Hyppää sisältöön
Media

Komissio julkaisi alustavat ehdotuksensa metsien hiilinielun vertailutasoiksi 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2020 14.12
Tiedote

Euroopan komission julkaiseman ehdotuksen mukaan Suomen metsien hiilinielun vertailutasoluku olisi ilman puutuotteita noin -23,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) vuodessa ja puutuotteiden kanssa noin -29,4 miljoonaa tonnia. Uudet luvut on laskettu Suomen ja komission välisten keskustelujen pohjalta, ja laskelmissa on otettu huomioon siihen mennessä saadut asiantuntijoiden kommentit. 

Komission julkaisemat alustavat luvut ovat nyt asiantuntijatyöryhmän tarkasteltavana, minkä jälkeen asia etenee vielä komission sisäiseen tarkasteluun. Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskevan (LULUCF) -asetuksen mukaan komission tulee antaa lopulliset vertailutasoluvut sisältävä delegoitu säädös viimeistään 31.10.2020.

Vertailutaso perustuu asetuksen mukaisiin laskentasääntöihin – se ei ole tavoite eikä ennuste 

Metsien hiilinielun vertailutasoluku on laskennallinen arvio metsien hiilinieluista vuosina 2021–2025 olettaen että tuolloin noudatetaan samoja kestävän metsänhoidon käytäntöjä kuin kaudella 2000–2009. Vertailutaso ei siis ole Suomen, eikä minkään muunkaan jäsenmaan osalta metsien hiilinielutavoite eikä myöskään ennuste. 

Jotta vuosien 2021–2025 inventaariotietoihin perustuvaa hiilinielulukua voidaan aikanaan verrata vertailutasoon, laskelmissa pyritään käyttämään mahdollisimman yhtenäisiä laskentaperusteita. Vertailutasolaskelmiin tullaan siksi suurella todennäköisyydellä tekemään vielä tulevina vuosina useitakin teknisiä korjauksia sitä mukaa kun kasvihuonekaasuinventaarion menetelmät kehittyvät. Suomen vertailuluku tulee siten suurella todennäköisyydellä vielä muuttumaan senkin jälkeen kun komissio on tänä syksynä vahvistanut luvut. 

Vertailutasolaskelmien laatiminen on ollut pitkä prosessi

Vertailutasolaskelmien työstäminen on jatkunut jo parin vuoden ajan, ja laskelmiin perustuvat lukuarvot ovat tänä aikana vaihdelleet useimpien jäsenmaiden osalta. Komission Suomelle nyt ehdottama vertailutasolukuarvo on pienempi kuin komissiolle joulukuussa 2018 toimitettu lukuarvo, mutta suurempi kuin joulukuussa 2019 toimitettu päivitetty arvo. 

Viimeisimmät vertailutasolukua koskevat korjausehdotuksensa Suomi toimitti komissiolle 18.6.2020. Laskelmat on tehty Suomen osalta Luonnonvarakeskuksessa ja lisätietoa niistä löytyy osoitteesta luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsat-ja-ilmastonmuutos/vertailutaso/ 

Lisätietoja metsien vertailutasolaskennasta: 

  • Maa- ja metsätalousministeriö: neuvotteleva virkamies Tatu Liimatainen,
    p. 02951 62 075, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
  • Luke: tutkija Paula Ollila, p. 02953 22 003, etunimi.sukunimi(at)luke.fi
Luonto ja ilmasto Metsät