Hoppa till innehåll
Media

En reform av lagen om vattentjänster inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2022 11.00
Pressmeddelande
Kuva hanasta valuvasta puhtaasta vedestä

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 17 november 2022 en arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till reform av lagstiftningen om vattentjänsterna. Syftet med lagändringarna är att säkerställa trygga och driftsäkra vattentjänster och skapa beredskap för framtida utmaningar.

Alla centrala intressentgrupper har bjudits in till arbetsgruppen, vars mandatperiod sträcker sig till den 30 juni 2024.

De mest angelägna behoven av ändringar har identifierats i det program för en nationell reform av vattentjänsterna som färdigställdes 2021. Genom lagändringarna ska det säkerställas att vattenförsörjningen förblir i offentlig ägo i enlighet med det beslut som riksdagen fattade i samband med medborgarinitiativet Vattnet är vårt. Andra centrala mål är att förbättra beredskapen och cybersäkerheten, utveckla egendomsförvaltningen, säkerställa en hållbar ekonomi samt främja samarbete och strukturomvandling. Arbetsgruppens arbete baserar sig på rekommendationer som tagits fram under den förberedande fasen 2019–2022.

Utöver lagändringarna ska det genomföras ett brett spektrum av åtgärder som bidrar till att målen för reformen av vattentjänsterna uppnås. Hela sektorn har förbundit sig att vidta åtgärder, vilket intensifierar samarbetet ytterligare och stärker vatten- och avloppssektorns struktur.

”Vattentjänsterna är en betydande del av samhällets kritiska infrastruktur och nödvändiga tjänster. Behoven av sanering har ökat, och de bör åtgärdas för att garantera ett säkert hushållsvatten och fungerande avloppstjänster även i framtiden. Det är mycket fint att hela sektorn tillsammans tar sig an de utmaningar som framtida förändringar innebär och som lagreformen är avsedd att lösa”, säger Olli-Matti Verta, vattenhushållningsdirektör och ordförande för arbetsgruppen.

I arbetsgruppen ingår utöver representation för jord- och skogsbruksministeriet även representanter för justitieministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Försörjningsberedskapscentralen, Konkurrens- och konsumentverket, Finlands Kommunförbund, Finlands Vattenförsörjningsandelslag rf, Finlands Vattenverksförening rf, den riksomfattande enheten för vattentjänster vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax samt Närings-, trafik och miljöcentralerna i Sydöstra Finland och Nyland.

Mer information:
vattenhushållningsdirektör Olli-Matti Verta, tfn +358 295 162 123, olli-matti.verta(at)gov.fi

Nationella vattentjänstreformen Työryhmän asettaminen Vatten