Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Införsel från länder utanför EU

Import from non-EU countries

 


Tuonti Norjasta, Islannista (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsistä, Liechtensteinista, Andorrasta, San Marinosta ja Färsaarilta, katso tuonti EU:n jäsenvaltioista

Införsel från Norge, Island (endast levande fisk och fiskprodukter), Schweiz, Liechtenstein, Andorra, San Marino och Färöarna, se införsel från EU

Import from Norway, Iceland (only fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino, Andorra and Faroe Islands, see import from the EU

 

Voimassa olevat EU-komission suojapäätökset / EU-kommissionens skyddbeslut som är i kraft / Safeguard measures in force by EU-Commission

Päivitetty viimeksi / Latest update: 25.1.2024

 

MAA / LANDET / COUNTRY
LISÄTIEDOT / YTTERLIGARE INFORMATION / FURTHER INFORMATION


Kaikki EU:n ulkopuoliset maat/  Alla länder utanför EU / All countries outside of the EU

2022/575 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Heinä ja oljet kaikissa muodoissaan (asetuksessa mainittujen CN-koodien mukaisesti), myös poltettavaksi tuotavat olkipelletit 
Syy: suu- ja sorkkataudin EU:n alueelle  leviämisen estäminen
Voimassa: Toistaiseksi
Lisätietoja: Tuonti EU:n alueelle on sallittua vain asetuksen 2022/575 mukaisista EU:n ulkopuolisista maista
 

2021/361 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Salamanterit (kaikki lahkon Caudata sammakkoeläimet)
Syy: Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans -sienen (sienikunta, Phylum Chytridiomycota, lahko Rhizophydiales) aiheuttama tartunta)
Voimassa: 31.12.2022 asti

Lisätietoja: Salamantereiden tuonnin tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 2021/361 mukaiset tuontivaatimukset. 


2016/1918 - [FI] - [SV] - [EN] (konsolidoituna, sis. muutokset 2017/2181 ja 2020/2167)

Kohde:
Hirvieläinten virtsahoukutinhajusteiden tuonti on kiellettyä täytäntöönpanopäätöksen 2016/1918 3a artiklan mukaisesti
Syy: Hirvieläinten näivetystauti (CWD) 
Voimassa: 31.12.2022 saakka (HUOM! 1.1.2023 lähtien hirvieläinten virtsahoukutinhajusteiden tuontikielto annetaan EU:n TSE-asetuksessa 999/2001, ko. TSE-asetusta muuttavalla komission asetuksella (EU) 2022/2246)
Lisätietoja: 
 


Afrikka / Afrika / Africa

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Afrikasta Saharan eteläpuolisen alueen maista peräisin olevien tai sieltä tulevien oravien sekä luonnonvaraisten jyrsijöiden tuonti on kiellettyä. Saharan eteläpuoliseksi alueeksi käsitetään kaikki alueet, jotka sijoittuvat 15°N sekä 15 °S leveyspiirien väliin. Tällaisia maita ovat seuraavat maat: eteläisen Afrikan Benin, Burkina-Faso, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra leone ja Togo; keskisen Afrikan Angola, Cameroon, Central Africa Republic, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon, D.R. of the Congo ja Sao Tome and Principe sekä itäisen Afrikan Burundi, Djibuti, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda ja Zambia. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.


Albania / Albanien / Albania

2004/225/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät, pakastetut tai jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot sekä vedessä kuljetettavat elävät kalat tai äyriäiset
Syy: Kolera
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Albaniasta peräisin tai lähtöisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden,jotka ovat missä muodossa tahansa, sekä vedessä kuljetettavien elävien kalojen ja äyriäisten tuonti Unioniin on kielletty.

 

Albania / Albanien / Albania

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.

 

Albania / Albanien / Albania

2007/642/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Kalastustuotteet
Syy: Histamiini
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki Albaniasta tuotavat kalastustuotteet on tutkittava histamiinin varalta joko Albaniassa ennen vientiä tai EU-maassa tuonnin yhteydessä. Tuonnin yhteydessä tutkittavat erät pidetään virallisessa valvonnassa siihen asti, kunnes histamiinitutkimusten tulokset saadaan. Tutkimuksista aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.
 

Albania / Albanien
Valko-Venäjä / Belarus
Bosnia ja Hertsegovina / 
Bosnien och Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Kosovo
Pohjois-Makedonia / North Macedonia / Nordmakedonien
Moldova
Montenegro
Venäjä /Russia / Ryssland
Serbia
Turkki /Turkiye / Turkiet
Ukraina
Ison-Britannian yhdistynyt kuningaskunta, Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta / Förenade kungariket, utom Nordirland / United Kingdom of Great Britain excluding Northern Ireland


2020/1158 [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
:
2024/256 [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Kaikki elintarvikkeet ja rehut
Syy: Radioaktiivinen saastuminen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen
Voimassa: Toistaiseksi
Lisätietoja: Asetuksen liitteen I mukaisista maista (eli yllä listatuista) tuotavien elintarvikkeiden ja rehujen on oltava artiklan 3 kohdan 2 mukaisten radioaktiivisen saastumisen sallittujen cesium 137:n enimmäistasojen mukaisia (Huom! Ko. artiklakohta on muutettuna asetuksella 2024/256)
 

Australia

2006/146/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden ja kissojen tuonti Australiasta on kiellettyä (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia) ja Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, kissojen ja koirien tuonti  Malesian niemimaalta on kiellettyä (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia).
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi
 

Indonesia / Indonesien

2010/220/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Ihmisravinnoksi tarkoitetut viljellyt kalastustuotteet.
Syy: Puutteet jäämien valvontajärjestelmässä sekä laboratoriokapasiteetissa Indonesiassa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Indonesiasta tuotavista viljellyistä kalastustuotteista on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 20% eristä. Tutkimukset on tehtävä farmakologisesti vaikuttavien aineiden, varsinkin kloramfenikolin, nitrofuraanien aineenvaihduntatuotteiden ja tetrasykliinien (ainakin tetrasykliinin, oksitetrasykliinin ja klooritetrasykliinin) jäämien havaitsemiseksi. Erät pidetään virallisessa valvonnassa kunnes tutkimustulokset ovat saatavilla. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.
 

Intia / Indien / India

2010/381/EU - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2016/1774 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Intiasta ihmisravinnoksi tuotavat vesiviljelystä peräisin olevat kalastustuotteet
Syy: Merkittävät puutteet eläinlääkkeiden käytössä, vesiviljeltyjen kalastustuotteiden jäämävalvonnassa ja valvonnan laboratoriokapasiteetissa Intiassa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Intiasta tuotavat vesiviljelystä peräisin olevat kalastustuotteet on tutkittava lähtömaassa tai tuonnin yhteydessä rajalla kloramfenikolin, tetrasykliinin, oksitetrasykliinin, klooritetrasykliinin sekä nitrofuraanin metaboliittien osalta. Lisäksi vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontieristä on tuonnin yhteydessä rajatarkastusasemalla tutkittava 50% eristä (vaikka tutkimukset olisi jo tehty lähtömaassa). Jos erä koostuu useista eri laitoksista peräisin olevista vesiviljelytuotteista, on 50% näytteenottotiheys kohdistettava kustakin yksittäisestä laitoksesta peräisin oleviin tuotteisiin. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.
 

Kiina / Kina / China

2002/994/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2003/72/EY
- [FI] - [SV] - [EN]
2004/621/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2005/573/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/463/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2008/639/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2009/799/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2012/482/EU - [FI] - [SV] - [EN]
2015/1068 - [FI] - [SV] - [EN]  
2023/1016 - [FI] - [SV] - [EN
konsolidoituna muutokseen 2023/1016 asti: [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Kaikki eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut.
Syy: Jäämävalvonnassa havaitut puutteet, kloramfenikol, nitrofuraani, malakiittivihreä ja kristallivioletti.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikkien suojapäätöksen liitteen osan II mukaisten tuotteiden tulee olla kemiallisesti tutkittuja ennen erän matkaan lähettämistä erityisesti kloramfenikolin sekä nitrofuraanin ja sen aineenvaihduntatuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen. Kloramfenikolia sekä nitrofuraania koskevien tutkimusvaatimusten lisäksi tulee liitteen osan II mukaisten vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden olla tutkittuja malakiittivihreän ja kristallivioletin sekä niiden aineenvaihdunta-tuotteiden osalta. Tutkimustulokset on sisällytettävä erän mukana olevaan vakuutukseen (kristallivioletin tutkimustulokset tulee ilmoittaa komission kirjeen mukaisessa muodossa). Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta. Suojapäätöksen liitteen osan I mukaisia ihmisravinnoksi tai rehuiksi tarkoitettuja tuotteita saa tuoda ilman suojapäätöksen artiklan 3 mukaista tutkimustodistusta.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia / f.d. jugoslaviska republiken Makedonien / the Former Yugoslav Republic of Macedonia

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot.Malesia / Malaysia

2006/146/EY- [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Pteropus-suvun hedelmälepakoiden, kissojen ja koirien tuonti on kiellettyä Malesian niemimaalta (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia) ja Pteropus-suvun hedelmälepakoiden ja kissojen tuonti on kiellettyä Australiasta (lukuun ottamatta suojapäätöksessä mainittuja poikkeuksia).
Syy: Hendra- ja Nipah-taudit
Voimassa: toistaiseksi

 

Malesia / Malaysia

2008/1252/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Cyprinidae-heimoon kuuluvat kalat sekä niiden mätimunat ja sukusolut tietyin poikkeuksin
Syy: Eläintautien leviämiseen johtavat puutteet vesiviljelyeläinten ja koristekalojen tuotantoketjuissa
Voimassa: toistaiseksi


Meksiko / Mexiko / Mexico

2006/27/EY - [FI] -[SV] - [EN]

Kohde: Ihmisravinnoksi tuotava hevosenliha ja hevosenlihavalmisteet
Syy: Meksikon viranomaisten puutteet valmiuksissa suorittaa luotettavasti hevosenlihan tarkastukset Meksikossa.
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen Meksikosta tuotava hevosenliha- sekä hevosenlihavalmiste-erä tutkitaan tuonnin yhteydessä direktiivin 96/22/EY mukaisesti hormonaalisten aineiden sekä beta-agonistien varalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta. 
Direktiivin 96/22/EY mukaan kielletyt aineet: tyrostaatit; stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit; 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset; beta-agonistit; sekä aineet, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta.

Serbia ja Montenegro / Serbien och Montenegro / Serbia and Montenegro

2003/845/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät naudat, lampaat ja vuohet näiden sukusolut ja alkiot
Syy: Bluetongue
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Bluetongue -taudille alttiiden eläinten tuonti Albaniasta, Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbia ja Montenegrosta on kiellettyä. Tuontikielto koskee edellä mainituista maista peräisin olevia eläimiä sekä tuontia, jossa eläimet ovat EU:n alueelle tuotaessa kuljetettu edellä mainittujen maiden kautta. Tuontikiellon piiriin kuuluvat elävien eläinten ohella myös bluetongue -taudille alttiiden eläinten sukusolut sekä alkiot. EU:n jäsenvaltiot voivat tuontikiellosta poiketen sallia elävien eläinten kuljetuksen Albanian, Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Serbia ja Montenegron kautta jos EU-maat eivät täten vaaranna bluetongue-taudin maakohtaista tautistatustaan.

 

Sveitsi / Schweiz / Switzerland

Katso 'Tuonti EU:n jäsenmaista'
 

Thaimaa / Thailand

2002/251/EY - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments:
2003/477/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/559/EY - [FI] - [SV] - [EN]
2003/895/EY - [FI] - [SV] - [EN]
konsolidoituna muutokseen 2003/895 asti: [FI] [SV] [EN]

Kohde: Katkaravut ja siipikarjan liha
Syy: Nitrofuraani
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Jokainen (100 %) katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on EU:n alueelle tuotaessa tutkittava kemiallisesti erityisesti nitrofuraanijäämien varalta.
Lisätietoja: Komission päätöksen 2003/895/EY mukaisesti jokainen (100 %) Thaimaasta tuotava tai sieltä peräisin oleva katkarapu- ja siipikarjanlihan tuontierä, jonka terveystodistus on päivätty ennen 21.9.2002, on tutkittava EU:n alueelle tuotaessa mikrobiolääkkeiden, erityisesti notrofuraaninen ja sen metaboliittien varalta.

 

Turkki / Turkiet / Turkiye

2022/478 - [FI] - [SV] - [EN]
muutokset - ändringar - amendments
:
2024/360 - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Ihmisravinnoksi tarkoitetut simpukat 
Syy: Puutteet EU:n alueelle tuotujen simpukoiden mikrobiologisessa tasossa ja puutteet Turkin viranomaisen valvontajärjestelmässä  
Voimassa: 31.12.2026 saakka
Lisätietoja: Elävien ja jäähdytettyjen simpukoiden tuonti Turkista EU:n alueelle on kielletty. Jäädytettyjen ja jalostettujen simpukoiden tuonti on sallittua, mutta kaikki tuontierät tutkitaan merellisten biotoksiinien osalta tuonnin yhteydessä sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta erä tuodaan EU:n alueelle. Sen lisäksi jäädytettyjen simpukoiden tuontierät tutkitaan myös Escherichia coli -kontaminaation tason osalta. Erät jäävät odottamaan tutkimusten tuloksia rajatarkastusasemalle ja kaikki erien säilytyksestä sekä tutkimuksista aiheutuvat kulut veloitetaan toimijalta tai tämän lähetyksestä vastuussa olevalta edustajalta.


Ukraina / Ukraine

2002/805/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Eläinten ravinnoksi tarkoitettu rasvaton maitojauhe ja siitä tehty korvike
Syy: Jäämät, varsinkin kloramfenikoli
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Kaikki tuontierät on tuonnin yhteydessä tutkittava jäämien, varsinkin kloramfenikolin osalta. Tutkimisesta aiheutuvat kulut veloitetaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai jommankumman edustajalta.

 

692/2014 - [FI] - [SV] - [EN]
oikaisu asetukseen 692/2014 / rättelse till förordning 692/2014 / corrigendum to 692/2014  

Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden (ml. eläimet) tuonti Unioniin on kiellettyä, paitsi jos lähetyksen terveystodistuksen on myöntänyt Ukrainan viranomainen. Kielto tulee voimaan 25.6.2014 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.
 

Yhdysvallat / Förenta Staterna / United States

2003/459/EY - [FI] - [SV] - [EN]

Kohde: Elävät preeriakoirat Yhdysvalloista, elävät jyrsijät sekä oravat Saharan eteläpuolisista Afrikan maista.
Syy: Apinarutto
Voimassa: toistaiseksi
Lisätietoja: Yhdysvalloista peräisin olevien tai sieltä tulevien preeriakoirien (Cynomus sp.) tuonti EU:n jäsenvaltioiden alueelle on kielletty. EU:n jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tuontikieltoihin vain neuvoston direktiivin 92/65/ETY artiklassa 2 määritellyn kaltaisessa laitosten välisessä tuonnissa.