Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna krävde förtydliganden i förslaget om avskogningsfria produkter och åtgärder för att underlätta det svåra marknadsläget

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2022 8.55 | Publicerad på svenska 28.2.2022 kl. 10.57
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträdde den 21 februari i Bryssel. Ministrarna diskuterade bland annat ett förslag till förordning som gäller avskogningsfria produkter, marknadssituationen för jordbruksprodukter och hållbarhetsstandarder för jordbruksprodukter som importeras till Europeiska unionen. Finlands representant vid rådsmötet var jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ministrarna diskuterade förslaget till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse, som lades fram i november 2021. Medlemsstaterna kräver att definitionerna förtydligas och att den administrativa bördan minskas. Minister Jari Leppä lyfte fram tidsgränsen för röjning av ny åkermark, som i förslaget har satts till den 31 december 2020, med andra ord retroaktivt. Denna tidsgräns är problematisk med tanke på lagstiftningens förutsägbarhet, eftersom de berörda aktörerna inte har kunnat vara medvetna om förslaget i början av 2021. Förordningen bör också innehålla viss flexibilitet, så att det är möjligt att i liten omfattning röja ny åkermark i syfte att göra åkerskiftenas form mer praktisk.

Ministrarna diskuterade också situationen på jordbruksmarknaden. I samband med det efterfrågade Polen tillsammans med flera andra medlemsländer åtgärder från kommissionens sida för att stödja svinnäringen. Samtliga medlemsländer var oroade över de ökade priserna på insatsvaror och marknadsläget för svinkött. Flera medlemsländer krävde att kommissionen vidtar åtgärder för att lösa situationen. Finland är oroat över att produktionskostnaderna inom jordbruket, såsom priset på energi, gödselmedel och foder, har stigit till rekordnivåer och inverkar på produktionens lönsamhet. Minister Leppä betonade att en nyckelfaktor när det gäller att lösa lönsamhetsproblemet är att producenterna får en rättvis inkomstnivå på marknaden. Därför måste arbetet för att stärka producenternas position i livsmedelskedjan fortsätta. 

Rådet diskuterade också hur samordningen av den europeiska gröna given, den gemensamma jordbrukspolitiken och handelspolitiken kan stärkas för att stödja övergången till hållbara livsmedelssystem. Där har utrikeshandel som främjar hållbarhet och grundar sig på regler en viktig roll. Vid mötet antogs rådets slutsatser om Codex Alimentarius, enligt vilka man strävar efter att främja EU:s hållbarhetsmål i den internationella standardiseringen av livsmedelssäkerhet.

Målet är att senare anta rådets slutsatser om hur hållbarhetsstandarderna för jordbruksprodukter som importeras till Europeiska unionen bättre ska fås att överensstämma med EU:s hållbarhetsstandarder. Generellt var medlemsstaterna positivt inställda till bättre motsvarighet mellan standarderna. Medlemsstaterna ansåg att det är viktigt att Världshandelsorganisationen WTO:s regler följs när standardernas motsvarighet förbättras. Minister Leppä underströk att det krävs ett heltäckande och sektorsövergripande tillvägagångssätt för att få till stånd hållbara livsmedelssystem. 

Under rådets övriga ärenden presenterade kommissionen en rapport om genomförandet av växtskyddsåtgärder i samband med import till unionen och om utvidgad användning av växtpass i unionen. Under övriga ärenden behandlades också Österrike presentation av möjligheter att förbättra jordbruksproducenternas inkomstnivå och införa ursprungsbeteckningar som gäller i hela EU.  Finland understödde Österrikes initiativ.

Minister Leppä konstaterade att det är viktigt att förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och att UTP-direktivet är ett viktigt led i att uppnå det målet. Dessutom underströk minister Leppä att den nationella lagstiftning som har samband med direktivet bör sättas i kraft så snart som möjligt i samtliga medlemsstater. 

Under rådets övriga ärenden behandlades också Danmarks initiativ gällande EU-lagstiftning om kommersiell hundhållning och hundförsäljning, de portugisiska och spanska delegationernas information om torkan i deras länder, Polens information om eventuella negativa konsekvenser av granskningen av rätt till stöd för främjande av försäljning av produkter samt Polens information om det kritiska läget på marknaden för svinkött. Under övriga ärenden behandlades dessutom Nederländernas begäran om en lösning för marknadsföringen av ägg från utegående höns i samband med utbrott av fågelinfluensa.  

I samband med mötet hade ministrarna från de skogsrika länderna (Finland, Österrike, Sverige och Slovenien) också ett möte sinsemellan för att stärka det redan goda samarbetet mellan länderna. Minister Leppä träffade också kommissionär Stella Kyriakides för att diskutera initiativen i strategin Från jord till bord. Under lunchen diskuterade ministrarna dessutom den gemensamma fiskeripolitiken. 

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
 

Djur och växter EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk Skogar