Hyppää sisältöön
Media

Metsäkasvillisuus muuttuvassa ilmastossa - valtakunnallinen kasvillisuusinventointi
(Operaatio Mustikka)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Kolmevuotinen Operaatio Mustikka -hanke inventoi metsien ja soiden aluskasvillisuuden 3000 koealan verkostolla koko Suomessa vuosina 2021-2022. Aluskasvillisuuden lisäksi mitataan ja arvioidaan metsikön puustoa, pensaskerrosta, metsänkäsittelyä ja ympäristötekijöitä. Hankkeessa vastataan maankäyttösektorin tieto-ohjelmassa identifioituun tarpeeseen tuottaa ajantasainen koko maan kattava tieto metsäkasvillisuudesta.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) perusti koealaverkoston metsäluonnon ja metsäympäristön tilan seurantaa varten vuosina 1985-1986, ja koealat inventoitiin uudestaan vuonna 1995. Tämän jälkeen ympäristötekijöissä, metsien puustossa ja metsänkäsittelyssä on tapahtunut monenlaisia muutoksia. Yhdessä edellisten mittauskertojen tietojen kanssa nyt kerättävä aineisto muodostaa ainutlaatuisen 37 vuoden mittaisen samanpaikkaisen aikasarjan.

Aikasarjan avulla tuotetaan tietoa kasvillisuuden monimuotoisuudessa ja yleisimpien kasvilajien runsaudessa tapahtuneista muutoksista. Aineiston avulla myös selviää, ovatko aiemmin tehtyjen mallien ennustamat kasvillisuusmuutokset, esimerkiksi metsäkastikan leviäminen pohjoiseen ilmaston muuttuessa, jo tapahtumassa. Tulosten avulla tarkennetaan myös kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä, erityisesti maaperän hiilivaraston muutosten laskentaa. Samalla tulee mahdolliseksi arvioida, mikä osuus muutoksesta selittyy metsätalouden muutoksilla ja mikä muilla tekijöillä. Tämä parantaa metsäekosysteemin muutosten ennakointia ja mahdollistaa uuden tiedon käytön metsä- ja ympäristöpolitiikassa.

Koska kerätty tieto on peräisin harhattomasta systemaattisesta otannasta ja sillä on pitkä aikaulottuvuus, tietoa voidaan hyödyntää hyvin monenlaisessa metsä- ja suoekosysteemejä koskevassa tutkimuksessa. Syntyvä aineisto asetetaan avoimesti saataville, jolloin se on kaikkien halukkaiden käytettävissä. Luonnonvarakeskus pyrkiikin virittämään uutta yhteistyötä aineiston tutkimuskäyttäjien kanssa.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta