Hyppää sisältöön
Media

Arbetet med en klimatplan för markanvändningssektorn inleds – jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram ett planförslag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 8.54 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 18.52
Pressmeddelande

Före utgången av året kommer jord- och skogsbruksministeriet att arbeta fram en övergripande klimatplan som gäller jord- och skogsbruket och annan markanvändning och som blir en del av planeringssystemet enligt den nya klimatlagen. Ett förslag till plan utarbetas av den förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp som ministeriet tillsatte den 16 februari 2021. Avsikten är att statsrådet ska godkänna en redogörelse om klimatplanen i början av 2022.

Åtgärderna i klimatplanen bidrar också till att uppnå målet Klimatneutralt Finland 2035. Planen kommer att innehålla de åtgärder som behövs för att klimatmålet för markanvändningssektorn ska nås, en genomförandeplan för åtgärderna samt en plan för hur åtgärderna och deras verkningar ska följas upp. Nettoeffekten av de åtgärder som gäller koldioxidutsläpp från jordbruksmark, skogar och långlivade träprodukter, förändrad markanvändning och våtmarker är planerad att uppgå till minst 3 Mt CO2-ekvivalenter per år 2035.

– När det gäller att bekämpa klimatförändringen, är jord- och skogsbruk den sektor som kan erbjuda lösningar, påpekar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Vi har tillsammans med jordbrukarna, skogsägarna, branschaktörerna och forskarna en möjlighet att införa bästa rutiner och samtidigt stärka den övergripande hållbarheten och kompetensen inom markanvändningen med tanke på framtiden, säger minister Leppä.

– Arbetet med att bereda och genomföra planen bygger på klimatåtgärdspaketet Fånga kolet som startades våren 2020, säger konsultativa tjänstemannen Jaana Kaipainen som svarar för klimatplansarbetet vid jord- och skogsbruksministeriet. I arbetet kan vi använda det material som vi tagit fram för att bereda åtgärderna samt forsknings- och utvecklingsprojektens resultat. Under arbetets gång kommer vi också att ordna flera diskussionsmöten och andra engagerande möten, berättar Kaipainen.

En av arbetsgruppens viktigaste uppgifter är att ta fram ett planförslag som är förenligt och konsekvent med de andra planerna enligt energi- och klimatramen, såsom klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Andra strategier och program som är viktiga med tanke på klimatplanen är bland annat den nationella skogsstrategin, bioekonomistrategin, strategin för biologisk mångfald och programmet för cirkulär ekonomi samt programmet för klimatvänlig mat.

Klimatplanens åtgärder, som kommer att ligga i linje med de övriga jordbruks- och skogspolitiska åtgärderna, ska främja den övergripande hållbarheten. I planen bedöms förutom åtgärdernas miljökonsekvenser också deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Bedömningen kommer också att gälla åtgärdernas godtagbarhet, åtgärdernas genomförande på ett rättvist sätt samt inverkan på människornas likabehandling. 

Brev om tillsättande av en arbetsgrupp (på finska)

Läs mer om programmet Fånga kolet (mmm.fi)                                                                                  

Mer information: Jaana Kaipainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2270, jaana.kaipainen(at)mmm.fi

Jari Leppä Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Työryhmän asettaminen