Hoppa till innehåll
Media

Övergripande hållbar och godtagbar virkesproduktion på torvmarker (SUO)

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Naturresursinstitutet leder projektet och projektmedverkande är Finlands skogscentral, Tapio Oy, Östra Finlands universitet och Geologiska forskningscentralen.

Projektbeskrivning

Löptid: 2020–2023

Hälften av torvmarkerna i Finland har utdikats för skogsbruk och torvmarksskogarna innehåller nästan en fjärdedel av virkesförrådet i våra skogar. Den högsta hållbara avverkningsvolymen i torvmarksskogarna är 15 miljoner m3 per år. Trots att största delen av virkesförrådet på torvmarkerna fortfarande är i gallringsskogsskedet ökar andelen avverkningsmogen skog hela tiden och därmed också virkesvolymen i drivningsdugliga bestånd. Hittills har torvmarksskogarna inte utnyttjats till sin fulla potential. Skogsindustrin behöver mer inhemskt råvirke och för att tillfredsställa efterfrågan behövs avverkningar som till alla delar genomförs hållbart.

Torvmarksskogarna ger virke och dessutom binder de betydande mängder kol och näringsämnen. Dessa kol- och näringslager påverkas av skogsbruket. Skogsförnyelse på torvmarker och iståndsättning av diken belastar vattendragen. Vid vård av torvmarksskogar ska man utöver påverkan på klimatet och vattendragen också ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Lönsam virkesproduktion, minimering av klimat- och vattenpåverkan och mångfaldsökning i torvmarksskogarna är delvis motstridiga mål som bör beaktas samtidigt som åtgärder planeras och med sikte på att hitta metoder med vilka de kan sammanjämkas.

Syftet med projektet är att:

  • ta fram en ny modell för planering av vården av torvmarksskogarna. Utöver att främja lönsam virkesproduktion ska modellen även sammanjämka minimering av klimat- och vattenpåverkan med mångfaldsökning.
  • öka och utveckla kunskaperna och kompetensen som gäller vården och användningen av torvmarksskogarna.

Den verksamhetsmodell som tas fram inom projektet producerar information för skogs- och miljömyndigheterna till stöd för både planeringen och övervakningen. Aktörerna kan ta in verksamhetsmodellen i sina egna planeringssystem och använda den för att på ett hållbart sätt vårda torvmarkerna i enlighet med skogsägarnas mål. Verksamhetsmodellen kan stödja aktörerna när det gäller att ge råd samt att planera och genomföra åtgärder för att vårda torvmarker. Man kan också tillämpa modellen när man tar fram åtgärdsprogram för vattenvården och rekommendationer för skogsvård. Verksamhetsmodellen utarbetas i nära intressentmedverkan. Arbetet med att införa modellen främjas genom utbildning och genom att ta med den i utbildningen för experter på torvmarksskogar.

Genom projektet genomförs de klimatmål för markanvändningssektorn som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025 och i regeringsprogrammet.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)