Hyppää sisältöön
Media

Vapaaehtoisia hiilimarkkinoita tukevan tietopalvelun valmistelu ja toimeenpano (HIMA)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021

Vapaaehtoisella hiilipäästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että kumotaan aiheutettu ilmastohaitta vähentämällä, estämällä tai sitomalla omia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä hiilidioksidia jossain muualla. Yritykset ostavat kompensaatioyksiköitä omien palvelujensa ja tuotteidensa aiheuttamien päästöjen kompensoimiseksi. Yksityiset kuluttajat voivat kompensoida kulutuksestaan aiheutuneita päästöjä esimerkiksi lentomatkojen yhteydessä. Päästöjen kompensointia pidetään hyväksyttävänä, kun keinot vähentää oman toiminnan päästöjä on käytetty.

Suomalaisten kuluttajien, yritysten ja organisaatioiden kiinnostus kompensoida päästöjään on lisännyt kysyntää myös kotimaisille hankkeille. Tähän tarpeeseen vastaamaan Suomen maankäyttösektorilla on viime vuosina käynnistetty merkittävä määrä kompensaatiohankkeita, jotka myyvät hiilensidontapalvelua tai päästöyksiköitä. Markkinat ovat kasvamassa, mutta ne ovat vielä monin tavoin kehittymättömät, ja toiminta on vielä varsin sääntelemätöntä. Suomessa tarjolla olevien kompensaatiohankkeiden kirjo on laaja, ja vertailu eri kompensaationtarjoajien välillä on vaikeaa. Tämän kokevat ongelmaksi niin kompensaation tuottajat kuin ostajatkin.

Sekä palvelujen tuottajat että ostajat tarvitsevat luotettavaa tietoa hyödynnettävässä muodossa. Tieto selkeyttäisi alan toimintaa sekä lisäisi läpinäkyvyyttä. Tämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa käyttäjälähtöisesti suunniteltu verkkopalvelu tiedon jakamiseen kolmelle käyttäjäryhmälle. Kompensaation tarjoajille tavoitteena on tuottaa tietoa laadukkaan ja läpinäkyvän toiminnan mahdollistamiseksi. Kompensaatiota ostaville yrityksille ja organisaatioille ja tietoa hakeville kuluttajille tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla he pystyvät arvioimaan eri kompensaatiomenetelmien vaikuttavuutta ja luotettavuutta, sekä vertaamaan kompensaatiohankkeita keskenään.

Hiilikompensaatioinfo.fi