Hyppää sisältöön
Media

Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)

Toteuttaja

Hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen johdolla yhteistyössä Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Ruokaviraston ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2022
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035. Maankäyttösektori on sekä merkittävä hiilidioksidinielu että hiilidioksidipäästöjen lähde. Päästöjen pienentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi tarvitaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa maankäytöstä ja sen muutoksista kansallisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi ja lähtötiedoiksikansainvälisiin raportointeihin.

Suomessa maankäyttö- ja maanpeitetietoa kerätään ja ylläpidetään eri lähtökohdista ja menetelmillä useissa organisaatioissa. Tiedot on tallennettu eri järjestelmiin ja niiden yhdistäminen kattavaksi maankäyttöaineistoksi on haastavaa. Toimijoilla ei välttämättä ole tietoa toistensa aineistojen sisällöistä ja aineistot eivät ole aina yhteensopivia keskenään. Eri tarpeisiinluotuja luokituksia ja arvioita on useita, ja näissä on usein yhdistettynä sekä maankäyttö- että maanpeitetietoa (land use vs. land cover). Muun muassa näistä syistä johtuen kattavaa maankäyttöä kuvaavaa paikkatietoaineistoa ei ole Suomesta valtakunnallisesti saatavilla.

Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt tietotarpeita liittyen maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tietopohjaan osana nykyisen hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaa. Tehtyjen selvitysten pohjalta on käynnistetty projekti maankäytön muutosten seurannan ja tietopohjan kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa (tarkkuutta, ajantasaisuutta ja käytettävyyttä) raportoinnin, suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon pohjaksi.
  2. Luoda maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa maankäytön ja sen muutostiedon säännöllisen seurannan.
  3. Tuottaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavia tietotuotteita, joissa yhdistetään ja jatkojalostetaan eri toimijoiden tuottamia aineistoja.

Hankkeessa täsmennetään ja priorisoidaan erilaisten sidosryhmien ja vaatimusten tietotarpeita liittyen maankäyttöön ja sen muutoksiin. Olemassa olevia paikka- ja kaukokartoitustietoja (mm. maastotietokanta, peltolohkorekisteri, RHR, metsävaratiedot, satelliittikuvat, laserkeilausaineistot) sekä muita tarvittavia tietoja maankäyttösektorin eri toimijoilta hyödynnetään ja arvioidaan käytettävissä olevien aineistojen soveltuvuus säännölliseen seurantaan ja täsmennettyihin tietotarpeisiin nähden. Tarvittaessa aineistoja täydennetään tuottamalla uutta tietoa. Pilottialueilta tuotetaan tietotarpeiden mukaisia tietotuotteita. Hankkeessa suunnitellaan organisaatioille yhteinen toiminta/hallintamalli tukemaan maankäytön ja sen muutoksien seurantaa.

Hanke täsmentää erilaisten sidosryhmien tietotarpeita liittyen maankäyttöön ja sen muutoksiin. Hanke luo yhteistyömallin ja parantaa tietopohjaa tukemaan maankäytön ja sen muutoksien seurantaa. Hanke parantaa tietovarantojen yhteen toimivuutta ja niiden laajaa hyödyntämistä. Toimiva tiedonhallinta estää päällekkäisten tietovarantojen ja -järjestelmien syntymisen. Hanke parantaa KHK raportoinnin ja sen varmennuksenpaikkatietopohjaa.

Hanke toteuttaa hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita ja on osa maankäyttösektorin tieto-ohjelmaa.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti