Hyppää sisältöön
Media

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI)

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2022-2023

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa, valtakunnallista tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttojen tuotannossa laadittuja työkaluja. Tuotetut tietotuotteet ovat monikäyttöisiä. Niiden avulla voidaan edistää niin tulvariskien hallintaa ja ilmastoviivasta maankäytön suunnittelua kuin maa- ja metsätalouden mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen.

Laadittavan valuma-aluetasoisen vesistötulvakartoituksen perusteella tunnistetaan niin tulvaherkkiä peltoja kuin tulvasta riippuvaisia uhanalaisia luontotyyppejä, kuten potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat. Kartoista voidaan lisäksi tunnistaa monitavoitteisille kosteikoille soveltuvia paikkoja. Tiedon avulla voidaan kehittää maa- ja metsätalouden vesitalouden hallintaa ja parantaa näin tuotanto-olosuhteita, tehostaa vesiensuojelua sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja hiilen sitomista.

Tuotettava ja avoimesti edelleen tarjottava yksityiskohtainen tieto maanpeitteestä ja maanpinnan vedenläpäisemättömyydestä tarkentaa pintavalunta- ja hulevesimallinnuksia. Aikaisempaa tarkempi virtausreittien ja rumpujen tulkinta osaltaan tekee hulevesimallinnuksista luotettavampia. Hankkeessa päivitettävä alustava hulevesitulvakartta auttaa varautumaan ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyviin hulevesitulviin.

Hankkeessa päivitetään nykyisen ilmaston mukaisten tulvakarttojen lisäksi myös ilmastonmuutoksen vaikutusta kuvaavat meritulvakartat rannikkoalueelta. Näin saadaan seurattua tulvariskin kehittymistä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sekä toisaalta huomioitua tulevaisuuden tulvavaara-alueet maankäytön suunnittelussa.

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeen nettisivuilta