Hyppää sisältöön
Media

Metsien hiilinielun päivitetty vertailutasolaskenta valmistui

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2019 13.00
Tiedote
Vertailutason laskentamenetelmä vastaa nyt KHK-inventaariolaskentaa.

Suomen metsien hiilinielun vertailutaso vuosille 2021–2025 on päivitetyn vertailutasolaskennan mukaan ilman puutuotteita -21,16 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) vuodessa ja puutuotteet mukaan lukien -27,64 miljoonaa tonnia vuodessa.

Vertailutasolaskentaa päivitettiin Euroopan komission Suomelle kesällä 2019 toimittaman tarkastusraportin sekä komission kanssa syksyn aikana käytyjen kahdenvälisten konsultaatioiden pohjalta. Laskenta tehtiin Luonnonvarakeskuksessa (Luke) eri alojen tutkijoiden yhteistyönä ja siinä otettiin huomioon myös laajemman tutkijayhteisön esittämiä huomioita.

Uudet luvut ovat pienempiä kuin komissiolle vuoden 2018 lopulla toimitetut alustavat luvut
(-27,88 ja -34,77). Myös laskennan sivutuotteena saatu arvio runkopuun hakkuukertymästä on päivitetyssä laskennassa pienempi kuin alkuperäisessä eli 76,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa aiemman 83,1 miljoonan kuutiometrin sijaan.

–Päivitettyyn laskentaan perustuva vertailutaso vaikuttaa minusta kunnianhimoiselta, mutta samalla realistiselta. Laskentaraportti avaa nyt lisäksi aiempaa läpinäkyvämmin vertailutasolaskentaan liittyviä valintoja ja ratkaisuja, arvioi maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Heikki Granholm.

Päivitetyssä laskennassa huomioitiin komissiolta ja asiantuntijoilta saatu palaute

Vertailutaso kaudella 2021–2025 on se taso, johon ao. kauden kasvihuonekaasuinventaarion mukaisia metsien hiilinieluarvoja verrataan, kun vuonna 2027 arvioidaan Suomen maankäyttösektorin päästötavoitteen saavuttamista. Metsien vertailutaso vuosille 2021–2025 mallinnetaan EU:n LULUCF-asetuksen edellyttämällä tavalla sillä oletuksella, että metsien hoitoa ja käyttöä jatkettaisiin vuosina 2021–2025 viitekauden 2000–2009 käytänteiden mukaisesti.

Vertailutason laskentamenetelmä vastaa nyt kasvihuonekaasuinventaariolaskentaa, ja mallin antamaa tulosta on lisäksi kalibroitu viitekauden inventaarioarvojen avulla komissiolta saadun ohjeistuksen mukaisesti. Eniten vertailutason muutokseen vaikutti juuri biomassan nettonielun laskennan yhdenmukaistaminen vertailutasolaskennan ja kasvihuonekaasuinventaarion välillä. Laskentaan tehtiin lisäksi muitakin menetelmätarkennuksia.

–Laskentaan liittyy epävarmuuksia ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti. Jos kasvihuonekaasuinventaariossa käytetyt menetelmät muuttuvat tulevaisuudessa, myös hiilinielun vertailutaso lasketaan uudelleen, sanoo apulaisprofessori Aleksi Lehtonen Lukesta.

Päivitetty ehdotus Suomen vertailutasoksi on esitelty hallituksen energia- ja ilmastopoliittiselle ministerityöryhmälle 16.12.2019. Seuraavaksi asiaa käsittelee EU-asioiden komitean asettama metsäjaosto. Komissiolle päivitetty raportti toimitetaan määräajassa vuoden loppuun mennessä. Komission on tarkoitus vahvistaa lopulliset vertailutasot vuoden 2020 kuluessa.

Tiedotustilaisuuden 16.12.2019 esitysmateriaalit:

• Lisätietoa metsien hiilinielun vertailutason laskennasta löytyy Luken verkkosivuilta.
• Kts. myös Luken verkkosivuilta löytyvä taulukko erilaisten hiilinielulaskelmien suhteesta toisiinsa: Faktoja ilmastoskenaarioista, kasvihuonekaasuinventaariosta ja vertailutasolaskennasta
• Kts. myös tiedote 12.12.2018: EU:n LULUCF-asetuksen mukainen arvio Suomen metsien hiilinielutasosta 2021–2025 on valmistunut

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministeriö: Metsäneuvos Heikki Granholm, p. 029 516 2130, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Luke: Apulaisprofessori Aleksi Lehtonen, p. 029 532 2362, etunimi.sukunimi@luke.fi

EU ja kansainväliset asiat Ilmastonmuutos Luonto ja ilmasto Metsät