Hoppa till innehåll
Media

Reformen av lagen om vattentjänster framskrider

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2024 11.04
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har skickat ut ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om vattentjänster på remiss. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 30 september 2024 och syftet är att överlämna lagförslaget till riksdagen våren 2025. Målet med reformen är att trygga en effektiv funktion och försörjningsberedskap i vattentjänsterna i Finland när investeringsbehoven ökar.

Lagreformen säkerställer kommunernas bestämmanderätt vid vattentjänstverk och förutsätter att kommunerna ska göra upp vattentjänstplaner. Vattentjänstverken ska göra upp planer för egendomsförvaltning och deras skyldigheter att planera beredskapen preciseras. En ökad planmässighet tryggar verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna och bidrar till att vattentjänstavgifterna förblir rimliga och rättvisa.

Genom förslaget till lagändring verkställs Orpos regerings regeringsprogram enligt vilket ”fungerande vattentjänster ska tryggas och vattenresurserna hållas i nationella händer”. Genom propositionen verkställs även riksdagens beslut, som grundar sig på medborgarinitiativet Vattnet är vårt.

Investeringar och reparationsskuld

Enligt Vattenverksföreningens beräkning ökar reparationsskulden för vattentjänsterna i Finland och de närmaste åren blir det totala investeringsbehovet nästan två gånger större än den nuvarande årsnivån på 400 miljoner euro. Att säkerställa högkvalitativa vattentjänster och att stoppa ökningen i reparationsskulden spelar en nyckelroll. För att reparationsskulden ska minska krävs planmässighet.

-    Fungerande och säkra vattentjänster är nödvändiga för människorna och samhället. Därför bör de högkvalitativa vattentjänsterna tryggas och ökningen i reparationsskulden stoppas. Korrigeringen bör göras på ett kontrollerat sätt för att kundavgifterna inte ska öka för mycket på en gång, säger Olli-Matti Verta, vattenhushållningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmanderätt

Förslaget till lagändring förutsätter att kommunerna ska behålla sin bestämmanderätt vid vattentjänstverk och sitt innehav vattenförsörjningsegendom. Dessutom ska det utfärdas en bestämmelse om förköpsrätt för kommunerna vid en eventuell försäljning av vattentjänstverk och deras egendom. Vattentjänster i form av andelslag möjliggörs även i fortsättningen.

Lösningen i lagstiftningen säkerställer att den offentliga bestämmanderätten behålls inom vattenförsörjningssektorn och garanterar kommunerna ett handlingsutrymme att ordna vattentjänster i enlighet med den självstyrelse som avses i grundlagen.

Vattentjänstverkens verksamhetsområden

För att vattentjänstverkens verksamhetsförutsättningar ska kunna säkerställas görs ändringar i vattentjänsternas verksamhetsområden och skyldigheten att ansluta fastigheter.

Kommunerna ska åläggas att regelbundet uppdatera vattentjänsternas verksamhetsområden. Områden där centraliserade vattentjänster inte är en ändamålsenlig lösning ska lämnas utanför verksamhetsområdet. Uppdaterade verksamhetsområden möjliggör en långsiktig verksamhet och en hållbar egendomsförvaltning för vattentjänstverken.

Fastigheterna ska anslutas till vatten- och avloppsnätet inom de verksamhetsområden som kommunen har godkänt. Anslutningsskyldigheten ändras i de områden utanför tätorter som ligger inom det verksamhetsområde som kommunen har fastställt. Fastigheter med mulltoalett behöver inte ens i fortsättningen anslutas till spillvattenavloppet. Befrielse från anslutningsskyldighet kan beviljas om anslutningen blir orimlig för fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2026. Beredningen av regeringens proposition har stötts av en arbetsgrupp som har haft representanter för flera ministerier och intressenter.

Bilagor

Ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om vattentjänster finns i Utlåtandetjänsten (utlåtande.fi) till den 30 september 2024. 

Begäran om utlåtande

Länkar

Läs mer om vattentjänstreformen

Mer information

Olli-Matti Verta, vattenhushållningsdirektör, ordförande för arbetsgruppen, tel. 0295 162 123, den 1 till den 3 juli och den 15 augusti till den 30 september
Vilja Klemola, lagstiftningsråd, tel.  0295 162 309, den 1 till den 5 juli 2024 och den 12 augusti till den 30 september
Johanna Kallio, konsultativ tjänsteman, tel. 0295 162 011, den 15 juli till den 9 augusti

 

Nationella vattentjänstreformen Vatten Vesihuoltolain uudistaminen