Hyppää sisältöön
Media

Kohti ilmastokestävämpää ja monimuotoisempaa puunkorjuuta sensoriteknologian ja tarkan paikkatiedon avulla (IlmoStar)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle
Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet -sivulle

Toteuttaja

Paikkatietokeskus FGI, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Ponsse Oyj

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2023-2025

Vuonna 2020 yksistään Suomen metsissä toteutettiin kasvatus- ja päätehakkuita yli 700 000 hehtaarilla, josta valtaosa oli harvennushakkuita tai ylispuiden poistoa. Harvennushakkuiden korjuujäljen merkittävin haaste on nykyisin harvennusvoimakkuuden hallinta. Metsissämme operoi päivittäin noin 2100 hakkuukonetta, jotka luovat ainutlaatuisen alustan metsien rakenteen ja tilan yksityiskohtaiselle mittaamiselle ja seurannalle. Suurimman haasteen aiheuttaa kuitenkin se, ettei hakkuukoneiden paikannustarkkuus ole riittävällä tasolla ja tarkkuuden vaihtelu on liiansuurta. Jos sijaintitieto olisi tarkkaa, mahdollistaisi se hakkuukoneen mittaaman puustotiedonhyödyntämisen metsävaratiedon ja metsäsuunnitelmien ajantasaistuksessa. Mobiililaserkeilausteknologian integrointi hakkuukoneeseen puolestaan mahdollistaisi uudenlaisen ja monipuolisemman metsäluonnon rakenteellisen monimuotoisuuden kartoittamisen hakkuidenyhteydessä.

Hankkeen painopisteenä on tulevaisuuden hakkuukone, jonka paikannus- ja mobiililaserkeilausjärjestelmät parantavat ilmastokestävän ja metsäluonnon monimuotoisuudenhuomioon ottavan puunkorjuun toteutumista. Hankkeen työ tukee täsmämetsänhoidon ja -puunkorjuun kehitystä huomioiden metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, monimuotoisuuden sekä suojeltavat ja säästettävät luontokohteet aiempaa täsmällisemmin. Tutkittava ja testattavateknologia tukee menetelmäkehitystä, jossa paikkatarkasti puunkorjuun yhteydessä voidaan opastaa kuljettajaa metsänkäsittelyyn, joka parhaiten ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja pitkällä aikavälillä sekä tuottaa paikka- ja määrätarkkaa tietoa jäävästä puustosta ja mittaa ja dokumentoi korjuujäljen ja metsäluonnon monimuotoisuuden puunkorjuutyömaalla. Menetelmät soveltuvat aiempaa kokonaisvaltaisempaan tiedon tuottamiseen talousmetsien tilasta ja kehityksestä. Tämän tiedon avulla voidaan tuottaa aiempaa tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa metsien hiilensidonnan ja monimuotoisuuden muutoksista.
 
Lisätietoja
Tutkimusprofessori Harri Kaartinen p. 040 192 0836, harri.kaartinen@nls.fi