Hyppää sisältöön
Media

Sekametsien kasvatusmallit (SEKAVA)

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2023

Metsänkasvatus Suomessa on perustunut vuosikymmenten ajan tasaikäiseen metsänkasvatukseen suosien havupuita yhden puulajin metsikköinä. Tutkimustulosten perusteella on todettu, että sekametsät voivat tuottaa laajemman kirjon ekosysteemipalveluita kuin yhden puulajin metsiköt. Muutokset toimintaympäristössä asettavat uusia tarpeita, jotka tulee huomioida metsien hyödyntämisessä. Puuntuotannon ohella metsien tehtävänä on toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä, suojella monimuotoisuutta, olla tärkeä osa veden ja ravinteiden kierrossa sekä tarjota virkistysmahdollisuuksia kansalaisille.

Sekametsät tarjoavat hyvät mahdollisuudet monitavoitteiseen metsien hyödyntämiseen niin ilmastokestävyyden, resurssitehokkuuden kuin monimuotoisuudenkin näkökulmasta. Myös metsien puuntuotanto voi hyötyä sekapuustoisuudesta. Vaikka sekametsien kasvatuksella ei Suomen oloissa saataisikaan lisättyä puuntuotosta, sekametsien parempi elinvoimaisuus ja tuhonkestävyys edesauttavat puuntuotoksen säilymistä muuttuvissa olosuhteissa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • selvittää miten nykyiset sekapuustoiset taimikot ja nuoret kasvatusmetsät ovat kasvaneet ja kehittyneet.
  • saada selville mikä on eri puulajien kasvunopeus ja dynamiikka sekametsikössä.
  • tuottaa tietoa siitä, miten olemassa olevia sekametsiä tulee hoitaa, jotta niiden sekapuustoisuutta saadaan ylläpidettyä tai lisättyä.
  • tutkia millaisilla uudistamismenetelmillä sekametsä perustetaan ja miten taimikko hoidetaan, jotta puusto voidaan kasvattaa yksijaksoisena sekapuustoisena metsikkönä koko kiertoajan.

Hanke tuottaa tietoa siitä, miten nykyisiä sekametsiä voidaan kasvattaa ja miten uusia sekametsiä perustetaan ja kasvatetaan. Hanke tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa sekametsien kasvatusmalleista päätösten tueksi ja ohjeita sekametsien hoidolle.

Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen hankesivu