomioitava myös luonnon monimuotoisuus. Suometsien kannattava puuntuotanto, ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi sekä monimuotoisuuden lisääminen ovat osin ristiriitaisia tavoitteita, joita tulisi tarkastella samanaikaisesti toimenpiteitä suunniteltaessa, ja olisi tärkeää etsiä keinoja näiden tavoitteiden yhteensovittamiseen.

Tämän hankkeen tavoitteena on:

  • kehittää suometsien hoidon suunnitteluun uusi toimintamalli. Kannattavan puuntuotannon edistämisen lisäksi malli pyrkii sovittamaan yhteen ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointitarpeet sekä monimuotoisuuden lisäämistarpeet.
  • lisätä ja kehittää suometsien hoitoon ja käyttöön liittyvää tietoa ja osaamista.

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli tuottaa metsä- ja ympäristöviranomaisille tietoa sekä suunnittelun että valvonnan tueksi. Toimijat voivat viedä toimintamallia omiin suunnittelujärjestelmiinsä ja hyödyntää kestävään, metsänomistajien tavoitteiden mukaiseen suometsien hoitoon. Toimintamalli voi tukea toimijoita neuvonnassa ja suometsien hoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Malli on myös hyödynnettävissä vesienhoidon toimenpideohjelmia ja metsänhoitosuosituksia laadittaessa. Toimintamalli toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Mallin käyttöönottoa edistetään järjestämällä koulutusta ja liittämällä toimintamalli osaksi suometsäosaajakoulutusta. 

Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen hankesivu