Hoppa till innehåll
Media

Modeller för blandskogsodling (SEKAVA)

Projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin
Projektbeskrivningar för markanvändningssektorns klimatplan

Utförare

Naturresursinstitutet

Projektbeskrivning

Löptid: 2020-2023

Skogsodlingen i Finland har i årtionden byggt på likåldriga bestånd, företrädesvis barrträd med ett trädslag per ståndort. Forskningen ger dock vid handen att blandskogar kan erbjuda ett bredare spektrum av ekosystemtjänster än monokulturer. Till följd at omvärldsförändringar uppkommer nya behov som bör beaktas vid skogsnyttjandet. Utöver virkesproduktion spelar skogarna en roll i att bromsa upp klimatförändringen, skydda den biologiska mångfalden, medverka i vatten- och näringskretsloppet och erbjuda rekreationsmöjligheter.

Blandskogarna erbjuder goda möjligheter till mångsiktigt nyttjande av skogarna för såväl klimatsäkerhet, resurseffektivitet som biologisk mångfald. Blandbestånd kan dessutom ge fördelar för virkesproduktionen. Trots att blandskogskulturer i finska förhållanden inte skulle öka virkesavkastningen är de robustare och motståndskraftigare, vilket bidrar till att upprätthålla avkastningen då förhållandena förändras.

Syftet med projektet är att

  • utreda tillväxten och utvecklingen i befintliga plantskogar eller unga gallringsskogar med blandbestånd
  • utreda tillväxthastigheten och dynamiken mellan olika trädslag i blandbestånd
  • ta fram information om hur befintliga blandskogar ska skötas för att upprätthålla eller öka inslaget av flera trädslag i dem
  • studera hurdana förnyelsemetoder lämpar sig för etablering av blandbestånd och hur plantskogen ska skötas för att blandbeståndet ska kunna odlas som jämnåldrigt genom hela omloppstiden.

I projektet tas fram information för dels skötseln av befintliga blandskogar, dels etablering och skötsel av nya blandbestånd. Forskningsrönen om odlingsmodeller för blandbestånd kan användas som underlag för beslut och vägledning för skötseln av blandskogar.

Genom projektet genomförs de klimatmål för markanvändningssektorn som fastställs i den nationella skogsstrategin 2025 och i regeringsprogrammet.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)